Ktl-icon-tai-lieu

Nợ công ở Mexico năm 1982

Được đăng lên bởi Betray Love
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Kinh tế:
Từ giữa những năm 1950 đến đầu những năm 1970, Mexico đã có
được một giai đoạn kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế ổn định. Tỷ
lệ lạm phát không bao giờ vượt quá ngưỡng, trong khi tăng trưởng
kinh tế trung bình hàng năm là 7%. Từ năm 1954 đến năm 1976,
Mexico đã có một chế độ tỷ giá cố định . Đồng peso đã được cố định
với đồng đô la Mỹ ở mức 12,5 peso mỗi đồng đô la. Thời kỳ 19301970 được các sử gia kinh tế gọi là "Thần kỳ Mexico". Đây là thời kỳ
mà tăng trưởng kinh tế dựa vào chiến lược công nghiệp hóa thay thế
nhập khẩu. Các ngành công nghiệp trong nước được bảo hộ và thúc
đẩy. Với chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, Mexico đã
có sự bùng nổ kinh tế, các ngành công nghiệp của nước này nhanh
chóng mở rộng sản xuất. Thay đổi quan trọng trong cơ cấu kinh tế
bao gồm phân phối miễn phí đất cho nông dân theo khái niệm ejido,
quốc hữu hóa dầu mỏ và các công ty đường sắt, việc giới thiệu các
quyền lợi xã hội vào hiến pháp, sự ra đời của công đoàn lớn và nhiều
ảnh hưởng, và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trong khi dân số tăng gấp đôi
từ năm 1940 đến năm 1970, GDP bình quân đầu người tăng lên sáu
lần.
Năm 1970, chính sách kinh tế của Mexico thay đổi hoàn toàn khi
Luis Echeverria trở thành tổng thống. Mở rộng tài chính rất lớn đã
diễn ra và nợ công bắt đầu tăng . Do đó, thâm hụt ngân sách tăng
vọt lên 10% GDP vào năm 1975 và năm 1976. Tốc độ tăng trưởng
của các cơ sở tiền tệ tăng đến 33,8% trong năm 1975. Do đó, lạm
phát đã tăng trên 20% trong năm 1973 và 1974 . Trong khi đó, cán
cân thanh toán xấu đi . Do lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái thực tế
được coi trọng và phần lớn được định giá quá cao . Thâm hụt tài
khoản vãng lai ghi 5% GDP vào năm 1975. Tổng số nợ nước ngoài
tăng mạnh lên 31 % GDP vào năm 1976. Hầu như tất cả các khoản
nợ này được tổ chức bởi khu vực công cộng , cho vay của các ngân
hàng thương mại quốc tế ( Buffie , 1989). Khoảng ba phần tư các
khoản thanh toán lãi suất được gắn với lãi suất của Mỹ và London
Interbank Offering Rate (LIBOR) - được tái định giá mỗi sáu tháng.
Do đó, các khoản tín dụng là đặc biệt dễ bị tổn thương để đánh giá
lại rủi ro do những thay đổi trong điều kiện kinh tế vĩ mô của các
quốc gia chủ nợ.
Ngày 31 tháng 8 năm 1976 , dưới sự cân bằng lớn của áp lực
thanh toán, đồng peso mất giá gần 50% và nền kinh tế biến thành
một cuộc suy thoái . Ngay sau đó, Lopez Portillo đã được bầu làm
tổng thống. Ông đạt được thỏa thuận với IMF về một chương trình

bình ổn . Trong năm đầu tiên , lạm phát, thâm hụt tài khoản vãng ...

 
!"#$%&'(&)*!+%,-.
/0/$12%(34&!"52!6*%*!+
%*37)/)89:
 ##.2;-<=1>!";-
&?=(/@+AB1>C=(/4%DEF
!"2>G%H/)I%DI<JK/)4%D
)*!+%LM&)/!"(01 K
N1%OP2)(01*!?!"3Q#&)R
OKS?/!"(01 KN1%O
 >M3T,%2)(01U!?)K
 +*#>QVK,5*H*WV%
3=1J1;X1YV(LJ%20ejido
5; LZ&)2(K!4>[&0?02
5K\/"#&)121>M*4U()/?&)\
Q!+&)JV1W>+$*%LJ>;V1(
9]^_375J!4/`>2
/
aY>2%UK,))%
b>c&***+),;+*#)Y*V/?
LX*&)"(3[^ JdJ>2
&H/`8]^_&)&):;#*!+
U2W>+\0EEe8*^ /$
12*`B8*E&)9*% 2
J2V^/$12.2;2M
!"*H&)1/?!"-252Jd)
%Q&/8]^_&),>;"!?)
$/`E8]^_&):f!VQ2%Q
")K!",A3+%&M(#&KU2J
)!W$5;ghiejQ31!2
%Q2/>V!"[&?/>VU@&)bL
k*3%lm*ngbkhlnjF!"2-2C>22
^ 2%QYLd/)o30LX3-,!Wp22
/$*U*LK,*\%0%&'(U2
5;U"
a)KE2e:L!?>MJ3q/?U21/M
2=1>V28&)\%3)
##>K2aK> b1r_*//!"3/)
,;s$!"ZN&?kt&\#!W*7
Nợ công ở Mexico năm 1982 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ công ở Mexico năm 1982 - Người đăng: Betray Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nợ công ở Mexico năm 1982 9 10 201