Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi ngoc-hieu-dinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4730 lần   |   Lượt tải: 10 lần
www.diachu.ning.com

TAI LIEU KINH TE LUONG

- ÔN TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tuyến tính (Phương pháp bình phương nhỏ nhất – OLS:
Ordinary Least Squares):
PRF: Yi =  +Xi + ui.

ˆ
ˆ
ˆ
SRF: Y =  +  Xi (ước lượng)
- Tính giá trị trung bình mẫu (average value):
X 

 Xi

và Y 

 Yi

n
n
- Tính hệ số hồi quy (Coefficient):

ˆ


 XiYi  n. X .Y
 Xi  n( X )
2

2

ˆ
ˆ
và   Y  X

- Tính phương sai (Variance):
2

 (Yi  Y )


2

 ( Xi  X )


2

2

và  X
n 1
n 1
- Tính độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation):



Y

SDY =

 2 Y và SDX =

 2X

- Tính khoảng phương sai hay hiệp phương sai (Covariance):
n
1
*  ( Xi  X )(Yi  Y )
SXY = cov(X,Y) =
n  1 i 1

Tính tổng bình phương độ lệch:
TSS =

 yi

2

ESS =

ˆ
 yi

2

RSS =

ˆ
 ui

2

=

 (Yi  Y )

2

=

=

 (Yˆi  Y )

2

ˆ
=  2  xi 2

=

 (Yi  Yˆi)

2

 Yi

2

 n(Y ) 2

TSS = ESS + RSS
Với xi  Xi  X và yi  Yi  Y

Tính hệ số xác định R 2:
R2  1

2
ˆ2
RSS ESS   xi


TSS TSS
 yi 2

Với 0<R2<1
www.diachu.ning.com

CT KTL

www.diachu.ning.com
TAI LIEU KINH TE LUONG
2
R =1 hàm hồi quy thích hợp (mức độ hoàn hảo của mô hình) khi đó phần dư RSS=0
ˆ
=> Yi  Yi , i
ˆ
R2=0 => SRF (mô hình hồi quy mẫu) không thích hợp RSS=TSS => Yi  Y i, i

Hệ số tương quan: r (coefficient of Correlation)
r

 Xi

2

 XiYi  nXY
 n ( X ) *  Yi
2

Với xi  Xi  X

 n(Y ) 2

và yi  Yi  Y

 xi. yi
 xi  yi

Ta có thể viết: r 

r

2

2

2

  R2

ˆ
cùng dấu với 

Tính khoảng tin cậy hệ số:
Bước 1: Xác định độ tin cậy 95% (hoặc 90%) để tìm được mức ý nghĩa =5% (hoặc 10%).
Tính /2 = 0.025. Tính giá trị t tra bảng t-student với phân vị /2 và bậc tự do df=n-k-1
Bước 2: Xác định phương sai PRF
ˆ
2 

RSS
n  k 1

Bước 3: Xác định sai số chuẩn (standard error) của từng hệ số.
2

ˆ ˆ
se( ) 

 Xi * ˆ
n *  xi

ˆ ˆ
se(  ) 

2

ˆ
2
 xi 2

2

Với xi  Xi  X

Bước 4: So sánh và tính khoảng tin cậy.
ˆ (
ˆ ˆ
  tn/2k 1) * se( ) hoặc

ˆ n k
ˆ ˆ
  t  2 1 * se(  )
/

hoặc

ˆ (
ˆ ˆ
ˆ ˆ (
ˆ ˆ
  tn/2k 1) * se( )      tn/2k 1) * se( )

ˆ n
ˆ ˆ n
ˆ ˆ
ˆ ˆ
  t k 1 * se(  )      t  k 1 * se(  )
/2
/2

Khoảng tin cậy của phương sai:
Bước 1: Xác định độ tin cậy 95% (hoặc 90%) để tìm được mức ý nghĩa =5% (hoặc 10%).
Tính phân vị /2 = 0.025 và 1-/2=0.975. Tra bảng phân phối Chi-square với 2 phân vị /2 và
www.diachu.ning.com
CT KTL

www.diachu.ning.com
1-/2 cùng với bậc tự do df=n-k-1

TAI LIEU KINH TE LUONG

2
X  / 2 ( df ) và X 12 / 2 (df )

...
www.diachu.ning.com TAI LIEU KINH TE LUONG
www.diachu.ning.com CT KTL
- ÔN TP MÔN KINH TẾ LƯỢNG -
m hi quy tuyến tính (Phương pháp bình phương nhỏ nht – OLS:
Ordinary Least Squares):
PRF: Y
i
= +X
i
+ u
i
.
SRF:
Y
ˆ
=
ˆ
+
ˆ
X
i
(ước lượng)
- Tính giá tr trung bình mu (average value):
n
Xi
X
n
Yi
Y
- Tính h s hi quy (Coefficient):
22
)(
..
ˆ
XnXi
YXnXiYi
và XY
ˆ
ˆ
- Tính phương sai (Variance):
1
)(
2
2
n
YYi
Y
và
1
)(
2
2
n
XXi
X
- Tính đ lch tiêu chun (Standard Deviation):
SD
Y
=
Y
2
SD
X
=
X
2
- Tính khoảng phương sai hay hiệp phương sai (Covariance):
S
XY
= cov(X,Y) =
n
i
YYiXXi
n
1
))((*
1
1
Tính tng bình phương đ lch:
TSS =
2
yi =
2
)( YYi =
22
)(YnYi
ESS =
2
ˆ
iy =
2
)
ˆ
( YiY =
22
ˆ
xi
RSS =
2
ˆ
iu =
2
)
ˆ
( iYYi
TSS = ESS + RSS
Vi
XXixi
và
YYiyi
Tính h s xác định R
2
:
2
22
2
ˆ
1
yi
xi
TSS
ESS
TSS
RSS
R
Vi 0<R
2
<1
Ôn tập môn Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Kinh tế lượng - Người đăng: ngoc-hieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ôn tập môn Kinh tế lượng 9 10 290