Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. Thế nào là QTNL? Vai trò, tầm quan trọng của quản trị nhân lưc trong một tổ
chức ?
2. Phân tích các hoạt động chủ yếu của QTNL; sự phân chia trách nhiệm QTNL
trong tổ chức?
3. Triết lý QTNL? Ý nghĩa, vai trò và các triết lý QTNL trong DN
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến QTNL trong tổ chức?
5. Phân tích công việc: khái niệm, mục đích, nội dung, các phương pháp thu thập
thông tin trong phân tích công việc? Ứng dụng kết quả phân tích công việc
trong QTNL?
6. Kế hoạch hóa NNL là gì? Vai trò và các loại KHH NNL?
7. Phương pháp xác định cầu nhân lực, phương pháp dánh giá cung nhân lực.
Biện pháp cân đối cung cầu nhân lực
8. Khái niệm tuyển mộ, tuyển chọn? Các nguồn, các phương pháp tuyển mộ, quá
trình tuyển chọn?
9. Tạo động lực trong lao động: Khái niệm, các yếu tố tạo động lực, các học
thuyết tạo động lực, phương hướng tạo động lực?
10. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc? hệ
thống đánh giá thực hiện CV, các yếu tố, các yêu cầu và các phương pháp đánh
giá thực hiện CV?
11. Tổ chức công tác đánh giá thực hiện CV trong DN?
12. Khái niêm, lý do, vai trò và tác dụng đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực?
Các phương pháp đào tạo và phát triển NNL? Trình tự Xây dựng chương trình
đào tạo phát triển NNL trong DN?
13. Thù lao lao động? Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động? Mục tiêu của hệ
thống thù lao lao động? trình tự XD hệ thống trả công cho lao động trong DN?
14. Các hình thức trả công lao động?
15. Các khuyến khích tài chính trong DN?(khái niệm, ý nghĩa. Điều kiện và các
chương trình?)
16. Khái niệm, các loại, ý nghĩa của phúc lợi lao động? Nguyên tắc và trình tự xây
dựng chương trình phúc lợi?
17. quan hệ lao động? (khái niệm, nội dung,nguyên tắc?)
18. Bất bình?(khái niệm, nguyên nhân, giải quyết?)
19. Kỷ luật LĐ: khái niệm, mục đích, nội dung, các điều kiện đảm bảo kỹ thuật LĐ
cơ bản?
20. Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể?(nội dung, hình thức?)


Câu 1:
KN : QTNL là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây
dựng, phát triển , sử dụng, đánh giá,bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động
phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức về mặt số lượng và chất lượng
vai trò QTNL là quan trọng đối với tổ chức theo quy mô, thành phần
kinh tế, theo hình thức SH,..
+ Củng cố và duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng lđ cần thiết cho tổ chức để
đạt mục tiêu đặt ra
+ Tìm kiếm và phát triển những hình thức, những p2 t...
http://www.facebook.com/DethiNEU
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. Thế nào là QTNL? Vai trò, tầm quan trọng của quản trị nhân lưc trong một tổ
chức ?
2. Phân tích các hoạt động chủ yếu của QTNL; sự phân chia trách nhiệm QTNL
trong tổ chức?
3. Triết lý QTNL? Ý nghĩa, vai trò và các triết lý QTNL trong DN
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến QTNL trong tổ chức?
5. Phân tích công việc: khái niệm, mục đích, nội dung, các phương pháp thu thập
thông tin trong phân tích công việc? Ứng dụng kết quả phân tích công việc
trong QTNL?
6. Kế hoạch hóa NNL là gì? Vai trò và các loại KHH NNL?
7. Phương pháp xác định cầu nhân lực, phương pháp dánh giá cung nhân lực.
Biện pháp cân đối cung cầu nhân lực
8. Khái niệm tuyển mộ, tuyển chọn? Các nguồn, các phương pháp tuyển mộ, quá
trình tuyển chọn?
9. Tạo động lực trong lao động: Khái niệm, các yếu tố tạo động lực, các học
thuyết tạo động lực, phương hướng tạo động lực?
10. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc? hệ
thống đánh giá thực hiện CV, các yếu tố, các yêu cầu và các phương pháp đánh
giá thực hiện CV?
11. Tổ chức công tác đánh giá thực hiện CV trong DN?
12. Khái niêm, lý do, vai trò và tác dụng đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực?
Các phương pháp đào tạo và phát triển NNL? Trình tự Xây dựng chương trình
đào tạo phát triển NNL trong DN?
13. Thù lao lao động? Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động? Mục tiêu của hệ
thống thù lao lao động? trình tự XD hệ thống trả công cho lao động trong DN?
14. Các hình thức trả công lao động?
15. Các khuyến khích tài chính trong DN?(khái niệm, ý nghĩa. Điều kiện và các
chương trình?)
16. Khái niệm, các loại, ý nghĩa của phúc lợi lao động? Nguyên tắc và trình tự xây
dựng chương trình phúc lợi?
17. quan hệ lao động? (khái niệm, nội dung,nguyên tắc?)
18. Bất bình?(khái niệm, nguyên nhân, giải quyết?)
19. Kỷ luật LĐ: khái niệm, mục đích, nội dung, các điều kiện đảm bảo kỹ thuật LĐ
cơ bản?
20. Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể?(nội dung, hình thức?)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 9 10 396