Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi Không Thích Để Tên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngoại thương K37 UEH

Chöông 7 Phaân phoái maãu

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG



Lyù do tìm hieåu phaân phoái maãu

ÖÙng duïng lyù thuyeát xaùc suaát cho quaù trình
suy luaän thoáng keâ.


Chöông 7 Phaân Phoái Maãu
Ngoại thương K37 UEH

Tham soá cuûa toång theå vaø giaù trò thoáng
keâ maãu.

1

Ngoại thương K37 UEH

Giaù trò thoáng keâ maãu

Tham soá cuûa toång theå
Trung bình toång theå
(Population Mean)
Tæ leä toång theå
(Population Proportion)



N





xi

x

N



P





X
N

N

Phöông sai toång theå
(Population Variance)


 (x  )



2

i

2

 

N

x

i

i  1

n

X
n

n

s2 

 x

 x

2

i

i 1

n 1

Ngoại thương K37 UEH

4

Möùc löông ngaøy cuûa caùc nhaân vieân
Teân nhaân vieân

Thuoäc tính cuûa trung bình maãu
 Khoâng cheäch (Unbiasedness)
 Hieäu quaû (Efficiency)
 Chaéc chaén (Consistency)
 Ñaày ñuû (Sufficiency)
Khoâng cheäch:



Phöông sai maãu (Sample Variance):

3

Phaân phoái cuûa trung bình maãu

E(X )  X  

n

Tæ leä maãu (Sample Proportion):

p 

i 1

Ngoại thương K37 UEH

Ngoại thương K37 UEH

Trung bình maãu (Sample Mean):

i1

 

2

Möùc löông ngaøy (1000 ñ)

A
B
C
D
E
G
H

7

x

Trung bình toång theå:  
5

70
70
80
80
70
80
90

i 1

Ngoại thương K37 UEH

7

i

 77 ,1429
6

1

Ngoại thương K37 UEH

So saùnh phaân phoái cuûa toång theå vôùi
phaân phoái cuûa trung bình maãu

Caùc maãu coù theå thaønh laäp vôùi kích thöôùc n=2
x
x
Maãu
xi
Maãu
xi
1 A,B70,70
2 A,C70,80
3 A,D70,80
4 A,E70,70
5 A,G70,80
6 A,H70,90
7 B,C70,80
8 B,D70,80
9 B,E70,70
10B,G70,80
11B,H70,90

70
75
75
70
75
80
75
75
70
75
80

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

C,D
C,E
C,G
C,H
D,E
D,G
D,H
E,G
E,H
G,H

80,80
80,70
80,80
80,90
80,70
80,80
80,90
70,80
70,90
80,90

80
75
80
85
75
80
85
75
80
85

Phaân phoái cuûa toång theå

Phaân phoái maãu

X Soá maãu Xaùc suaát

Soá maãuXaùc suaát

70
80
90

3
3
1

0,4286
0.4286
0,1428

Coäng7

Ngoại thương K37 UEH

X
70
75
80
85

1,000

7

Coäng

3
9
6
3

0,1429
0.4285
0,2857
0,1429

21

1,0000

Ngoại thương K37 UEH

Bieåu ñoà phaân phoái xaùc suaát cuûa
toång theå

8

Bieåu ñoà phaân phoái xaùc suaát cuûa
trung bình maãu
50

50

40

40

30
30

20
20

10

Percent

Percent

10

0

0

70.00
70.00

80.00

75.00

80.00

85.00

90.00

muc luong ngay (1000 dong)
Muc luong ngay (1000 dong)

Ngoại thương K37 UEH

9

Ngoại thương K37 UEH

Sai soá chuaån cuûa trung bình maãu

Sai soá chuaån cuûa trung bình maãu


Khi maãu choïn theo phöông thöùc coù traû laïi,
hoaëc töø toång ...
Ngoại thương K37 UEH
www.facebook.com/ngoaithuong.k37.ueh 1
THỐNG ỨNG DỤNG
Chöông 7 Phaân Phoái Maãu
Ngoại thương K37 UEH 1
Lyù do tìm hieåu phaân phoái maãu
ÖÙng duïng lyù thuyeát xaùc suaát cho quaù trình
suy luaän thoáng keâ.
Tham soá cuûa toång theå vaø giaù tthoáng
keâ maãu.
Chöông 7 Phaân phoái maãu
Ngoại thương K37 UEH 2
Tham soá cuûa toång theå
Trung bình toång theå
(Population Mean)
Tæ leä toång theå
(Population Proportion)
Phöông sai toång theå
(Population Variance)
N
x
N
i
i
1
N
X
P
N
x
N
i
i
1
2
2
)(
Ngoại thương K37 UEH 3
Giaù trò thoáng keâ maãu
Trung bình maãu (Sample Mean):
Tæ leä maãu (Sample Proportion):
Phöông sai maãu (Sample Variance):
n
X
p
n
x
x
n
i
i
1
1
1
2
2
n
xx
s
n
i
i
Ngoại thương K37 UEH 4
X
XE )(
Phaân phoái cuûa trung bình maãu
Thuoäc tính cuûa trung bình maãu
Khoâng cheäch (Unbiasedness)
Hieäu quaû (Efficiency)
Chaéc chaén (Consistency)
Ñaày ñuû (Sufficiency)
Khoâng cheäch:
Ngoại thương K37 UEH 5
Möùc löông ngaøy cuûa caùc nhaân vieân
Teân nhaân vieân Möùc löông ngaøy (1000 ñ)
A 70
B 70
C 80
D 80
E 70
G 80
H 90
Trung bình toång theå:
1429,77
7
7
1
i
i
x
Ngoại thương K37 UEH 6
Nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: Không Thích Để Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 523