Ktl-icon-tai-lieu

Những ₫iều cần biết về sở hữu trí tuệ: Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 4345 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung tâm Thương mại quốc tế
U N C TA D / W T O

TỔ CHỨC
SỞ HỮU
TRÍ TUỆ
THẾ GIỚI

Những điều cần biết về
sở hữu trí tuệ
Tài liệu hướng dẫn dành cho
các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

Geneva 2004

ii

iii
GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯƠNG MẠI
2004

F-09.09
SEC

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ UNCTAD/WTO
TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI
Những ₫iều cần biết về sở hữu trí tuệ: Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu
vừa và nhỏ
Geneva: ITC/WIPO, 2004. xi
Tài liệu ₫ược biên soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời về các vấn ₫ề liên quan ₫ến sở hữu trí
tuệ (SHTT) hướng ₫ến các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ và các tổ chức hỗ trợ
thương mại - giải thích các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu
dáng công nghiệp, quyền tác giả, thông tin kinh doanh bí mật và chỉ dẫn ₫ịa lý; gồm các
câu hỏi liên quan ₫ến quyền sở hữu của người lao ₫ộng, hợp ₫ồng, chuyển giao quyền sử
dụng (li-xăng) và chuyển giao công nghệ; nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn ₫ề sở hữu trí
tuệ khi soạn thảo chiến lược kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và xuất khẩu và giải quyết vấn
₫ề bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài; xem xét mối liên hệ giữa sở hữu trí tuệ với các quy
₫ịnh về tiêu chuẩn và chất lượng, ₫óng gói và nhãn hàng, thương mại ₫iện tử và ứng dụng
công nghệ thông tin; xem xét vấn ₫ề ₫ịnh giá và các khía cạnh liên quan ₫ến tài chính của
quyền SHTT; tập trung áp dụng các quy ₫ịnh của Hiệp ₫ịnh về các khía cạnh liên quan
₫ến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp ₫ịnh TRIPS/WTO); phụ lục bao gồm danh
mục trang web của các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực, cũng như danh mục
trang web của các cơ quan quản lý quyền tác giả.
Các thuật ngữ chính: sở hữu trí tuệ, TRIPS, kế hoạch xuất khẩu, tài liệu.
Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha (các ấn phẩm riêng biệt)
ITC, Tòa nhà Liên hợp quốc. 1211 Geneva 10, Thụy Sỹ
WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Thụy Sỹ.

Tài liệu này không phải là ý kiến tư vấn về pháp lý.
Tốc ₫ộ thay ₫ổi trong môi trường kinh doanh quốc tế, pháp luật và thực tiễn về sở hữu trí
tuệ diễn ra một cách nhanh chóng. Tốt hơn là hãy liên hệ với các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc
gia, khu vực và quốc tế ₫ể biết về tình hình hiện tại. Nếu bạn không thể liên hệ với các cơ
quan nêu trên, thì hãy liên hệ với ITC hoặc WIPO bằng thư, fax, ₫iện thoại hoặc email.
Các ý kiến ₫ược thể hiện trong Tài liệu này là của các tác giả, không phản ánh quan ₫iểm
chính thức của ITC và WIPO. Những người ₫ược ₫ề cập và những bài viết...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những ₫iều cần biết về sở hữu trí tuệ: Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
Những ₫iều cần biết về sở hữu trí tuệ: Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ 9 10 195