Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi hanminkyung96
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
KINH TẾ

Giảng viên:

TS. VŨ TRỌNG PHONG

Điện thoại/E-mail: 0912099811/ vutrongphong@yahoo.com
Bộ môn:

Kinh tế - Khoa QTKD1
12/12/2010

Giảng viên Vũ
Trọng Phong

1

CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

I. Đối tƣợng nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là mặt lượng trong mối
quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế

xã hội số lớn phát sinh trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.
- Trong hiện tượng kinh tế xã hội, mặt chất biểu hiện là bản chất,
đặc trưng, tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu. Mặt lượng phản
ánh quy mô, khối lượng, tỷ lệ so sánh… của hiện tượng.
- Thống kê nghiên cứu số lớn các đơn vị nhằm loại bỏ những tác

động ngẫu nhiên, riêng rẽ của các đơn vị cá biệt, từ đó chỉ ra đặc trưng,
bản chất, tính quy luật chung của hiện tượng nghiên cứu.

CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

I. Đối tƣợng nghiên cứu:
- Hiện tượng kinh tế xã hội biểu hiện bằng con số thống kê cụ thể
chỉ tồn tại, chỉ có ý nghĩa khi được xác định trong điều kiện thời gian và

địa điểm cụ thể. Trong những giai đoạn phát triển và địa điểm cụ thể
khác nhau, cùng một hiện tượng kinh tế xã hội sẽ có biểu hiện về mặt
lượng và bản chất khác nhau. Vì vậy, nếu không gắn với điều kiện thời
gian và địa điểm cụ thể, con số thống kê sẽ trở thành con số toán học
đơn thuần, không có nội dung.

CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

II. Một số khái niệm thƣờng dùng trong thống kê:
1. Tổng thể và đơn vị tổng thể:
- Thống kê thường dùng khái niệm tổng thể để chỉ đối tượng
nghiên cứu cụ thể của mình.
- Tổng thể thống kê bao gồm nhiều đơn vị, phần tử cá biệt. Các
đơn vị hoặc phần tử cá biệt đó được gọi là đơn vị tổng thể.
- Tổng thể bao gồm tất cả các đơn vị của hiện tượng được gọi là
tổng thể toàn bộ. Tổng thể chỉ bao gồm một số đơn vị nhất định được
gọi là tổng thể bộ phận.
- Tổng thể bao gồm các đơn vị có thể nhận thấy bằng trực quan
được gọi là tổng thể bộc lộ. Tổng thể bao gồm các đơn vị không thể
nhận thấy bằng trực quan được gọi là tổng thể tiềm ẩn.

CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

2. Tiêu thức thống kê:
- Mỗi đơn vị tổng thể có nhiều đặc điểm khác nhau, tuỳ
theo mục đích nghiên cứu mà một hoặc một số đặc điểm được
chọn ra. Các đặc điểm đó được gọi là tiêu thức thống kê.
- Tiêu thức thống kê bao gồm hai loại là tiêu thức thuộc tính và
tiêu thức số lượng.

 Tiêu thức thuộc tính là những tiêu thức không có biểu hiện
trực tiếp...
12/12/2010 Giảng viên
Trọng Phong 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
NGUYÊN LÝ THỐNG
KINH TẾ
Giảng viên: TS. TRỌNG PHONG
Điện thoại/E-mail: 0912099811/ vutrongphong@yahoo.com
Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1
Nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: hanminkyung96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
Nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 500