Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên nhân khách quan làm tăng tỷ lệ nợ xấu

Được đăng lên bởi Phuc Thinh Tran Quoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những nguyên nhân khách quan làm tăng tỷ lệ nợ xấu
Có một số nguyên nhân khách quan dẫn tới dẫn tới tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong những năm
gần đây:


Mở rộng chính sách tiền tệ: Tín dụng ngân hàng là nguồn tài trợ chính thúc đẩy cho sự phát
triển kinh tế quốc gia, thay vì tài trợ cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh
doanh thì một phần lớn trong số đó lại đổ vào thị trường bất động sản. Khi thị trường bất động
sản trầm lắng làm suy giảm chất lượng tín dụng dẫn đến lạm phát tăng cao. Lạm phát cao làm
cho chi phí sản xuất tăng, giá bán các hàng hóa tăng cao, làm cho cầu thị trường giảm, dẫn đến
các doanh nghiệp sản xuất không bán được hàng, khi đó tồn kho tăng cao khiến cho các doanh
nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, giải thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính và khả năng trả nợ
ngân hàng của các doanh nghiệp.

Đvt: %
Năm

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tốc độ tăng

24.8

48.9

23.4

37.5

31.2

12.8

tưởng tính dụng
( Nguồn: Ngân hàng nhà nước )
Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2006 – 2011
Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2006-2011 không ổn định. Năm 2007, tốc độ tăng trưởng
là 48,9% cao nhất trong giai đoạn này. Nhưng đến năm 2008, tốc độ có xu hướng giảm xuống
còn 23,4%. Tuy nhiên, năm 2009 lại tăng lên là 37,5% và năm 2011 là năm có tốc độ tăng trưởng
thấp nhất trong giai đoạn này 12,8%.


Thị trường bất động sản: Một phần lớn nguồn tín dụng được đầu tư vào lĩnh vực bất động
sản. Khi thị trường bất động sản trầm lắng, nghĩa là cầu về lĩnh vực này suy giảm mạnh làm cho
các nhà đầu tư không bán được hàng mà nguồn vốn đầu tư cho thị trường này lại chủ yếu là vốn
tín dụng của ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả
nợ cho ngân hàng, dẫn đến nợ xấu.

60
48.9

50
40
30

37.5

Tốc độ tăng trưởng
Moving average (Tốc độ tăng
trưởng)

31.2
24.8

23.4

20
12.8
10
0

33

44

55

66

22

Column1 2007

2008

2009

2010

2011

11

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2006-2011


Khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy
giảm kinh tế toàn cầu 2008 nên môi trường kinh doanh trong nước gặp rất nhiều khó
khăn, những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm cho chất lượng tín
dụng suy giảm và nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng . Đặc biệt, từ năm
2011 đến nay, tổng cầu của nền kinh tế giảm mạnh, tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó
khăn, hàng tồn kho lớn, thị trường bất động sản đóng băng, năng lực tài chính của doanh
nghiệp...
Những nguyên nhân khách quan làm tăng tỷ lệ nợ xấu
Có một số nguyên nhân khách quan dẫn tới dẫn tới tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong những năm
gần đây:
Mở rộng chính sách tiền tệ: 
 !"!#$!%%&'()*
!$+',-.&/#0123*'(450123*'
(,+6+(+*178&+9!4:&+!+
()*9"3.!9!"+,012(+"8
!%()*;31".9!!
%+#<&("((1=(#(9(
>!!%4
Đvt: %
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tốc độ tăng
tưởng tính dụng
24.8 48.9 23.4 37.5 31.2 12.8
( Nguồn: Ngân hàng nhà nước )
Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2006 – 2011
'91=7!&?@@AB?@CC;/04D9+?@@E" '91=
FG"HI!*!&4D19+?@@G" '.)1-(+) 
J?K"FI4L"9+?@@H&9LKE"MI#9+?@CC9+. '91=
**!&C?"GI4
Thị trường bất động sản: N',-71,1#O#3*'
(450123*'(,+6"O!,#PO#(++&+
,1;31+# ,1012&>#
7>!4DP!%3*'(+9!Q";.(9(
"8)*4
Những nguyên nhân khách quan làm tăng tỷ lệ nợ xấu - Trang 2
Những nguyên nhân khách quan làm tăng tỷ lệ nợ xấu - Người đăng: Phuc Thinh Tran Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những nguyên nhân khách quan làm tăng tỷ lệ nợ xấu 9 10 265