Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đè về minh bạch tài khóa

Được đăng lên bởi Phương Thảo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MINH BẠCH TÀI KHÓA
VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

1. Minh bach tài khóa
1.1. Tổng quan chung về minh bạch tài khóa
Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, các tổ chức tài chính
quốc tế đã nghiên cứu xây dựng và phát triển nhiều quy tắc về quản trị kinh tế
trong khu vực công. Trong đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nghiên cứu xây dựng
3 hệ thống chuẩn mực minh bạch: minh bạch về tài khóa; minh bạch về chính sách
tài chính - tiền tệ và minh bạch về dữ liệu kinh tế.
Theo định nghĩa của IMF1, minh bạch tài khóa là sự công khai đối với
công chúng về cơ cấu, chức năng của Chính phủ, mục tiêu của chính sách tài
khóa, tài khoản công và dự toán ngân sách. Theo Ủy ban Kinh tế Châu Phi (EAC)
thì minh bạch tài khóa hay minh bạch ngân sách được hiểu là: “một môi trường
mà ở đó mục tiêu, cơ sở pháp lý, thể chế và khuôn khổ kinh tế của chính sách, các
quyết định chính sách và cơ sở của việc ban hành những quyết định này, các dữ
liệu và thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ và tài chính và trách nhiệm giải
trình của các chủ thể liên quan được công khai cho công chúng theo hình thức dễ
hiểu, dễ tiếp cận và kịp thời ”2.
Như vậy, có thể thấy phạm vi của minh bạch tài khóa là khá rộng, trong đó
đặc biệt nhấn mạnh đến tính dễ hiểu, dễ tiếp cận và kịp thời của các thông tin cung
cấp cho công chúng. Minh bạch tài khóa bao gồm khả năng dễ dàng tiếp cận với

1Kopits, George, and Jon Craig (1998), “Transparency in Government
Operations”, IMF Occasional Paper No. 158 (Washington: International
Monetary Fund).
2United Nation Economic Commission for Africa (2005). “Accessing Public
Financial Management and Accountability in the context of Budget
Transparancy in Africa”ECA/DPMD/AEGM/TP/05/2.

những thông tin tin cậy, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu và có thể so sánh về các hoạt
động của chính phủ, theo đó, những người bỏ phiếu (cử tri) và thị trường tài chính
có thể đánh giá chính xác vị thế tài chính của chính phủ và chi phí cũng như lợi
ích thu được từ các hoạt động của chính phủ, bao gồm tác động hiện tại cũng như
tương lai về kinh tế và xã hội.
Minh bạch trong hoạt động của chính phủ mang tính đa chiều. Thứ nhất,
minh bạch đòi hỏi việc cung cấp thông tin tin cậy về mục tiêu và dự báo về chính
sách tài khóa của chính phủ. Thứ hai, là yêu cầu về thông tin và dữ liệu chi tiết về
hoạt động của chính phủ, bao gồm việc công bố các tài liệu đầy đủ về ngân sách
với các tài khoản được phân loại phù hợp và ước lượng các hoạt động “giống tài
khóa”3 được thực hiện ngoà...
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MINH BẠCH TÀI KHÓA
VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
1. Minh bach tài khóa
1.1. Tổng quan chung về minh bạch tài khóa
Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, các tổ chức tài chính
quốc tế đã nghiên cứu xây dựng và phát triển nhiều quy tắc về quản trị kinh tế
trong khu vực công. Trong đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nghiên cứu xây dựng
3 hệ thống chuẩn mực minh bạch: minh bạch về tài khóa; minh bạch về chính sách
tài chính - tiền tệ và minh bạch về dữ liệu kinh tế.
Theo định nghĩa của IMF
1
, minh bạch tài khóa sự công khai đối với
công chúng về cấu, chức năng của Chính phủ, mục tiêu của chính sách tài
khóa, tài khoản công và dự toán ngân sách. Theo Ủy ban Kinh tế Châu Phi (EAC)
thì minh bạch tài khóa hay minh bạch ngân sách được hiểu là: “một môi trường
mà ở đó mục tiêu, cơ sở pháp lý, thể chế và khuôn khổ kinh tế của chính sách, các
quyết định chính sách sở của việc ban hành những quyết định này, các dữ
liệu và thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ và tài chính và trách nhiệm giải
trình của các chủ thể liên quan được công khai cho công chúng theo hình thức dễ
hiểu, dễ tiếp cận và kịp thời ”
2
.
Như vậy, có thể thấy phạm vi của minh bạch tài khóa là khá rộng, trong đó
đặc biệt nhấn mạnh đến tính dễ hiểu, dễ tiếp cận và kịp thời của các thông tin cung
cấp cho công chúng. Minh bạch tài khóa bao gồm khả ng dễ dàng tiếp cận với
1Kopits, George, and Jon Craig (1998), “Transparency in Government
Operations”, IMF Occasional Paper No. 158 (Washington: International
Monetary Fund).
2United Nation Economic Commission for Africa (2005). “Accessing Public
Financial Management and Accountability in the context of Budget
Transparancy in Africa”ECA/DPMD/AEGM/TP/05/2.
Những vấn đè về minh bạch tài khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đè về minh bạch tài khóa - Người đăng: Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Những vấn đè về minh bạch tài khóa 9 10 777