Ktl-icon-tai-lieu

NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ NHÀ NUỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA TS.Trần Du Lịch

Được đăng lên bởi Lâm Dương
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ NHÀ NUỚC
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA
TS.Trần Du Lịch
Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
DẪN NHẬP
- Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI, khi nêu nguyên nhân về
hạn chế, yếu kém có nhận xét: “...Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan
điểm phát triển đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI vẫn còn khác nhau, dẫn đến đổi
mới thể chế, chính sách chưa nhất quán, đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong kinh tế
thị trường, quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của kinh tế nhà nước, sở hữu và quyền
sử dụng đất đai…”.
- Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 13 ngày 21.10.2013, Thủ tướng Chính
phủ đã đưa ra nhận xét về một trong những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém của nền
kinh tế là: “…Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan điểm phát triển đã được
đề ra vẫn còn khác nhau dẫn đến đổi mới thể chế, chính sách trên một số vấn đề còn
ngập ngừng, thiều nhất quan, nhất là về vai trò của nhà nước và kinh tế nhà nước trong
kinh tế thị trường…”.
Hai nhận xét trên mang tính khái quát thực tế đang diễn ra, những trở lực của quá
trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của nước ta. Vấn đề trung tâm, mang tính chất
cơ sở lý lụân để tiến hành đổi mới thể chế là việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước
và thị trường; sự định vị đúng vị trí,vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong nền
kinh tế thị trường của nước ta. Tôi hy vọng Diễn đàn này sẽ góp phần làm rõ những vấn
đề nêu trên. Từ thực tiễn của tình hình, tôi cố gắng tham gia một ý kiến liên quan đến vai
trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong mô hình kinh tế thị trường Việt Nam.
NỘI DUNG
Với mục đích nêu trên, tham luận gồm 3 phần sau đây:
I. NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
1. Vai trò của Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là niềm mơ ước của mọi
quốc gia dân tộc; đặc biệt là những quốc gia đi sau trong quá trình công nghiệp hoá để trở
thành nước công nghiệp mới. Nhưng không phải quốc gia nào đã thành nước công
nghiệp, đều đạt được nội dung của 10 từ trên, nhưng cũng sẽ không một quốc gia nào tồn
tại mãi ở giai đoạn “tiền công nghiệp” mà có thể đạt được niềm mơ ước đó. Mỗi quốc gia
đều chọn cho mình một mô hình công nghiệp hóa với kỳ vọng về đích sớm nhất. Điểm
giống nhau của tất cả mô hình là sử dụng thị trường để huy động nguồn lực phát triển.

Nói cách khác, điểm chung nhất là kinh tế thị trường. Nước ta cũng không ngoại lệ. Từ
đ...
NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ NHÀ NUỚC
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA
TS.Trần Du Lịch
Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
DẪN NHẬP
- Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI, khi nêu nguyên nhân về
hạn chế, yếu kém nhận xét: “...Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan
điểm phát triển đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI vẫn còn khác nhau, dẫn đến đổi
mới thể chế, chính sách chưa nhất quán, đặc biệt vai trò của Nhà nước trong kinh tế
thị trường, quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của kinh tế nhà nước, sở hữu quyền
sử dụng đất đai…”.
- Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 13 ngày 21.10.2013, Thủ tướng Chính
phủ đã đưa ra nhận xét về một trong những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém của nền
kinh tế là: “…Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan điểm phát triển đã được
đề ra vẫn còn khác nhau dẫn đến đổi mới thể chế, chính sách trên một s vấn đề còn
ngập ngừng, thiều nhất quan, nhất về vai trò của nhà nước kinh tế nhà nước trong
kinh tế thị trường…”.
Hai nhận xét trên mang tính khái quát thực tế đang diễn ra, những trở lực của quá
trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của nước ta. Vấn đề trung tâm, mang tính chất
sở lý lụân để tiến hành đổi mới thể chế việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước
thị trường; sự định vị đúng vị trí,vai trò của Nhà nước kinh tế nhà nước trong nền
kinh tế thị trường của ớc ta. Tôi hy vọng Diễn đàn này sẽ góp phần làm những vấn
đề nêu trên. Từ thực tiễn của tình hình, tôi cố gắng tham gia một ý kiến liên quan đến vai
trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong mô hình kinh tế thị trường Việt Nam.
NỘI DUNG
Với mục đích nêu trên, tham luận gồm 3 phần sau đây:
I. NHN THC V VAI TRÒ CA NHÀ NƯC TRONG KINH TẾ TH
TRƯNG
1. Vai trò của Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” niềm ước của mọi
quốc gia dân tộc; đặc biệt là những quốc gia đi sau trong quá trình công nghiệp hoá để trở
thành nước công nghiệp mới. Nhưng không phải quốc gia nào đã thành nước công
nghiệp, đều đạt được nội dung của 10 từ trên, nhưng cũng sẽ không một quốc gia nào tồn
tại mãi ở giai đoạn “tiền công nghiệp” mà có thể đạt được niềm mơ ước đó. Mỗi quốc gia
đều chọn cho mình một mô hình công nghiệp hóa với kỳ vọng về đích sớm nhất. Điểm
giống nhau của tất cả hình sử dụng thị trường để huy động nguồn lực phát triển.
NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ NHÀ NUỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA TS.Trần Du Lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ NHÀ NUỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA TS.Trần Du Lịch - Người đăng: Lâm Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC VÀ KINH TẾ NHÀ NUỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA TS.Trần Du Lịch 9 10 347