Ktl-icon-tai-lieu

nội dung ôn thi tài chính doanh nghiệp 4 trường ĐH Công Nghệ TPHCM Hutech

Được đăng lên bởi phamngocthuylinh1992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1_14-15
HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4
HÌNH THỨC ĐỀ THI

I.

1. Đề thi gồm các câu hỏi lý thuyết và bài tập được trình bày dưới dạng câu hỏi
trắc nghiệm, trong tình huống riêng lẻ (từng câu) hoặc trong tình huống tổng
hợp(gồm nhiều câu).
2. Sinh viên làm bài thi trên máy tính trong thời gian 60 phút, không được sử
dụng tài liệu.
II.

LƢU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Để đạt được kết quả trong kì thi sinh viên cần:
1. Đọc kỹ các bài đọc, slide bài giảng trong giáo trình Financial Management,
Brigham – Ehrhardt, 11th, đặc biệt là phần tóm tắt bài, câu hỏi và các bài tập.
2. Đọc kỹ bài giảng và bài tập do giảng viên cung cấp.
3. Tham khảo Luật phá sản của VN năm 2014 (nội dung được đánh dấu).
4. Tham khảo thêm slide Corporate Finance, Ross-Westerfield-Jordan 9th
Tài chính doanh nghiệp căn bản (Nguyễn Minh Kiều),
5. Ghi nhớ các công thức cốt lõi, luyện tập và sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi.

III.

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chƣơng 1: QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG
LÝ THUYẾT
1. Nắm vững các khái niệm về:Vốn lưu động;vốn lưuđộng thuần; vốn lưu độnghoạt
động
thuần,Kỳchuyểnđổihàngtồnkho;kỳthu
tiềnkháchhàng;kỳtrảtiềnnhàcungcấp;kỳchuyển đổi tiền mặt.
2. Lýdochínhđểnắmgiữtiềnmặtlàgì?
3. Từ quan điểm của kháchhàng vay, tín dụngdài hạn hay ngắn hạnrủiro hơn? Giải
thích. Khách hàng có nên vay ngắn hạn nếu lãi suất ngắn hạncaohơn lãi suấtdài
hạn?
BÀI TẬP
1. Trong năm kế hoạch, công ty Danser dự định thực hiện chính sách bán chịu hàng
hóa và hy vọng sẽ có doanh số bán hàng 140.000 USD vào tháng Giêng, $
165.000 trong tháng Hai, và $ 148.000 vào tháng Ba. Chính sách thu tiền của công

2.

3.

4.

5.

ty như sau: 20% doanh số bán hàng thu ngay bằng tiền mặt, 40% doanh số thu sau
1 tháng bán hàng, vào 40% doanh số được thu sau 2 tháng bán hàng. Tổng lượng
tiền mặt công ty sẽ thu được từ doanh số bán hàng vào tháng Ba là bao nhiêu?
Nếu doanh số của công ty B là 3.250.000$ mỗi năm (tất cả đều là tín dụng thương
mại) và số ngày thu tiền bình quân là 35 ngày thì số tiền trung bình các khoản phải
thu của công ty là bao nhiêu? (Giả sử một năm có 365 ngày).
Công ty C có lượng hàng tồn kho là 20 triệu USD; 16 triệu USD là các khoản phải
thu. Trung bình doanh thu mỗi ngày của công ty là 4.000.000 USD. Thời gian
phải trả của công ty là 30 ngày. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của công ty bao nhiêu
bao nhiêu?
Một công ty được cung cấp điều khoản tín dụng thương mại 3/10, net 45 ngày.
Công ty không hưởng chiết khấu và ...
TRƢNG ĐI HC CÔNG NGH TP. HCM
KHOA K TOÁN TÀI CNH NN NG
NI DUNG ÔN TP HC K 1_14-15
HC PHN: TÀI CNH DOANH NGHIP 4
I. HÌNH THC Đ THI
1. Đề thi gm các câu hi thuyết bài tập được trình y dưới dng câu hi
trc nghim, trong tình hung riêng l (tng câu) hoc trong tình hung tng
hp(gm nhiu câu).
2. Sinh viên m bài thi trên máy tính trong thi gian 60 phút, không được s
dng tài liu.
II. LƢU Ý ĐỐI VI SINH VIÊN
Để đạt được kết qu trong kì thi sinh viên cn:
1. Đọc k các bài đọc, slide bài ging trong giáo trình Financial Management,
Brigham Ehrhardt, 11th, đặc bit là phn tóm tt bài, câu hi và các bài tp.
2. Đọc k bài ging và bài tp do ging viên cung cp.
3. Tham kho Lut phá sn ca VN m 2014 (nội dung được đánh dấu).
4. Tham kho thêm slide Corporate Finance, Ross-Westerfield-Jordan 9
th
Tài chính doanh nghiệp căn bản (Nguyn Minh Kiu),
5. Ghi nh các công thc ct lõi, luyn tp và s dng thành tho máy tính b túi.
III. NI DUNG ÔN TP
Chƣơng 1: QUN TR VỐN LƢU ĐỘNG
LÝ THUYT
1. Nắm vững các khái niệm về:Vn lưu động;vn lưuđộng thuần; vốn lưu độnghoạt
động thun,Kchuyểnđổihàngtnkho;kthu
tiềnkháchhàng;kỳtrảtiềnnhàcungcấp;kỳchuyển đổi tiền mặt.
2. Lýdochínểnmgiữtiềnmặtlàgì?
3. Tquan điểm ca kháchhàng vay, tín dngdài hn hay ngắn hạnriro hơn? Giải
thích. Khách hàng nên vay ngắn hạn nếu lãi suất ngắn hạncaon lãi suấtdài
hn?
BÀI TP
1. Trong m kế hoch, công ty Danser d định thc hin chính sách bán chu hàng
hóa hy vng s có doanh s bán hàng 140.000 USD vào tháng Giêng, $
165.000 trong tháng Hai, và $ 148.000 vào tháng Ba. Chính sách thu tin ca công
nội dung ôn thi tài chính doanh nghiệp 4 trường ĐH Công Nghệ TPHCM Hutech - Trang 2
nội dung ôn thi tài chính doanh nghiệp 4 trường ĐH Công Nghệ TPHCM Hutech - Người đăng: phamngocthuylinh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
nội dung ôn thi tài chính doanh nghiệp 4 trường ĐH Công Nghệ TPHCM Hutech 9 10 369