Ktl-icon-tai-lieu

ODA của JICA

Được đăng lên bởi kiterprdox
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ODA của JICA
1) Giới thiệu chung
1.1)
Nguồn vốn ODA (Official Development Assistance)
a) Khái niệm:

Nguồn vốn ODA là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế và các
chính phủ nước ngoài cung cấp với mục tiêu trợ giúp cho các nước
đang phát triển .
+ Hỗ trợ: Vì các khoản đầu tư này thường có các đặc điểm mang tính ưu
đãi.
+ Phát triển: Mục tiêu của các khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và
nâng cao phúc lợi ở các nước được đầu tư.
+ Chính thức: Vì thường là cho Nhà nước vay.
b) Đặc điểm :
+ Có tính ưu đãi cao hơn bất kỳ nguồn ODF nào khác:
Thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp, thời gian
vay dài, khối lượng cho vay lớn, Yếu tố không hoàn lại (còn gọi là thành
tố tài trợ) đạt ít nhất 25%).
Yếu tố không hoàn (thành tố hỗ trợ) của từng khoản vau được xác định
dựa vào các yếu tố lãi suất, thời hạn cho vay, thời gian ân hạn, số lần trả
nợ trong năm và tỷ suất chiết khấu. Công thức tính hệ số thành tố tài trợ
(GE) như sau:
GE = 100% [ 1- ] [ 1 - ]
Trong đó:
r – Tỷ lệ lãi suất hàng năm
a – Số lần trả nợ trong năm
d – Tỷ suất chiết khấu
G – Thời gian ân hạn
M – Thời hạn cho vay
+Vốn ODA mang tính ràng buộc.
ODA có thể ràng buộc nước nhận về địa điểm chi tiêu. Ngoài ra mỗi
nước cung cấp viện trợ đều có những ràng buộc khác nhau và nhiều khi
các ràng buộc này rất chặt chẽ đối với các nước nhận.
+ODA là nguồn vốn có khả năng gây nợ.
Khi tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA, do tính chất ưu đãi nên gánh
nặng nợ thường chưa xuất hiện. Một số nước do không sử dụng hiệu quả
nguồn vốn này có thể tạo nên tăng trưởng nhất thời nhưng sau đó lại
không có khả năng trả nợ.
c) Vai trò
c.1) Đối với nước nhận:

+ Bố sung cho nguồn vốn trong nước:
Đối với các nước đang phát triển, các khoản viện trợ và cho vay theo điều
kiện ODA là nguồn tài chính quan trọng giữ vai trò bổ sung vốn cho quá
trình phát triển.
ODA là nguồn vốn bổ sung giúp cho các nước nghèo đảm bảo chi đầu tư
phát triển, giảm gánh nặng cho ngân sách nà nước. Vốn ODA với đặc tính
ưu việt là thời hạn cho vay dài thường là 10 – 30 năm, lãi suất thấp khoảng
từ 0,25% đến 2%/năm. Chỉ có nguồn vốn lớn với điều kiện cho vay ưu đãi
như vậy Chính phủ các nước đang phát triển mới có thể tập trung đầu tư
cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế như đường sá, điện, nước,
thủy lợi và các hạ tầng xã hội khác như giáo dục, y tế. Những cơ sở hạ tầng
kinh tế xã hội được xây dựng mới hoặc cải tạo nhờ nguồn vốn ODA là điều
kiện quan trọng thuýc đẩy tăng trưởng nền kinh tế của các nước nghèo.
Theo tính t...

1) 
1.1) 
a) Khái niệm:
Nguồn vốn ODA là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế và các
chính phủ nước ngoài cung cấp với mục tiêu trợ giúp cho các nước
đang phát triển .
 !"#!$%&'(()!
*+
,'-./ !"#0"1'23"
41506!! !+
)7!$0"8"!3#+
b) Đặc điểm9
+ Có tính ưu đãi cao hơn bất kỳ nguồn ODF nào khác:
:!$0"3#;0*<=&0*<==1>$
3#?">@0!3#0>A2@;"0BCDE0""
@"FB)=GHIF+
A2@;"C"@FJ3!KL
?M3"#2@0*<=>$B3#>$4B><@0 
N(3"O<=2=+;7)<@"@"
CPF!<9
PQRSSITRUVTRUV
:%9
W:O00*<="N(
WX@0 N(
?W:O<=2=
W:$4B
-W:$B3#
+Vốn ODA mang tính ràng buộc.
%'"YZ![3\L'(/+8"(
!=13\%]"YZ3"\
"YZ"#=&^@3![+
+ODA là nguồn vốn có khả năng gây nợ.
_21[3"<`?.a3@>?)=!*/
&!$!K=+-Z<@!?;<`?.b
a3@"#%'B/N!6=$!<%0B
;%N+
c) Vai trò
c.1) Đối với nước nhận:
ODA của JICA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ODA của JICA - Người đăng: kiterprdox
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ODA của JICA 9 10 177