Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập quản trị học

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2751 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUẢN TRỊ HỌC
1 Các tổ chức có thể hoạt động tốt dù có hay không các
nhà quản trị
* sai
2 Nhà quản trị nên có khả năng làm việc giỏi hơn nhân
viên
* sai
3 Có liên quan trực tiếp hay không ,nhà quản trị phải
chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong tổ chức của
mình
* đúng
4 Các nhà quản trị hiện đại nên quan tâm đến sự gia
tăng lợi nhuận hơn là đáp ứng yêu cầu của khách hàng
* sai
5 kỷ năng chuyên môn kỷ luật là yêu cầu quan trọng
nhất về kỷ năng của nhà quản trị cấp cao
* sai
6 Nhà quản trị giỏi đồng thời cũng là nhà thương
huyết ,đàm phán giỏi
* đúng
7 Nhà quản trị hiện đại vừa phải quan tâm đến lợi nhuận
,vừa phải quan tâm đến chuận mực đạo đức
* đúng
8 vấn đề đạo đức trong quản trị chỉ được đặc ra trong
các tổ chức lớn
* sai
9 không có một giáo trình nào hay một khóa học nào có
thể dạy bạn trở thành một nhà quản trị giỏi
* đúng
10 Để có thể trở thành một nhà quản trị giỏi ,người ta
phải tự đào tạo liên tục
* đúng
11 lý thuyết quản trị bắt đầu xuất hiện từ :
* khi con người kết hợp thành tổ chức
12 lý thuyết cổ điển về quản trị là thuật ngữ dùng để
chỉ :
* lý thuyết ở mỹ và châu âu đầu thế kỷ 20
13 lý thuyết quản trị khoa học do Frederick taylor trình
bày đầu tiên ở :
*Mỹ
14 Ai trong các nhà quản trị sau đây không thuộc cùng
một trường phái lý thuyết quản trị ?
* Henry Ford

15 Theo Frederick Taylor ,năng suất lao động của công
thấp là do :
* không biết cách làm và thiếu kích thích
16 lý thuyết quản trị của Fayol được gọi là:
*lý thuyết quản trị tổng quát
17 Ai trong các tác giả sau đây thuộc cùng một trường
phái lí thuyết quản trị với Fayol?
* Max weber
18 lí thuyết tác phong nhấn mạnh đến nhu cầu nào của
con người :
*nhu cầu tâm lý và xã hội
19 cuộc nghiên cứu ở Hawthorae do ai thực hiện ?
*Elton Mayo
20 lí thuyết định lượng trong quản trị còn được gọi là :
* khoa học quản trị
21 “ Tiến trình nghiên cứu quá khứ đề ra quyết định
trong hiện tại về những công việc phải làm trong tương
lai nhằm hoàn thành các M đã định ”là tiến trình
* hoạch định
22 Hoạch định là :
* Quá khứ xác định M và những biện pháp tối ưu để
thực hiện M đó
23 Yếu tố ảnh hưởng đến chức năng hoạch định :
A các giai đoạn trong chu kỳ sống của tổ chức
B cấp bậc quản lý trong tổ chức
C đặc điểm môi trường của tổ chức
D cả 3 câu trên đều đúng
24 khi nhà quản trị bán hàng xác định các chỉ tiêu doanh
số và giao địa bàn hoạt động cho các nhân viên bán hàng
thì họ đang tham gia vào :
* Chức năng hoạch định
25 nhà quản trị cao cấp trong một tổ chức làm việc
hoạch định nào trong các hoạch định ...
QUẢN TRỊ HỌC
1 Các tổ chức có thể hoạt động tốt dù có hay không các
nhà quản trị
* sai
2 Nhà quản trị nên có khả năng làm việc giỏi hơn nhân
viên
* sai
3 Có liên quan trực tiếp hay không ,nhà quản trị phải
chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong tổ chức của
mình
* đúng
4 Các nhà quản trị hiện đại nên quan tâm đến sự gia
tăng lợi nhuận hơn là đáp ứng yêu cầu của khách hàng
* sai
5 kỷ năng chuyên môn kỷ luật là yêu cầu quan trọng
nhất về kỷ năng của nhà quản trị cấp cao
* sai
6 Nhà quản trị giỏi đồng thời cũng là nhà thương
huyết ,đàm phán giỏi
* đúng
7 Nhà quản trị hiện đại vừa phải quan tâm đến lợi nhuận
,vừa phải quan tâm đến chuận mực đạo đức
* đúng
8 vấn đề đạo đức trong quản trị chỉ được đặc ra trong
các tổ chức lớn
* sai
9 không có một giáo trình nào hay một khóa học nào có
thể dạy bạn trở thành một nhà quản trị giỏi
* đúng
10 Để có thể trở thành một nhà quản trị giỏi ,người ta
phải tự đào tạo liên tục
* đúng
11 lý thuyết quản trị bắt đầu xuất hiện từ :
* khi con người kết hợp thành tổ chức
12 lý thuyết cổ điển về quản trị là thuật ngữ dùng để
chỉ :
* lý thuyết ở mỹ và châu âu đầu thế kỷ 20
13 lý thuyết quản trị khoa học do Frederick taylor trình
bày đầu tiên ở :
*Mỹ
14 Ai trong các nhà quản trị sau đây không thuộc cùng
một trường phái lý thuyết quản trị ?
* Henry Ford
Ôn tập quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập quản trị học - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập quản trị học 9 10 435