Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập luật thương mại

Được đăng lên bởi vi-truong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8976 lần   |   Lượt tải: 64 lần
ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI MODUL 2
Câu 1: Phân tích khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng
hóa trong thương mại với quan hệ hàng đổi hàng, quan hệ tặng cho hàng hóa, quan hệ cho thuê hàng hóa.
Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
1. Khái niệm: (Khoản 8 điều 3 Luật TM)
Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho
bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán và nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa
thuận.
Hàng hóa bao gồm (Điều 3 (2)):
a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
b) Những vật gắn liền với đất đai
1. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền
với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định.
2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
3. Quyền tài sản (Điều 181 BLDS) là động sản.
2. Đặc điểm
- Chủ thể của hoạt động mua bán hàng hóa trong thương mại là thương nhân hoặc thương nhân và các chủ thể khác có nhu cầu
về hàng hóa.
- Đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại là hàng hóa theo quy định tại khoản 2 điều 3 Luật
Thương maị.
- Hình thức: HĐ là phương tiện để các bên ghi nhận kết quả đã thoả thuận được.
NOTE: HĐ có thể được xác lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc có thể xác lập bằng hành vi. Đối với các HĐ pháp luật quy định
phải lập bàng văn bản thì phải tuân theo quy đinh đó, ví dụ: HĐ mua bán quốc tế.
Quá trình thực hiện hành vi mua bán hàng hóa gắn liền với quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang
bên mua.
Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với một số quan hệ có đối tượng là hàng hoặc hàng hóa.
Mua bán HH
Hàng đổi hàng
Tặng cho HH
Cho thuê HH
Là hoạt động thương
Là giao dịch dân sự.
Là giao dịch dân sự.
Có thể là hđộng TM hoặc
KN
mại.
giao dịch dân sự.
Chủ yếu là các
Là chủ thể của QH PL Là chủ thể của QH PL
Nếu là HĐ TM thì bên
thương nhân với nhau,
nói chung, gồm: 2 bên
nói chung, gồm: bên tặng thuê phải là thương
Chủ thể
gồm: bên mua & bên
trao đổi cho nhau.
& bên đuợc tặng.
nhân, gồm: bên thuê &
bán.
bên cho thuê.
Đối
Là hàng hoá qđ tại
Hàng hoá theo quy
Hàng hoá theo quy
Là hàng hoá theo qđ
tượng
k2Đ3 LTM.
định của BLDS.
định của BLDS.
của LTM.
Bên bán chuyển HH,
Hai bên chuyển giao
Bên tặng chuyển
Ko chuyển quyền SH
quyền SH cho ...
ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI MODUL 2
Câu 1: Phân tích khái niệm đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng
hóa trong thương mại với quan hệ hàng đổi hàng, quan hệ tặng cho hàng hóa, quan hệ cho thuê hàng hóa.
Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
1. Khái niệm: (Khoản 8 điều 3 Luật TM)
Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho
bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán và nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa
thuận.
Hàng hóa bao gồm (Điều 3 (2)):
a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
b) Những vật gắn liền với đất đai
1. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền
với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định.
2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
3. Quyền tài sản (Điều 181 BLDS) là động sản.
2. Đặc điểm
- Chủ thể của hot động muan ng hóa trong thương mi là thương nn hoc thương nn và c chủ thể khác có nhu cầu
về ng hóa.
- Đối ợng ca quan hmua bán ng hóa theo quy đnh ca Luật Thương mại là hàng hóa theo quy đnh tại khon 2 điều 3 Lut
Thương ma.
- Hình thức: HĐ là phương tiện để các bên ghi nhận kết quả đã thoả thuận được.
NOTE: HĐ có thđượcc lập bằng lời nói, bằng văn bản hoặc có thể c lập bằng hành vi. Đối với các pháp luật quy định
phải lập ng văn bản thì phải tuân theo quy đinh đó, dụ: mua bán quốc tế.
Quá trình thực hiện hành vi mua bán hàng hóa gắn liền với quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang
bên mua.
Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa trong thương mại với một số quan hệ có đối tượng là hàng hoặc hàng hóa.
Mua bán HH Hàng đổi hàng Tặng cho HH Cho thuê HH
KN
Là hoạt động thương
mại.
Là giao dịch dân sự. Là giao dịch dân sự. Có thể là hđộng TM hoặc
giao dịch dân sự.
Chủ thể
Chủ yếu là các
thương nhân với nhau,
gồm: bên mua & bên
bán.
Là chủ thể của QH PL
nói chung, gồm: 2 bên
trao đổi cho nhau.
Là chủ thể của QH PL
nói chung, gồm: bên tặng
& bên đuợc tặng.
Nếu là HĐ TM thì bên
thuê phải là thương
nhân, gồm: bên thuê &
bên cho thuê.
Đối
tượng
Là hàng hoá qđ tại
k2Đ3 LTM.
Hàng hoá theo quy
định của BLDS.
Hàng hoá theo quy
định của BLDS.
Là hàng hoá theo qđ
của LTM.
Chuyển
quyền SH
Bên n chuyển HH,
quyền SH cho bên mua
nhận thanh toán; Bên
mua nhận quyền SH HH
thanh toán cho bên
bán. Kể từ thời điểm giao
hàng thì quyền SHHH đc
chuyển từ người bán
sang nguời mua.
Hai bên chuyển giao
HH & quyền SH cho
nhau.
Bên tặng chuyển
quyền SH cho bên được
tặng; bên được tăng ko
có nghĩa vụ gì với bên
tặng.
Ko chuyển quyền SH
mà người thuê chỉ có
quyền sử dụng trong một
thời gian nhất định theo
thoả thuận và trả tiền
thuê cho bên cho thuê.
Mục
đích
Kinh doanh thu lợi
nhuận.
Đổi hàng này lấy hàng
kia, phục vụ cho nhu cầu
trong cuộc sống.
Xuất phát từ ý chí của 1
bên chủ thể tặng cho
nhiều mục đích khác
nhau.
Kinh doanh thu lợi
nhuận.
Luật áp
dụng
LTM và LDS LDS LDS LTM và LDS
Câu 2: Phân tích khái niệm đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng
hóa với quan hệ mua bán tài sản trong dân sự.
Khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại.
Khái niệm Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng
hóa cho bên mua nhận thanh toán, bên mua nghĩa vụ thanh toán cho bên bán nhận hàng quyền sở hữu hàng hóa
theo thỏa thuận.
Hàng hóa bao gồm (Điều 3 (2)):
a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
b) Những vật gắn liền với đất đai
1. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền
với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định.
2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
3. Quyền tài sản (Điều 181 BLDS) là động sản.
2. Đặc điểm
- Chủ thể của hot động muan ng hóa trong thương mi là thương nn hoc thương nn và c chủ thể khác có nhu cầu
về ng hóa.
1
ôn tập luật thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập luật thương mại - Người đăng: vi-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ôn tập luật thương mại 9 10 458