Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý cơ ban 1

Được đăng lên bởi Trái Tim Băng
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư

BÀI 5

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Hướng dẫn học
Để học tốt bài này, học viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
 Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
thảo luận trên diễn đàn.
 Đọc tài liệu:
1. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Nxb Chính trị quốc gia. H, 2011. Các trang 224-310.
2. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, T.23, tr.221,
234, 250, 265, 294-295, 297, 441, 444-446, 450, 484, 633, 679, 710, 717, 754, 766768, 773, 777-788, 790, 791, 817, 819-821, 826-829, 833-838, 851-857, 863-865,
876, 877, 879-889, 1046.
3. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, T.24, tr.45,
117-122, 154, 188, 231, 257, 276-278, 343-345, 349, 415-417, 463-468, 514, 683-688.
4. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, T.25 (Phần
I), tr.47, 72, 84, 215, 235, 263, 406, 427, 479, 515.
5. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, T.25 (Phần
II), tr.420, 430.
 Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
 Trang Web môn học.
Nội dung
Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành
tư bản. Đồng thời nghiên cứu sự vận động của tư bản cá biệt, tư bản xã hội và sự phân
chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản.
Mục tiêu
 Hiểu được tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động so với những hàng hóa thông thường.
 Hiểu được bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.
 Hiểu được bản chất và các hình thức của tiền lương tư bản chủ nghĩa.
 Hiểu thực chất và các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích lũy tư bản.
 Hiểu được quá trình lưu thông của tư bản cá biệt và tư bản xã hội
 Hiểu được các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

NEU_PHM102_Bai5_v1.0013103214

21

Bài 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Tình huống dẫn nhập
Trong quan hệ thuê mướn lao động có quan điểm cho rằng:
“Người có của, kẻ có công, máy móc sinh ra lời.”
“Người có của” ở đây là các “ông chủ”. Họ được hưởng lợi nhuận và nguồn gốc của lợi nhuận là
do máy móc tạo ra.
“Kẻ có công” ở đây là những công nhân làm thuê. Họ có công lao động cho ông chủ và được
hưởng tiền lương. Tiền lương phản ánh quan hệ bình đẳng giữa giới chủ và giới thợ.

Quan điểm trên có đúng hay không?
Lý luận giá trị thặng dư của C.Mác sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi tr...
Bài 5: Hc thuyết giá tr thng dư
NEU_PHM102_Bai5_v1.0013103214 21
BÀI 5
HC THUYT GIÁ TR THNG DƯ
Hướng dn hc
Để hc tt bài này, hc viên cn tham kho các phương pháp hc sau:
Hc đúng lch trình ca môn hc theo tun, làm các bài luyn tp đầy đủ và tham gia
tho lun trên din đàn.
Đọc tài liu:
1. Giáo trình Nhng nguyên lý cơ bn ca ch nghĩa Mác - Lênin. B Giáo dc và
Đào to. Nxb Chính tr quc gia. H, 2011. Các trang 224-310.
2. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tp, Nxb. Chính tr qu
c gia, Hà Ni, 1993, T.23, tr.221,
234, 250, 265, 294-295, 297, 441, 444-446, 450, 484, 633, 679, 710, 717, 754, 766-
768, 773, 777-788, 790, 791, 817, 819-821, 826-829, 833-838, 851-857, 863-865,
876, 877, 879-889, 1046.
3. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tp, Nxb. Chính tr quc gia, Hà Ni, 1993, T.24, tr.45,
117-122, 154, 188, 231, 257, 276-278, 343-345, 349, 415-417, 463-468, 514, 683-688.
4. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tp, Nxb. Chính tr quc gia, Hà Ni, 1999, T.25 (Phn
I), tr.47, 72, 84, 215, 235, 263, 406, 427, 479, 515.
5. C.Mác và Ăng ghen: Toàn tp, Nxb. Chính tr quc gia, Hà Ni, 1999, T.25 (Phn
II), tr.420, 430.
Hc viên làm vic theo nhóm và trao đổi vi ging viên trc tiếp ti lp hc hoc qua email.
Trang Web môn hc.
Ni dung
Phân tích quá trình sn xut ra giá tr thng dư, s chuy
n hóa ca giá tr thng dư thành
tư bn. Đồng thi nghiên cu s vn động ca tư bn cá bit, tư bn xã hi và s phân
chia giá tr thng dư gia các giai cp bóc lt trong ch nghĩa tư bn.
Mc tiêu
Hiu được tính cht đặc bit ca hàng hóa sc lao động so vi nhng hàng hóa thông thường.
Hiu được bn cht và các phương pháp sn xut giá tr thng dư.
Hiu được bn cht và các hình thc ca tin lương tư bn ch nghĩa.
Hiu thc cht và các nhân t nh hưởng đến quy mô ca tích lũy tư bn.
Hiu được quá trình lưu thông ca tư bn cá bit và tư bn xã hi
Hiu được các hình thc biu hin ca giá tr thng dư.
Nguyên lý cơ ban 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý cơ ban 1 - Người đăng: Trái Tim Băng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Nguyên lý cơ ban 1 9 10 409