Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ

Được đăng lên bởi thuthuy84
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ
I. Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước
- NSNN là nguồn tài chính tập trung quan trọng nhất trong hệ thống tài chính quốc
gia. NSNN là tiềm lực tài chính, là sức mạnh về mặt tài chính của nhà nước. Quản lý
và điều hành NSNN có tác dụng chi phối trực tiếp đến các hoạt động tài chính khác
trong nền kinh tế quốc dân.
- NSNN được quản lý và điều hành theo Luật NSNN được Quốc hội nước
CHXHCNVN thông qua ngày 30/3/1996. Theo đó, những nội dung chủ yếu về quản
lý và điều hành ngân sách nhà nước bao gồm:
1/ NSNN được quản lý và điều hành theo chế độ kế hoạch hoá thống nhất từ trung
ương đến cơ sở. Mọi sự thu chi của NSNN đều được thể hiện qua kế hoạch thống nhất
từ trung ương đến cơ sở. Kế hoạch ngân sách do Quốc hội thông qua hàng năm.
2/ Thực hiện phân cấp quản lý NSNN phù hợp với sự phân cấp hành chính: cấp trung
ương; cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương); cấp huyện (quận); cấp xã (phường).
Tuy nhiên, việc phân công, phân cấp quản lý NSNN là phân công phân cấp thực hiện
nhiệm vụ kế hoạch thu chi NS cho các cấp trên cơ sở chế độ thống nhất, kế hoạch
thống nhất. Cần thấy rõ phân công phân cấp, không phải là phân chia NS
3/ Quản lý thuế, nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
- Một là: Tiếp tục cải cách và hoàn thiện các sắc luật về thuế theo các tiêu chuẩn cơ
bản và hướng chính sau:
+ Hệ thống thuế phải bao quát hết các nguồn thu và tăng thu
+ Xác định và lựa chọn đúng mục tiêu của thuế: Mục tiêu của thuế chủ yếu chủ yếu là
kích thích, điều tiết kinh tế và tăng thu cho ngân sách nhà nước; không nên đặt ra cho
thuế phải thực hiện một lúc nhiều mục tiêu liên quan đến chính sách xã hội.
+ Thực hiện chính sách thuế bình đẳng đối với các thành phần kinh tế, các tầng lớp
dân cư
+ Đơn giản hoá chính sách thuế: đơn giản cả về mặt thuế suất, thủ tục; dễ hiểu, dễ
thực hiện, dễ kiểm tra, dễ được đông đảo người nộp thuế chấp nhận.

+ Chính sách thuế phải có tác dụng tích cực trong phân phối thu nhập, điều tiết thu
nhập của các doanh nghiệp và cá nhân một cách hợp lý, tạo sự công bằng xã hội.
+ Chính sách thuế phải đảm bảo ổn định trong một thời gian dài, tạo khả năng có thể
dự đoán được; tránh tình trạng thay đổi quá nhiều, gây trở ngại cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ.
+ Chính sách thuế phải tạo ra điều kiện cho khả năng có thể kiểm soát được; kiểm
soát của người nộp thuế, người thu thuế và cơ quan quản lý thuế.
+ Thu hẹp phạm vi miễn giảm thuế, tập trung vào các yêu cầu cơ bản của chính sách
...
Trình bày ni dung qun lý nhà nước v tài chính – tin tệ
I. Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước
- NSNN là nguồn tài chính tập trung quan trọng nhất trong hệ thống tài chính quốc
gia. NSNN là tiềm lực tài chính, là sức mạnh về mặt tài chính của nhà nước. Quản lý
và điều hành NSNN có tác dụng chi phối trực tiếp đến các hoạt động tài chính khác
trong nền kinh tế quốc dân.
- NSNN được quản lý và điều hành theo Luật NSNN được Quốc hội nước
CHXHCNVN thông qua ngày 30/3/1996. Theo đó, những nội dung chủ yếu về quản
lý và điều hành ngân sách nhà nước bao gồm:
1/ NSNN được quản lý và điều hành theo chế độ kế hoạch hoá thống nhất từ trung
ương đến cơ sở. Mọi sự thu chi của NSNN đều được thể hiện qua kế hoạch thống nhất
từ trung ương đến cơ sở. Kế hoạch ngân sách do Quốc hội thông qua hàng năm.
2/ Thực hiện phân cấp quản lý NSNN phù hợp với sự phân cấp hành chính: cấp trung
ương; cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương); cấp huyện (quận); cấp xã (phường).
Tuy nhiên, việc phân công, phân cấp quản lý NSNN là phân công phân cấp thực hiện
nhiệm vụ kế hoạch thu chi NS cho các cấp trên cơ sở chế độ thống nhất, kế hoạch
thống nhất. Cần thấy rõ phân công phân cấp, không phải là phân chia NS
3/ Quản lý thuế, nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
- Một là: Tiếp tục cải cách và hoàn thiện các sắc luật về thuế theo các tiêu chuẩn cơ
bản và hướng chính sau:
+ Hệ thống thuế phải bao quát hết các nguồn thu và tăng thu
+ Xác định và lựa chọn đúng mục tiêu của thuế: Mục tiêu của thuế chủ yếu chủ yếu là
kích thích, điều tiết kinh tế và tăng thu cho ngân sách nhà nước; không nên đặt ra cho
thuế phải thực hiện một lúc nhiều mục tiêu liên quan đến chính sách xã hội.
+ Thực hiện chính sách thuế bình đẳng đối với các thành phần kinh tế, các tầng lớp
dân cư
+ Đơn giản hoá chính sách thuế: đơn giản cả về mặt thuế suất, thủ tục; dễ hiểu, dễ
thực hiện, dễ kiểm tra, dễ được đông đảo người nộp thuế chấp nhận.
Nội dung quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ - Trang 2
Nội dung quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ - Người đăng: thuthuy84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nội dung quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ 9 10 546