Ktl-icon-tai-lieu

nguyenly 8020

Được đăng lên bởi nguyenhoangtuan85
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RICHARD KOCH

NGUYÏN LYÁ

© Richard Koch 1997. Taác phêím “The 80/20 Principle: The Secret of
Achieving More With Less” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas Brealey
Publishing, London, 1997. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån
vúái Nicholas Brealey Publishing.

2

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

3

Muåc luåc

Phêìn 1

MÚÃ ÀÊÌU
1.
2.

Dêîn nhêåp vïì Nguyïn lyá 80/20
Tû duy theo Nguyïn lyá 80/20 nhû thïë naâo?

11
40

Phêìn 2

THAÂNH CÖNG TRONG KINH DOANH KHÖNG
NHÊËT THIÏËT LAÂ MÖÅT ÀIÏÌU HUYÏÌN BÑ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

Ngêëm ngêìm möåt laân soáng
Taåi sao chiïën lûúåc
cuãa baån sai lêìm?
Àún giaãn laâ töët àeåp
Cêu àuáng àöëi tûúång khaách haâng
Mûúâi ûáng duång haâng àêìu trong
kinh doanh cuãa Nguyïn lyá 80/20
Quñ höì tinh! “Söë ñt quan yïëu”
àem laåi thaânh cöng cho baån

69
92
130
159
185
204

5

Phêìn 3

LAÂM ÑT, THU VAÂ “THUÅ” NHIÏÌU HÚN
9. Tûå Do
10. Caách maång thúâi gian
11. Bao giúâ baån cuäng coá thïí àaåt àûúåc
nhûäng gò mònh muöën
12. Vúái möåt ñt höî trúå tûâ bùçng hûäu
13. Thöng minh vaâ lûúâi nhaác
14. Tiïìn, tiïìn, tiïìn
15. Baãy thoái quen mang àïën haånh phuác

221
237
267
285
303
333
353

Phêìn

1

Múã àêìu

Phêìn 4

MÚÃ RÖÅNG AÁP DUÅNG NGUYÏN LYÁ 80/20
TRONG CUÖÅC SÖËNG
16. “Lêëy laåi phong àöå”

6

381

7

Lïåch chïnh, vuä truå naây laâ thïë!
Nguyïn lyá 80/20 laâ gò? Nguyïn lyá 80/20 cho chuáng ta
biïët rùçng trong bêët cûá möåt nhoám naâo cuäng àïìu coá möåt
söë àöëi tûúång coá möåt vai troâ quan troång hún nhûäng àöëi
tûúång khaác rêët nhiïìu. Möåt mûác chuêín hoùåc giaã thuyïët
phuâ húåp laâ 80% nhûäng kïët quaã hoùåc saãn phêím àûúåc
saãn sinh ra tûâ 20% nhûäng nguyïn nhên, vaâ nhiïìu khi
tûâ möåt tyã lïå nhoã hún nhiïìu nhûäng àöång lûåc coá sûác taác
àöång lúán.
Lúâi ùn tiïëng noái thûúâng nhêåt laâ möåt minh hoåa rêët roä
cho thûåc tïë naây. Ngaâi Issac Pitman, ngûúâi phaát minh
ra töëc kyá, khaám phaá ra rùçng chó coá 700 tûâ thöng duång
maâ àaä chiïëm àïën 2/3 caác tûâ ngûä duâng trong nhûäng
cuöåc noái chuyïån trao àöíi qua laåi giûäa chuáng ta vúái
nhau. Pitman nhêån thêëy rùçng, nhûäng tûâ ngûä naây, kïí
caã nhûäng tûâ ngûä phaái sinh cuãa chuáng, chiïëm 80% trong
lúâi ùn tiïëng noái thöng thûúâng. Trong trûúâng húåp naây,
khöng túái 1% tûâ ngûä (böå tûâ àiïín New Oxford Shorter
Oxford English Dictionary têåp húåp nûãa triïåu tûâ) àûúåc
sûã duång trong 80% lûúång thúâi gian. Chuáng ta coá thïí
goåi àêy laâ nguyïn lyá 80/1. Tûúng tûå, trïn 99% nhûäng
trao àöíi, chuyïån troâ sûã duång khöng túái 20% vöën tûâ:
chuáng ta coá thï...
2 3
© Richard Koch 1997. Taác phêím “The 80/20 Principle: The Secret of
Achieving More With Less” xuêët baãn lêìn àêìu búãi Nicholas Brealey
Publishing, London, 1997. Baãn dõch àûúåc xuêët baãn theo thoãa thuêån
vúái Nicholas Brealey Publishing.
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ
NGUYÏN LYÁ
RICHARD KOCH
nguyenly 8020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyenly 8020 - Người đăng: nguyenhoangtuan85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
nguyenly 8020 9 10 593