Ktl-icon-tai-lieu

Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và các giải pháp khắc phục các hạn chế trên

Được đăng lên bởi doyen0512-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3473 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đề tài:
Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động
đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên.

Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư là một trong những nội dung quan trọng của
công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, đồng thời đó cũng là động lực quan trọng cho
việc hoàn thiện quá trình công nghiệp hóa.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với
hoạt động đầu tư còn bộc lộ một số hạn chế sau:

Chương I Lý luận chung về quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư.
1.Khái niệm.
1.1 Đầu tư:
là hoạt động có tính liên ngành, do đó quản lý hoạt động đầu tư là yêu cầu khách q
uan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Quản
lý , theo nghĩa chung, là sự tác tác động có mục đích của chủ thể vào các đối
tượng quản lý nhằm đạt được các mục tiêu quản lý đã đề ra.
1.2 Quản lý đầu tư:
là sự tác động liên tục, có tổ chức, định hướng mục tiêu vào
quá trình đầu tư (bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận
hành kết quả đầu tư) và các yếu tố đầu tư, bằng một hệ thống đồng bộ các biện
pháp kinh tế xã hội, tổ chức kỹ thuật và các biện pháp khác nhằm đạt được kết
quả, hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, trong điều kiện cụ thể xác
định trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật khách quan và quy luật đặc thù
của đầu tư.
2. Sự cần thiết phải có sự quản lí của nhà nước đối với hoạt động đầu
tư nói chung và các dự án nói riêng.
2.1 Đối với các dự án dân lập :
- Đầu ra của các dự án là sản phẩm, dịch vụ và chất thải các loại .Với đầu
ra là chất thải , rất có hại cho sức khoẻ của cộng đồng, nhà nước không thể bỏ
qua. Ngay cả những sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra từ dự án cũng không
đương nhiên là có lợi cho cộng đồng mà vẫn có thể có hại. Vì vậy, nhà nước
phải quản lí dự án dân lập để ngăn ngõa các ảnh hưởng tiêu cực của đầu ra do dự
án gây nên.
- Đầu vào của dự án là các yếu tố mà sự hoạt động dự án sẽ sử dông : tài
nguyên, lao động, máy móc, thiết bị. Việc sử dụng các đầu vào đó của dự án sẽ
ảnh hưởng đến cộng đồng về nhiều mặt. Vì vậy, nhà nước cần phải quản lí các
dự án dân lập để cân đối các nguồn lực trong nền kinh tế, tránh rối loạn, thừa
thiếu trong nền kinh tế.

Các đặc tính của mỗi công trình do dự án tạo ra, chỉ tiêu kiến trúc, kết
cấu, địa điểm phân bố… có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an
ninh… rất sâu sắc. Vì vậy, nhà nước củng phải quản lí các dự án dân lập trên
các mặt quy hoạch , xây dựng …
- Nhà nước quản lí dự án dân lập để ngăn ngõa các hiện tượng áp bức, ...
Đề tài:
Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động
đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên.
Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư là một trong những nội dung quan trọng của
công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, đồng thời đó cũng là động lực quan trọng cho
việc hoàn thiện quá trình công nghiệp hóa.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với
hoạt động đầu tư còn bộc lộ một số hạn chế sau:
Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và các giải pháp khắc phục các hạn chế trên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và các giải pháp khắc phục các hạn chế trên - Người đăng: doyen0512-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và các giải pháp khắc phục các hạn chế trên 9 10 926