Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cần lưu ý về lý luận và thực tiễn trong công tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy của văn phòng cấp ủy các cấp

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA EM HÔM
NAY

•

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Câuhỏi:
Nhữngvấnđềcầnlưuývềlýluậnvàthựctiễntrongcô
ngtácphụcvụhộinghịcấpủy,
banthườngvụ,thườngtrựccấpủycủavănphòngcấ
pủycáccấp

1.Hộinghị cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

-

Các thường
hội nghịvụ(cuộc
họp)
thường
trực
cấp ủy
cuộc
củarộng
bí thư,
- Hội nghị ban
là cuộc
họp
ủy viên
thường
vụlà(có
thểhọp
có mở
với các phó bí thư
Hộinghị là cuộc họp có tổ chức, có nhiều người dự, để bàn công việc
cấpsốủy
(trong
có thể có
các đồng
chí:nghị)
Ủy để
viên thường vụ việc mời một
đồng
chí một
khôngsốlàtrường
ủy viênhợp,
ban thường
vụ tham
dự hội
(hội nghị tổng kết công tác, hội nghị khoa học, hội nghị quốc tế v.v..)
trực
ủy bộ
viên
thường
vụ - chủ
tịchquy
hộiđịnh
đồng
nhân dân; ủy viên
bàn, quyết thường
định công
việccấp
củaủy;
đảng
theo
thẩm quyền
được
trong
- Hội nghị cấp ủy là cuộc họp các cấp ủy viên (có thể có họp mở rộng với
vụcấp
- chủ
tịchnghị
ủy ban
dân)
để thường
bàn, quyết
những vấn đề theo
quy chế làmthường
việc của
ủy. Hội
ban nhân
thường
vụ do
trựcđịnh
cấp ủy
việc mời một số đồng chí không là cấp ủy viên tham dự hội nghị) do ban
ủy quyền
thường
vụ) một
được
quy định trong quy
triệu tập vàthẩm
chuẩnquyền
bị nội(hoặc
dung;được
theo thường
kỳ,của
banban
thường
vụ họp
tháng
thường vụ triệu tập thường kỳ ba tháng một lần, bất thường khi cần
từ 1-2 lần. chế làm việc của cấp ủy

2.Ýnghĩa, tầm quan trọng của hội nghị cấp ủy, ban thường vụ

Lãnh đạo tập thể thông qua việc ra quyết định trong các hội nghị là nguyên tắc, là đặc trưng cơ bản trong hoạt động, trong phương thức lãnh
nghị cao
cấp chất
ủy, ban
thườngnghị
vụ làcấp
hình
chức cơ
hoạtcầu
động
ủy,
ban thường
vụ,lãnh
thông
qua
đó thực
hiện
trò lãnh
lượng
ủy,thức
banlàtổthường
vụbản
là yêu
đầucủa
tiêncấp
để
nâng
lực
đạo
banvai
thường
đạoHội
củaNâng
Đảng. Hội
nghị
cấp hội
ủy, ban thường
vụ
hình thức
làm
việc quan
trọng
nhất
củacao
cấpnăng
ủy, ban
thường
vụcủa
đểcấp
thảoủy,
luận,
quyết
định các
đạo của
đốitốt
vớicác
chính
và ủy,
toànban
xã thường
hội
trênviệc
địalàcủa
bàn
huyện,
thành
phố
thông
qua
các lề
chủ
quyết
định
đạo,bản
chỉ đạo
vụ. Đảng
Tổ chức
hội quyền
nghị cấp
vụ
thểđảng
hiện bộ
cao
nhấtthẩm
về phương
pháp,
lốitrương,
làm việc,
thậm
trí lãnh
thể hiện
công
theo
quyền.
hộilãnh
nghịđạo của cấp ủy, ban thường vụ
lĩnh chính trị, trình độ và năngtạilực

3. Yêu cầucủacông tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ

Giúp cấp ủy,BTVlựa chọn đúng vấn đề để đưa ra hội nghị thảo luận, bảo đảm hội...
CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA EM HÔM
NAY
CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA EM HÔM
NAY
BÀI TẬP CÁ NHÂN
Câuhỏi:
Nhữngvấnđềcầnlưuývềlýluậnvàthựctiễntrongcô
ngtácphụcvụhộinghịcấpủy,
banthườngvụ,thườngtrựccấpủycủavănphòngcấ
pủycáccấp
BÀI TẬP CÁ NHÂN
Câuhỏi:
Nhữngvấnđềcầnlưuývềlýluậnvàthựctiễntrongcô
ngtácphụcvụhộinghịcấpủy,
banthườngvụ,thườngtrựccấpủycủavănphòngcấ
pủycáccấp
Những vấn đề cần lưu ý về lý luận và thực tiễn trong công tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy của văn phòng cấp ủy các cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cần lưu ý về lý luận và thực tiễn trong công tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy của văn phòng cấp ủy các cấp - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Những vấn đề cần lưu ý về lý luận và thực tiễn trong công tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy của văn phòng cấp ủy các cấp 9 10 498