Ktl-icon-tai-lieu

Những gì người ta không dạy bạn ở Havard

Được đăng lên bởi chuotpt3
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 5312 lần   |   Lượt tải: 11 lần
www.quantri.com.vn

NHỮNG GÌ NGƯỜI TA KHÔNG DẠY BẠN TẠI
TRƯỜNG KINH DOANH HARVARD
( WHAT THEY DON’T TEACH YOU AT HARVARD BUSINESS SCHOOL )
Nhà xuất bản Thống kê 1994
“Để công bằng với Trường Kinh doanh Harvard, những gì học không dạy bạn chính là
những gì họ không thể dạy được, đó là làm sao để hiểu con người và cách sử dụng kiến
thức đó để đạt những điều bạn muốn.
Tuy nhiên, đó chính là những gì cuốn sách này có thể dạy bạn. Làm thế nào để hiểu con
người, và làm thế nào để ảnh hưởng tới sự tìm hiểu của người khác về bạn và làm thế
nào để áp dụng hoặc thích nghi cả hai thứ vào bất cứ hoàn cảnh kinh doanh vào có thể
xảy ra.”
Mark Mc Cormack
“Mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là lấp đầy những khoảng cách – những
khoảng cách giữa sự giáo dục của trường kinh doanh và kiến thức từng trải đến từ kinh
nghiệm hàng ngày trong khi điều hành một doanh nghiệp và quản lý con người.”
Mark Mc Cormack
LỜI TỰA CHO BẢN DỊCH
Khi anh Phan Thành, một người bạn việt kiều tại Canada hiện đang là giám đốc điều
hành của công ty Lepycs hoạt động tại Việt Nam vô tình để lộ cho tôi thấy trong cặp của
anh có cuốn What they don’t teach you at Harvard Business School của Mark
McCormack, tôi bị thu hút ngay bởi tựa đề của cuốn sách; tôi quyết định hỏi mượn cuốn
sách này. Sau khi xem nó trong vài ngày, tôi quyết định giữ cuốn sách lại để dịch – vì tôi
tin chắc rằng những nhà kinh doanh và quản lý xí nghiệp của chúng ta đang rất cần
những quyển sách loại này.
Trong hơn ba năm qua từ giã môi trường nghiên cứu thuần tuý – một phần vì lý do thu
nhập – và lao vào lãnh vực kinh doanh – một phần vì lý do “đi thực tế” – tôi càng ngày
càng nhận thức sâu sắc và đầy lo ngại rằng những nhà kinh doanh và quản lý của chúng
ta đang đứng trước những thách đố gay gắt của một “thời đại đổi mới” rất khó vượt qua
nếu không nhanh chóng khắc phục những nhược điểm, thiếu sót đương nhiên của bản
thân trong một xã hội chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình hướng vào kinh doanh
(business- oriented society). Sự hầu như tê liệt của những định chế phát triển (các viện,
trung tâm, các hội về khoa học kinh tế và quản lý…) đương nhiên đã không thúc đẩy quá
trình đổi mới tư duy và đổi mới hành động trong đời sống kinh doanh, chúng ta không
thiếu những người “dám nghĩ, dám làm”, nhưng cả một tầng lớp những người kinh doanh
“biết nghĩ, biết làm” thì còn là điều phải cần nhiều nỗ lực vận động của xã hội.

www.quantri.com.vn
Khả năng kinh doanh (entrepreneurship) là khả năng nhận thức bén nhạy trước những cơ
hội ...
www.quantri.com.vn
NHNG GÌ NGƯỜI TA KHÔNG DY BN TI
TRƯỜNG KINH DOANH HARVARD
( WHAT THEY DON’T TEACH YOU AT HARVARD BUSINESS SCHOOL )
Nhà xut bn Thng kê 1994
Để công bng vi Trường Kinh doanh Harvard, nhng gì hc không dy bn chính là
nhng gì h không th dy được, đó là làm sao để hiu con người và cách s dng kiến
thc đó để đạt nhng điu bn mun.
Tuy nhiên, đó chính là nhng gì cun sách này có th dy bn. Làm thế nào để hiu con
người, và làm thế nào để nh hưởng ti s tìm hiu ca người khác v bn và làm thế
nào để áp dng hoc thích nghi c hai th vào bt c hoàn cnh kinh doanh vào có th
xy ra.”
Mark Mc Cormack
Mc đích chính ca tôi khi viết cun sách này là lp đầy nhng khong cách – nhng
khong cách gia s giáo dc ca trường kinh doanh và kiến thc tng tri đến t kinh
nghim hàng ngày trong khi điu hành mt doanh nghip và qun lý con người.”
Mark Mc Cormack
LI TA CHO BN DCH
Khi anh Phan Thành, mt người bn vit kiu ti Canada hin đang là giám đốc điu
hành ca công ty Lepycs hot động ti Vit Nam vô tình để l cho tôi thy trong cp ca
anh có cun What they don’t teach you at Harvard Business School ca Mark
McCormack, tôi b thu hút ngay bi ta đề ca cun sách; tôi quyết định hi mượn cun
sách này. Sau khi xem nó trong vài ngày, tôi quyết định gi cun sách li để dch – vì tôi
tin chc rng nhng nhà kinh doanh và qun lý xí nghip ca chúng ta đang rt cn
nhng quyn sách loi này.
Trong hơn ba năm qua t giã môi trường nghiên cu thun tuý – mt phn vì lý do thu
nhp – và lao vào lãnh vc kinh doanh – mt phn vì lý do “đi thc tế” – tôi càng ngày
càng nhn thc sâu sc và đầy lo ngi rng nhng nhà kinh doanh và qun lý ca chúng
ta đang đứng trước nhng thách đố gay gt ca mt “thi đại đổi mi” rt khó vượt qua
nếu không nhanh chóng khc phc nhng nhược đim, thiếu sót đương nhiên ca bn
thân trong mt xã hi ch mi giai đon đầu ca quá trình hướng vào kinh doanh
(business- oriented society). S hu như tê lit ca nhng định chế phát trin (các vin,
trung tâm, các hi v khoa hc kinh tế và qun lý…) đương nhiên đã không thúc đẩy quá
trình đổi mi tư duy và đổi mi hành động trong đời sng kinh doanh, chúng ta không
thiếu nhng người “dám nghĩ, dám làm”, nh
ưng c mt tng lp nhng người kinh doanh
“biết nghĩ, biết làm” thì còn là điu phi cn nhiu n lc vn động ca xã hi.
Những gì người ta không dạy bạn ở Havard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những gì người ta không dạy bạn ở Havard - Người đăng: chuotpt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Những gì người ta không dạy bạn ở Havard 9 10 583