Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cơ bản của chuẩn mực kế toán

Được đăng lên bởi Tạ Tấn Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của chuẩn mực kế toán
1. Khái niệm chuẩn mực kế toán (accounting standards):
•

Chuẩn mực kế toán là những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản hướng
dẫn cho người làm kế toán ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Hay nói cách khác,
chuẩn mực kế toán là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban
hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài
chính.
•

Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc chung và những nguyên tắc cụ
thể. Nguyên tắc chung là những giả thiết, khái niệm và những hướng dẫn dùng để lập
báo cáo tài chính. Nguyên tắc cụ thể là những quy định chi tiết dùng để ghi chép các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
•

Nguyên tắc chung được hình thành do quá trình thực hành kế toán, còn nguyên
tắc cụ thể được xây dựng từ các quy định của tổ chức quản lý. Mỗi quốc gia, tùy theo
tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước, sẽ có những nguyên tắc kế toán của nước
mình.
2. Vai trò của chuẩn mực kế toán:
•

Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ
thể theo khuôn mẫu thống nhất.
•

Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn
mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một các thống nhất và xử lý các vấn đề
chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản
ánh trung thực và hợp lý.
•

Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp
của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
•

Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính
được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
•

Đối với quản lý Nhà nước, chuẩn mực kế toán là một trong những cơ sở để kiểm
tra, kiểm soát, đánh giá trách nhiệm của kế toán và những người có liên quan.
3. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán:
•

Nếu tuân thủ được các chuẩn mực kế toán thì người lập và người sử dụng báo cáo
tài chính mới hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo.

•

Chuẩn mực kế toán là nền tảng để thực hiện chức năng của kế toán tài chính là
báo cáo tình thình tài chính, là phương tiện quan trọng dùng để báo cáo tình hình tài
chính.
•

Nếu không có các chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu của báo cáo tài chính sẽ
không đạt được:
-

Cung cấp thông tin hữu ích để làm quyết định về đầu tư và tín dụng.

-

Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá luồng tiền tương lai.

-

Cung cấp thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, gọi chung là tình h...
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của chuẩn mực kế toán
1. Khái niệm chuẩn mực kế toán (accounting standards):
Chuẩn mực kế toán là những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản hướng
dẫn cho người làm kế toán ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Hay nói cách khác,
chuẩn mực kế toán là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban
hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài
chính.
Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc chung và những nguyên tắc cụ
thể. Nguyên tắc chung là những giả thiết, khái niệm và những hướng dẫn dùng để lập
báo cáo tài chính. Nguyên tắc cụ thể là những quy định chi tiết dùng để ghi chép các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Nguyên tắc chung được hình thành do quá trình thực hành kế toán, còn nguyên
tắc cụ thể được xây dựng từ các quy định của tổ chức quản lý. Mỗi quốc gia, tùy theo
tình hình phát triển kinh tế của mỗi nước, sẽ có những nguyên tắc kế toán của nước
mình.
2. Vai trò của chuẩn mực kế toán:
Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ
thể theo khuôn mẫu thống nhất.
Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn
mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một các thống nhất và xử lý các vấn đề
chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản
ánh trung thực và hợp lý.
Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp
của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính
được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
Đối với quản lý Nhà nước, chuẩn mực kế toán là một trong những cơ sở để kiểm
tra, kiểm soát, đánh giá trách nhiệm của kế toán và những người có liên quan.
3. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán:
Nếu tuân thủ được các chuẩn mực kế toán thì người lập và người sử dụng báo cáo
tài chính mới hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo.
Những vấn đề cơ bản của chuẩn mực kế toán - Trang 2
Những vấn đề cơ bản của chuẩn mực kế toán - Người đăng: Tạ Tấn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những vấn đề cơ bản của chuẩn mực kế toán 9 10 662