Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề chung về quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi nguyentrinhanht
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
Những
nhận
thức
chung
về
nguồn
nhân
lực.
Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển linh tế như: tài nguyên thiên nhiên,
vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính
chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước đến nay. Một nước cho dù có
tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại nhưng không có những con người có trình độ, có đủ
khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó có khả năng có thể đạt được sự phát triển như mong muốn.
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và ngày nay trong công cuộc hội nhập và phát triển nhằm mục
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào,
con người Việt Nam có truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm
bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất - nguồn năng lực nội sinh. Vậy nguồn nhân lực là gì?
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn nhân lực. Theo Liên Hợp Quốc thì “Nguồn nhân lực là tất cả
những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của
mỗi
cá
nhân
và
của
đất
nước”.
Ngân hàng thế giới cho rằng: nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề
nghiệp… của mỗi cá nhân. Như vậy, ở đây nguồn lực con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn
vật
chất
khác:
vốn
tiền
tệ,
công
nghệ,
tài
nguyên
thiên
nhiên.
Theo
tổ
chức
lao
động
quốc
tế
thì.
Nguồn nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động .
Nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản
xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó, nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư có thể
phát triển bình thường. Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã hội, là nguồn lực cho sự phát
triển kinh tế xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia vào lao động, sản xuất
xã hội, tức là toàn bộ các cá nhân cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực
của
họ
được
huy
động
vào
quá
trình
lao
động.
Kinh tế phát triển cho rằng: nguồn nhân lực là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao
động. nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt: về số lượng đó l...
1. Những nhận thức chung về nguồn nhân lực.
Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải các nguồn lực của sự phát triển linh tế như: tài nguyên thiên nhiên,
vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính
chất quyết định trong sự tăng trưởng phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ trước đến nay. Mộtớc cho
tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại nhưng không những con người trình độ, đủ
khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó có khả năng thể đạt được sự phát triển như mong muốn.
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ngày nay trong công cuộc hội nhập phát triển nhằm mục
tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào,
con người Việt Nam truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, nền tảng văn hoá, giáo dục, khả năng nắm
bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất - nguồn năng lực nội sinh. Vậy nguồn nhân lực là gì?
Hiện nay nhiều quan điểm khác nhau về nguồn nhân lực. Theo Liên Hợp Quốc thì “Nguồn nhân lực là tất cả
những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, ng lực tính sáng tạo của con người quan hệ tới sự phát triển của
mỗi nhân của đất nước”.
Ngân hàng thế giới cho rằng: nguồn nhân lực toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề
nghiệp… của mỗi nhân. Như vậy, đây nguồn lực con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn
vật chất khác: vốn tiền tệ, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên.
Theo tổ chức lao động quốc tế thì.
Nguồn nhân lực của một quốc gia toàn bộ những người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động .
Nguồn nhân lực được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho sản
xuất xã hội, cung cấp nguồn lực con người cho sự phát triển. Do đó, nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư có thể
phát triển bình thường. Theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực khảng lao động của hội, nguồn lực cho sự phát
triển kinh tế xã hội, bao gồm các nhóm dân cư trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia vào lao động, sản xuất
hội, tức toàn bộ các nhân cụ thể tham gia vào quá trình lao động, tổng thể các yếu tố về thể lực, trí lực
của họ được huy động vào quá trình lao động.
Kinh tế phát triển cho rằng: nguồn nhân lực là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao
động. nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt: về số lượng đó tổng số những người trong độ tuổi lao động
làm việc theo quy định của Nhà ớc thời gian lao động thể huy động được từ họ; về chất lượng, đó là sức
khoẻ và trình độ chuyên môn, kiến thức và trình độ lành nghề của người lao động. Nguồn lao động là tổng số những
người trong độ tuổi lao động quy định đang tham gia lao động hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm. Nguồn lao
động cũng được hiểu trên hai mặt: số lượng chất lượng. Như vậy theo khái niệm này, một số được tính
nguồn nhân lực nhưng lại không phải là nguồn lao động, đó là: Những người không việc m nhưng không tích
cực tìm kiếm việc làm, tức những người không nhu cầu tìm việc làm, những người trong độ tuổi lao động quy
định nhưng đang đi học…
Từ những quan niệm trên, tiếp cận dưới góc độ của Kinh tế Chính trị có thể hiểu: nguồn nhân lực là tổng hoà thể lực
trí lực tồn tại trong toàn bộ lực lượng lao động hội của một quốc gia, trong đó kết tinh truyền thống kinh
nghiệm lao động sáng tạo của một dân tộc trong lịch sử được vận dụng để sản xuất ra của cải vật chất tinh thần
phục vụ cho nhu cầu hiện tại tương lai của đất nước.
Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một '' tài nguyên đặc biệt '', một nguồn lực của sự phát triển kinh tế.
Bởi vậy việc phát triển con người, phát triển Nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống
phát triển các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh
vượng của mọi quốc gia. Đầu cho con người đầu tinh chiến lược , sở chắc chắn nhất cho sự phát
triển bền vững.
Cho đến nay, do xuất phát từ các cách tiếp cận khác nhau, nên vẫn nhiều cách hiểu khác nhau khi bàn về phát
triển nguồn nhân lực. Theo quan niệm của Liên hiệp quốc, phát triển nguồn nhân lực bao gồm giáo dục, đào tạo và
sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - hội ng cao chất lượng cuộc sống. nguồn
nhân lực.
Có quan điểm cho rằng: Phát triển nguồn nhân lực: là gia tăng giá trị cho con người, cả giá trị vật chất và tinh thần,
cả trí tuệ lẫn m hồn cũng như kỹ năng nghề nghiệp, làm cho con người trở thành người lao động nhữngng
lực và phẩm chất mới, cao hơn, đáp ứng được những yêu cầu to lớn và ngày càng tăng của sự phát triển kinh tế - xã
hội.
Một sốc giả khác lại quan niệm: Phát triển quá trình nâng cao năng lực của con người về mọi mặt: Thể lực, trí
lực, tâm lực, đồng thời phân bổ, sử dụng, khai thác phát huy hiệu quả nhất nguồn nhân lực thông qua hệ thống
phân công lao động giải quyết việc làm để phát triển kinh tế- hội.
Từ những luận điểm trình bày trên, phát triển nguồn nhân lực của một quốc gia: chính là sự biến đổi về số lượng
chất lượng nguồn nhân lực trên các mặt thể lực, trí lực, kỹ năng, kiến thức tinh thần cùng với q trình tạo ra
Những vấn đề chung về quản trị nhân lực - Trang 2
Những vấn đề chung về quản trị nhân lực - Người đăng: nguyentrinhanht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những vấn đề chung về quản trị nhân lực 9 10 382