Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Các biện pháp kiềm chế lạm phát? Liên hệ Việt Nam.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐÀU......................................................................................................2
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VÈ LẠM PHÁT...................................................3
1. Định nghĩa và phân loại lạm phát...............................................................3
1.1. Định nghĩa lạm phát............................................................................3
1.2. Phân loại lạm phát................................................................................4
2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát..................................................................4
2.1. Lạm phát do cầu kéo............................................................................4
2.2. Lạm phát do chi phí đẩy.....................................................................4
2.3. Lạm phát do nhừng nguyên nhân liên quan đến sự thiếu hụt mức
cung..............................................................................................................5
2.4. Lý thuyết ca tụng lạm phát của LM.Keynes.......................................5
Phần II: THỰC TRẠNG VÈ LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM TRONG
THỜI GIAN QUA................................................................................................6
Phần III: NHŨNG GIẢI PHÁP KIỀM CHÉ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG
THỜI GIAN QUA..............................................................................................15
1. Những biện pháp kiềm chế lạm phát.........................................................15
1.1. Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt................................................17
1.2. Tiết kiệm chi phí trong các hoạt động................................................18
1.3. Tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp...........18
1.4. Bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hoá, đấy mạnh xuất khẩu, giảm
nhập siêu.....................................................................................................19
1.5. Triệt đế tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng....................................19
1.6. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiếm
soát giá cả............20
1.7. Mở rộng việc thực hiện các chính sách về an sinh xã hội....................20
1.8. Phối hợp đồng bộ...............................................................................20
2. Những giải pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong thòi gian
qua và kết quả đạt đuọc....................................................
Các biện pháp kiềm chế lạm phát? Liên hệ Việt Nam.
SV: Thải Nguyền Thanh Tủ 1 Lớp: NH-K20
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐÀU......................................................................................................2
Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VÈ LẠM PHÁT...................................................3
1. Định nghĩa và phân loại lạm phát...............................................................3
1.1. Định nghĩa lạm phát............................................................................3
1.2. Phân loại lạm phát................................................................................4
2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát..................................................................4
2.1. Lạm phát do cầu kéo............................................................................4
2.2. Lạm phát do chi phí đẩy.....................................................................4
2.3. Lạm phát do nhừng nguyên nhân liên quan đến sự thiếu hụt mức
cung..............................................................................................................5
2.4. Lý thuyết ca tụng lạm phát của LM.Keynes.......................................5
Phần II: THỰC TRẠNG VÈ LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM TRONG
THỜI GIAN QUA................................................................................................6
Phần III: NHŨNG GIẢI PHÁP KIỀM CHÉ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG
THỜI GIAN QUA..............................................................................................15
1. Những biện pháp kiềm chế lạm phát.........................................................15
1.1. Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt................................................17
1.2. Tiết kiệm chi phí trong các hoạt động................................................18
1.3. Tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp...........18
1.4. Bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hoá, đấy mạnh xuất khẩu, giảm
nhập siêu.....................................................................................................19
1.5. Triệt đế tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng....................................19
1.6. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiếm soát giá cả............20
1.7. Mở rộng vic thực hiện các chính sách về an sinh xã hội....................20
1.8. Phối hợp đồng bộ...............................................................................20
2. Những giải pháp kiềm chế lạm phát của Việt Nam trong thòi gian
qua và kết quả đạt đuọc................................................................................21
2.1. Giải pháp...........................................................................................21
2.2. Hiệu quả đạt được..............................................................................23
KẾT LUẬN.........................................................................................................28
LỜI NÓI ĐẦU
Bước vàom 2009, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có một số mặt thuận
lợi. Tình hình chính trị - xã hội on định; hệ thống luật pháp, co chế, chính sách ngày càng
NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
NHỮNG GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 9 10 749