Ktl-icon-tai-lieu

những vấn đề chung về hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi kieuphuong10390
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những vấn đề chung về Hành
chính Nhà nước
ThS. Phạm Thu Lan
Học viện Hành chính

LLC-CVC

1

NỘI DUNG



1

2

3

Quản lý Hành chính Nhà nước

Nền Hành chính Nhà nước
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả
của nền Hành chính Nhà nước
LLC-CVC

2

1.Quản lí hành chính nhà nƣớc

LLC-CVC

3

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM
Tác động

Chủ thể

Mục tiêu

LLC-CVC

4

Quản lý HCNN?
Quyền lực, phương pháp
(quyền HP)

Chủ thể quản lý
(CQ.HCNN)

Đối tượng quản lý
(QTKTXH, hành vi)

Mục tiêu quản lý:
Pt KTXH; TTXH; nhu cầu.
LLC-CVC

5

Quản lý HCNN?
Là hoạt động thực thi quyền hành pháp
nhằm tác động có tổ chức và điều chỉnh
bằng quyền lực nhà nước đối với các quá
trình kinh tế xã hội và hành vi của công
dân do các cơ quan trong hệ thống hành
chính từ trung ương đến cơ sở tiến hành
để thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà
nước phát triển kinh tế xã hội, duy trì trật
tự trị an, thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của
nhân dân
LLC-CVC
6

Đặc điểm của QLHCNN
• Tính lệ thuộc vào Chính trị và phục vụ CT
• Tính pháp quyền (bằng luật, theo luật, xử lý theo
luật)
• Tính liên tục, thích ứng và ổn định tương đối
• Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao
• Tính hệ thống thứ bậc
• Tính không vụ lợi
• Tính nhân văn (của dân –do dân và vì dân)
LLC-CVC

7

Tính chính trị
• QLHCNN lệ thuộc vào chính trị và phục vụ
chính trị: Nhằm biến các mục tiêu chính trị
thành các hoạt động thực tiễn.
• QLHCNN có tính độc lập tương đối với
chính trị (nghiệp vụ hành chính)

LLC-CVC

8

TÍNH PHÁP QUYỀN:
• Quản lý bằng pháp luật, theo pháp luật:
Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ,
thẩm quyền được giao; áp dụng đúng
pháp luật.
• Nghiêm chỉnh chấp hành QĐ của cơ
quan NN cấp trên.
• Quyền và thẩm quyền?

LLC-CVC

9

Q.lực là quyền được trao để đổi lấy sự phục vụ
Là một phần của sự trao đổi; đc trao- bị tước

Đem lại

Sự chỉ đạo
Sự bảo vệ
Mệnh lệnh

Kỳ vọng

Sự phục vụ
Nhân viên

Lãnh đạo

Kỳ vọng

Quyền lực

Đem lại

Hoạt động và kết quả
Lòng trung thành và sự cam kết
Sự tuân thủ
LLC-CVC

10

TÍNH LIÊN TỤC, TƢƠNG ĐỐI ỔN ĐỊNH VÀ
THÍCH ỨNG
1. Ổn định tƣơng đối và thích ứng trong
tổ chức (Tách nhập)
2. Liên tục, ổn định trong hoạt động
• Là hoạt động thoả mãn nhu cầu của XH
• HCC hôm nay là tiền đề cho ngày mai
• Tránh “làm theo phong trào”.

LLC-CVC

11

TÍNH CHUYÊN MÔN HOÁ, NGHỀ
NGHIỆP CAO
• Lý do:
– Là nghề tổng hợp, phức tạp, sáng tạo;
– Là nghề có ảnh hưởng lớn đến ĐSXH.

• Thể hiện:
– Thái độ, trình độ, kỹ năng CBCC
– Tác phong, cách thức làm việc
– Tính chuyên nghiệp….

• Giải pháp:
–
–
–
–

Tuyển dụng:
Đào tạ...
LLC-CVC 1
Những vấn đề chung về Hành
chính Nhà nước
ThS. Phạm Thu Lan
Học viện Hành chính
những vấn đề chung về hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những vấn đề chung về hành chính nhà nước - Người đăng: kieuphuong10390
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
những vấn đề chung về hành chính nhà nước 9 10 833