Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi Trần Cẩm Nghĩa
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.Hãy cho biết nội dung của Bảng Mô tả công việc

Bản mô tả công việc phải có những nội dung sau
+ Thông tin chung về công việc.
+ Quyền hạn của công việc.
+ Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của công việc.
+ Mối quan hệ của công việc.
+ Điều kiện làm việc của công việc.
Lợi ích của bảng mô tả công việc
2.Việc mô tả công việc (xây dựng Bảng Mô tả công việc) mang đến lợi ích gì cho doanh
nghiệp?
Bản mô tả công việc là một tài liệu rất có ích phục vụ cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo,
đánh giá hiệu quả làm việc và trả lương của nhân viên
3.Hãy chọn một công việc mà bạn biết để viết bảng mô tả cho công việc đó.
4.Quy trình hoạch định nguồn nhân lực gồm những bước nào? Vẽ lưu đồ quy trình hoạch
định nguồn nhân lực
Hãy sắp xếp các bước sau đây để trở thành quy trình hoạch định nguồn nhân lực của
một doanh nghiệp :
1. Lập chiến lược kinh doanh
2. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
3. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực
4. Xác định thừa/thiếu nhân sự
5. Lựa chọn biện pháp
6. Lập kế hoạch thực hiện
7. Đánh giá kết quả
Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
Để dự báo được nhu cầu nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích môi trường và các
nhân tố ảnh hưởng.
Các yếu tố bên ngoài và môi trường
Môi trường bên trong
Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực
a. Phân tích mức cung nội bộ
b. Xác định những quá trình phát triển dự kiến
c. Xác định nhu cầu tương lai về công việc, năng lực và nguồn nhân lực
d.

Phân tích sự chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn lực tương lai.
1

e. Đánh giá thực chất nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực
Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện
Xây dựng chính sách để loại bỏ, giảm thiểu những chênh lệch dự kiến
Lập sơ đồ thay thế nhân lực
So sánh giữa cung-cầu nhân lực và các khả năng điều chỉnh
Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch
5. Theo bạn, có các phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực nào? Hãy phân tích các phương
pháp định tính .
Phương pháp định lượng
Phương pháp phân tích xu hướng
Phương pháp phân tích tương quan
Phương pháp hồi quy
Sử dụng máy tính để dự báo nhu cầu nhân viên
Phương pháp định tính
- Phương pháp Delphi : Yêu cầu các chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa ra kết quả dự báo
nhu cầu nhân lực.
- Phương pháp đi từ dưới lên : Các bộ phận căn cứ vào khối lượng công việc để đề xuất
nhu cầu nhân lực.
- Từ trên xuống : Các nhà quản trị cấp cao hoạch định nhu cầu nhân lực căn cứ vào chiến
lược và phân chỉ tiêu cho các bộ phận.
TUYỂN DỤNG
1.Để lập kế hoạch tuyển...
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.Hãy cho biết nội dung của Bảng Mô tả công việc
Bản mô tả công việc phải có những nội dung sau




 
Lợi ích của bảng mô tả công việc
2.Việc tả công việc (xây dựng Bảng tả công việc) mang đến lợi ích cho doanh
nghiệp?
!""# $%&''(#)*+(''+
(,," $" -./0
3.Hãy chọn một công việc mà bạn biết để viết bảng mô tả cho công việc đó.
4.Quy trình hoạch định nguồn nhân lực gồm những bước nào? Vẽ lưu đồ quy trình hoạch
định nguồn nhân lực
Hãy sắp xếp các bước sau đây để trở thành quy trình hoạch định nguồn nhân lực của
một doanh nghiệp :
1. 123 -4*'
2. 567,'89/ 6
3. :/6$"$;9/ 6
4. <,(;=>3/?6
5. 16@7,
6. 123'6
7. ,,3"
Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
)*67,'(-489/ 6+*'83/$-A,
/"-B
C,370'$-A
$-A70$'
Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực
 :/D#7#
7 <,(;E,$F,$)*63
 <,(;8-. +G 69/ 6
* :/?60 E89 6-. 
H
ÔN TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: Trần Cẩm Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ÔN TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 969