Ktl-icon-tai-lieu

những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi vnindex
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT 5

I/ Sự cần thiết khách quan phải tổ chức công tác kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.Vị trí của doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường 5
2. Khái niệm, đặc điểm của vật liệu 5
3.Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất 5
4.Yêu cầu quản lý 6
5.Vai trò của kế toán đối với việc quản lý và sử dụng vật liệu 6
6. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 7
II/. Phân loại và đánh giá vật liệu 8
1. Phân loại vật liệu 8
2. Đánh giá vật liệu 9
III/ Nội dung tổ chức công tác nhập - xuất vật liệu trong DNSX 12
1. Hạch toán chi tiết vật liệu: 12
2. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu 17
3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp vật liệu: Mẫu sổ tuân thủ theo chế độ kế toán áp
dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 1/1/1996. 23

PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY THỂ THAO XUẤT
KHẨU KIÊU KỴ - GIA LÂM 24

I-Đặc điểm chung của Xí nghiệp giầy thể thao XK Kiêu Kỵ - Gia Lâm 24
1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 24
2. Mô hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp giầy 26
3. Đặc điểm tổ chức, quy trình công nghệ, sự luân chuyển nguyên vật liệu trong sản xuất. 26
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp giầy 28
5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ 31
II-Thực tế công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu Kiêu Kỵ - Gia Lâm 34
1.Tình hình quản lý nguyên vật liệu tại xí nghiệp giầy 34
2. Tổ chức kế toán vật liệu ở xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu 39
3. Kế toán chi tiết vật liệu 45
4. Kế toán tổng hợp vật liệu tại xí nghiệp giầy 48

5. Báo cáo quyết toán 59

PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,
VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY THỂ THAO XUẤT KHẨU-KIÊU KỴ GIA LÂM 60

I/. Nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu 60
1. Ưu điểm: 60
2. Nhược điểm: 61
II/. Những đề xuất góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu ở xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu 62
1. Ý kiến về xây dựng “Sổ danh điểm vật liệu” 62
2. Ý kiến về quản lý vật liệu 64
3. Về hạch toán vật liệu: 65
4. Ý kiến về sổ sách kế toán sử dụng: 66
5. Về công tác kiểm kê 67

...
PH N TH NH T: NH NG V N LÝ LU N CHUNG V K TOÁN NGUYÊN V T LI U T I DOANH ĐỀ
NGHI P S N XU T 5
I/ S c n thi t khách quan ph i t ch c công tác k toán v t li u trong doanh nghi p s n xu t 5 ế ế
1.V trí c a doanh nghi p s n xu t trong n n kinh t th tr ng 5 ế ườ
2. Khái ni m, c i m c a v t li u 5 đặ đ
3.V trí, vai trò c a nguyên v t li u trong quá trình s n xu t 5
4.Yêu c u qu n lý 6
5.Vai trò c a k toán i v i vi c qu n lý và s d ng v t li u 6 ế đố
6. Nhi m v c a k toán v t li u trong doanh nghi p s n xu t 7 ế
II/. Phân lo i và ánh giá v t li u 8 đ
1. Phân lo i v t li u 8
2. ánh giá v t li u 9Đ
III/ N i dung t ch c công tác nh p - xu t v t li u trong DNSX 12
1. H ch toán chi ti t v t li u: 12 ế
2. K toán t ng h p nh p - xu t v t li u 17ế
3. H th ng s k toán s d ng trong k toán t ng h p v t li u: M u s tuân th theo ch k toán áp ế ế ế độ ế
d ng th ng nh t trong c n c t ngày 1/1/1996. 23 ướ
PH N TH HAI: TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN V T LI U T I XÍ NGHI P GI Y TH THAO XU T
KH U KIÊU K - GIA LÂM 24
I- c i m chung c a Xí nghi p gi y th thao XK Kiêu K - Gia Lâm 24Đặ đ
1. Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p 24
2. Mô hình s n xu t kinh doanh c a xí nghi p gi y 26
3. c i m t ch c, quy trình công ngh , s luân chuy n nguyên v t li u trong s n xu t. 26Đặ đ
4. c i m t ch c b máy qu n lý c a xí nghi p gi y 28Đặ đ
5. c i m t ch c b máy k toán t i xí nghi p gi y th thao xu t kh u Kiêu K 31Đặ đ ế
II-Th c t công tác k toán v t li u t i xí nghi p gi y th thao xu t kh u Kiêu K - Gia Lâm 34 ế ế
1.Tình hình qu n lý nguyên v t li u t i xí nghi p gi y 34
2. T ch c k toán v t li u xí nghi p gi y th thao xu t kh u 39 ế
3. K toán chi ti t v t li u 45ế ế
4. K toán t ng h p v t li u t i xí nghi p gi y 48ế
những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: vnindex
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu 9 10 734