Ktl-icon-tai-lieu

Những ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiếu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Nh÷ng u thÕ vµ khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1. Nh÷ng u thÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
- Thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ g¾n s¶n xuÊt víi tiªu dïng- thùc hiÖn môc tiªu cña
s¶n xuÊt. Do ®ã ngêi s¶n xuÊt t×m mäi c¸ch rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, thùc
hiÖn t¸i s¶n xuÊt réng, ¸p dông nhanh chãng nh÷ng thµnh tùu khoa häc-
c«ng nghÖ, quay nhanh tiÒn vèn, ®¹t tíi lîi nhuËn tèi ®a.
- Thóc ®Èy vµ ®ßi hái c¸c nhµn xuÊt n¨ng ®éng, thÝch nghi víi c¸c ®iÒu
kiÖn biÕn ®éng cña t trêng. Thay ®æi mÉu s¶n xuÊt, t×m mÆt hµng míi
vµ thÞ trêng tiªu thô, më réng quan hÖ trong kinh doanh.
- Thóc ®Èy tiÕn cña khoa häc- c«ng nghÖ ®a nhanh vµo s¶n xuÊt,
kÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é héi ho¸ s¶n xuÊt vµ
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ thµnh, ®¸p øng nhu cÇu nhiÒu mÆt cña
kh¸ch hµng vµ cña thÞ trêng.
- Thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng trëng dåi dµo s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô, thóc
®Èy vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña nhµ
kinh doanh víi kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi.
- §Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung s¶n xuÊt. TÝch p trung
s¶n xuÊt hai con ®êng ®Ó réng quy s¶n xuÊt. Mét mÆt, c¸c ®¬n
chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i lµm ¨n giái, cã hiÖu qu¶ cao cho phÐp tÝch
tô. MÆt kh¸c, do qu¸ tr×nh c¹nh tranh lµm cho s¶n xuÊt ®îc tËp trung vµo c¸c
®¬n vÞ kinh tÕ cã chç ®øng trªn thÞ trêng, ®ång thêi lo¹i bá nh÷ng ®¬n vÞ lµm
¨n kÐm hiÖu qu¶.
2. KhuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
- NÒn kinh thÞ trêng mang tÝnh ph¸t, t×m kiÕm lîi nhuËn bÊt g
nµo, kh«ng ®i ®óng híng cña ho¹ch Nhµ níc, môc tiªu vÒ ph¸t triÓn kinh
cña nÒn kinh tÕ. TÝnh ph¸t cña t trêng cßn dÉn ®Õn tËp trung
ho¸ cao, sinh ra ®éc quyÒn, thñ tiªu c¹nh tranh, lµm gi¶m hiÖu qu¶ chung
tÝnh tù ®iÒu chØnh cña nÒn kinh tÕ.
- DÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph©n ho¸ ®êi sèng d©n c, ph©n ho¸ giµu nghÌo, dÉn
®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ, thÊt nghiÖp, l¹m ph¸t.
- héi ph¸t sinh nhiÒu tiªu cùc, n héi g¾n liÒn víi hiÖn tr¹ng
kinh tÕ sa sót, g©y rèi lo¹n x· héi.
- ch¹y theo lîi nhuËn tèi ®a dÉn ®Õn dông bõa b·i, tµn ph¸ tµi
nguyªn vµ huû diÖt m«i trêng, sinh th¸i.
Những ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường - Người đăng: Nguyễn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường 9 10 720