Ktl-icon-tai-lieu

Nhân cách người lãnh đạo, quản lí ở nước ta hiện nay – từ một hướng tiếp cận

Được đăng lên bởi Thebuudien123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhân cách người lãnh đạo, quản lí ở nước ta hiện nay – từ một hướng tiếp cận
22/8/2013 - 11:50:09 AM

(Tamly) - Đã có nhiều công trình nghiên cứu nhân cách - nhân cách người lãnh đạo, quản lý, song vấn đề nhân cách người
LĐ, QL cả về lý luận và thực tiễn vẫn đang có những ý kiến khác nhau, cần được thảo luận, bổ sung một cách
phù hợp với xu thế phát triển.
Lãnh đạo, quản lý trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN trước xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ở nước ta hiện nay
càng đặt người lãnh đạo, quản lý vào vị trí và nhiệm vụ quan trọng, song không ít khó khăn, phức tạp. Nghiên cứu và chỉ ra những
yêu cầu về nhân cách người lãnh đạo, quản lý ngày nay là một trong những cơ sở giúp người lãnh đạo, quản lý từng bước hoàn
thiện mình, góp phần đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn trong điều kiện phát triển đó.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu nhân cách - nhân cách người lãnh đạo, quản lý (LĐ, QL), song vấn đề nhân cách người LĐ, QL
cả về lý luận và thực tiễn vẫn đang có những ý kiến khác nhau, cần được thảo luận, bổ sung một cách phù hợp với xu thế phát triển.
Cơ sở để chỉ ra những yêu cầu về nhân cách người LĐ, QL trước hết nên bắt đầu từ nghiên cứu khái niệm; cấu trúc và con đường
hình thành nhân cách trong tâm lý học nhân cách. Với quan niệm nhân cách là tổng hoà những phẩm chất tâm lý có tính ổn định,
phản ánh nét độc đáo của mỗi cá nhân, quy định giá trị và hành vi xã hội của cá nhân và nhân cách được hình thành thông qua hoạt
động, đồng thời chịu sự ảnh hưởng của môi trường xã hội - lịch sử... đã làm xuất hiện những khuynh hướng tiếp cận khác nhau về
bản chất nhân cách nói chung, nhân cách người LĐ, QL nói riêng. Nghiên cứu nhân cách người LĐ, QL, trước hết cần phân tích
những quan niệm chung về nhân cách vốn đã được khái quát thành hai hướng tiếp cận sau:
Nhóm thứ nhất - Nghiên cứu bản chất nhân cách từ cơ sở (nguồn gốc hình thành). Trong nhóm này, có các khuynh hướng như: Bản
chất nhân cách được hình thành từ yếu tố di truyền - “Giỏ nhà ai, quai nhà ấy”; “Con vua thì lại làm vua...”. Có khuynh hướng: Bản
chất nhân cách được bồi đắp từ sự chi phối của môi trường ngoại cảnh - “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Gần mực thì đen, gần đèn
thì dạng”. Khuynh hướng thứ ba lại khẳng định: Bản chất nhân cách do “tạo hoá” mà nên - “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”... Cả ba
khuynh hướng này, theo chúng tôi - khó tránh khỏi sự chủ quan, phiến diện, không phân tích khoa học được bản chất của nhân cách
nói chung, của người LĐ, QL nói riêng. Từ đó đi đến nhận đ...
Nhân cách người lãnh đạo, quản lí ở nước ta hiện nay – từ một hướng tiếp cận
22/8/2013 - 11:50:09 AM
(Tamly) - Đã có nhiều công trình nghiên cứu nhân cách - nhân cách người lãnh đạo, quản lý, song vấn đề nhân cách người
LĐ, QL cả vềluận thực tiễn vẫn đang những ý kiến khác nhau, cần được thảo luận, bổ sung một cách
phù hợp với xu thế phát triển.
Lãnh đạo, quản trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN trước xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế nước ta hiện nay
càng đặt người lãnh đạo, quản vào vị trí nhiệm vụ quan trọng, song không ít khó khăn, phức tạp. Nghiên cứu chỉ ra những
yêu cầu về nhân cách người lãnh đạo, quản ngày nay một trong những sở giúp người lãnh đạo, quản từng bước hoàn
thiện mình, góp phần đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn trong điều kiện phát triển đó.
Đã nhiều công trình nghiên cứu nhân cách - nhân cách người lãnh đạo, quản (LĐ, QL), song vấn đnhân cách người LĐ, QL
cả về lý luận và thực tiễn vẫn đang có những ý kiến khác nhau, cần được thảo luận, bổ sung một cách phù hợp với xu thế phát triển.
sở để chỉ ra những yêu cầu về nhân cách người LĐ, QL trước hết nên bắt đầu từ nghiên cứu khái niệm; cấu trúc con đường
hình thành nhân cách trong tâm học nhân cách. Với quan niệm nhân cách tổng hoà những phẩm chất tâm tính ổn định,
phản ánh nét độc đáo của mỗi cá nhân, quy định giá trị và hành vi xã hội của cá nhân và nhân cách được hình thành thông qua hoạt
động, đồng thời chịu sự ảnh hưởng của môi trường xã hội - lịch sử... đã làm xuất hiện những khuynh hướng tiếp cận khác nhau về
bản chất nhân cách nói chung, nhân cách người LĐ, QL nói riêng. Nghiên cứu nhân cách người LĐ, QL, trước hết cần phân tích
những quan niệm chung về nhân cách vốn đã được khái quát thành hai hướng tiếp cận sau:
Nhóm thứ nhất - Nghiên cứu bản chất nhân cách từ cơ sở (nguồn gốc hình thành). Trong nhóm này, có các khuynh hướng như: Bản
chất nhân cách được hình thành từ yếu tdi truyền - “Giỏ nhà ai, quai nhà ấy”; “Con vua tlại làm vua...”. khuynh hướng: Bản
chất nhân cách được bồi đắp từ sự chi phối của môi trường ngoại cảnh - “Ở bầu thì tròn, ống thì dài”, “Gần mực thì đen, gần đèn
thì dạng”. Khuynh hướng thứ ba lại khẳng định: Bản chất nhân cách do “tạo hoá”nên - “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”... Cả ba
khuynh hướng này, theo chúng tôi - khó tránh khỏi sự chủ quan, phiến diện, không phân tích khoa học được bản chất của nhân cách
nói chung, của người LĐ, QL nói riêng. Từ đó đi đến nhận định sai lầm rằng: làm LĐ, QL “gen” của thế hệ trước, hoặc “may
mắn” gặp đúng môi trường hội thuận lợi, (được tổ chức tín nhiệm, cất nhắc) hoặc do “số trời”, do “định mệnh”... đi đến những
nhận thức sai lệch về năng lực LĐ, QL...
Nhóm thứ hai - Nghiên cứu bản chất nhân cách từ cách tiếp cận khái niệm “Nhân cách”. Trong nhóm này cũng hình thành các hướng
phân tích trên cơ sở tiếp cận khác nhau: Nhấn mạnh yếu tố bản chất xã hội (Tính xã hội - tính “người”) của nhân cách rồi đi đến xem
nhẹ, thậm chí phủ định yếu tố bản năng - sinh vật. Khuynhớng thứ hai cho rằng: Nhân cách đồng nghĩa với “đạo đức” theo tinh
thần: hướng thiện, bài ác; chuộng nghĩa, trừ tà. Khuynh hướng thứ ba: hiểu theo lối triết tự: “ Nhân” - là “người”, là “Đức”, còn “cách”
là cách thức - nghĩa là “Cách làm người”. Do vậy - chỉ những ai có đạo đức tốt thì người đó mới có nhân cách. Khuynh hướng thứ tư
mang tính “duy ý chí” cực đoan khi cho rằng: cứ đưa con người vào môi trường giáo dục tt yếu sẽ có được những nhân cách theo ý
muốn... Theo chúng tôi - những cách tiếp cận trên vẫn khuynh hướng cực đoan - một chiều trong quan niệm về bản chất nhân
cách và tất nhiên sẽ dẫn đến những lệch lạc nhất định trong thực tiễn giáo dục, trong hình thành hoàn thiện nhân cách nói chung
nhân cách người LĐ, QL nói riêng.
Do đó, để xác định những yêu cầu về nhân cách người LĐ, QL hiện nay trên cơ sở lý luận và thực tiễn, theo chúng tôi có thể căn cứ
từ hai định hướng bản:
Thứ nhất - Mô hình nhân cách ng¬ười LĐ, QL về phương diện lý thuyết - cần đ¬ược xây dựng bằng các tiêu chí cụ thể, thiết thực (có
tính định lượ¬ng) trên sở thực tiễn hoá thuyết.
Thứ hai - Đặt nghiên cứu nhân cách người LĐ, QL vào môi trường thực tiễn nh chất hoạt động chủ đạo của người LĐ, QL trên
các lĩnh vực với tính cách nhân cách nghề nghiệp, chẳng hạn như “Nghề LĐ, QL”. Đồng thời, chỉ ra tính đặc tcủa nhân cách
LĐ, QL trên các lĩnh vực khác nhau. dụ - người LĐ, QL ngành giáo dục khác với người LĐ,QL ngành pháp...
Xuất phát từ hai định hướng trên - nhân cách người LĐ, QL theo chúng tôi quan niệm: Đó tổng hoà những phẩm chất tâm của
một nhà chính trị, nhà tổ chức, am hiểu chuyên môn, đồng thời một nhà giáo dục biểu hiện qua năng lực, phẩm chất phong
cách trong các hoạt động LĐ, QL. Nghĩa là - người làm LĐ, QL có nhân cách LĐ, QL không thể là người “thụ động” tiếp nhận, chuyển
tải các công văn, chỉ thị, mệnh lệnh và tổ chức các công việc của LĐ, QL theo “chiều kích bên ngoài”. Nhân cách người LĐ, QL là sự
cấu thành nội tại, trong đó - các công việc LĐ, QL phải được “thẩm thấu” tự nhiên. phản ánh chất (bên trong) - sở trường, kỹ
năng của người cán bộ trong quá trình giải quyết các công việc LĐ, QL. Xét đến cùng, chất - với tính cách các thành tố tâm
sự kết tinh tính bền vững đối với các hoạt động các kết quả hoạt động của người LĐ, QL. Nhân cách người LĐ,QL thể hiện
trong c chất tâm của nhân cách LĐ, QL - theo chúng tôi - thể được khái quát như sau:
- Người LĐ, QL cầntư chất của người làm chính trị. LĐ, QL nghĩa là làm chính trị, thể hiện là người biết sử dụng quyền lực chính
trị như một “phương tiện”, một “công cụ” đ quá trình LĐ, QL đạt hiệu quả. Trong hội ta, chủ thể LĐ, QL người đại diện cho
quyền lực chính trị - xã hội, quyền lực của tổ chức, của nhân dân trong quá trình thực thi quyền lực LĐ, QL. Sử dụng quyền lực chính
trị nghệ thuật giải quyết các mối quan hệ giữa quyền lực nhân (cái uy chủ thể) với địa vị hội (quyền lực chức vụ) được tổ
chứcn nhiệm, bổ nhiệm tạo thành vị thế để LĐ, QL hiệu lực. Giải quyết các mối quan hệ này trên thực tế của ta còn những
biểu hiện cực đoan: Hoặc nhấn mạnh quyền lực nhân - người LĐ, QL dẫn đến lộng quyền, lộng hành... hoặc quá đề cao vai trò
đại diện quyền lực của tổ chức nên có thể dẫn đến tình trạng kém tinh thần trách nhiệm, đại khái, thậm chí “vô cảm”. Cả hai biểu hiện
Nhân cách người lãnh đạo, quản lí ở nước ta hiện nay – từ một hướng tiếp cận - Trang 2
Nhân cách người lãnh đạo, quản lí ở nước ta hiện nay – từ một hướng tiếp cận - Người đăng: Thebuudien123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nhân cách người lãnh đạo, quản lí ở nước ta hiện nay – từ một hướng tiếp cận 9 10 835