Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập quản trị

Được đăng lên bởi Su Yêu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi ôn tập quản trị

Câu 1 : Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa NQT cấp cao với
NQT cấp trung và NQT cấp cơ sở.
* Điểm tương đồng :
- Là người nắm giữ vị trí đặc biệt trong 1 tổ chức, được giao quyền hạn
và trách nhiệm điều khiển và giám sát công việc của ng khác, nhằm
hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
- Đều phải tiến hành các công việc liên quan đến các chức năng của quản
trị : hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát
- Phải có đầy đủ 3 kỹ năng của NQT : kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng tư duy
và kỹ năng nhân sự.
 Điểm khác biệt :
Tiêu thức
NQT cấp cao
NQT cấp trung
NQT cấp cơ sở
1.Vị trí
Cấp cao nhất
Ở giữa hệ thống
Cấp bậc cuối cùng
Là tổng giám đốc,giám
Là trưởng phòng,
Là tổ trưởng, trưởng
đốc, hay chủ tịch HĐQT quản đốc
nhóm
2. Nhiệm vụ

Đưa ra quyết định
chiến lược.
Nghiên cứu môi trường,
xây dựng mục tiêu và lên
kế
hoạch thực hiện mục tiêu

3. Kỹ năng
quản trị

Kỹ năng tư duy chiến
lược đòi hỏi cao hơn kỹ
năng nhân sự và kỹ thuật

4. Thời gian Tập trung vào công tác
cho việc thực Hoạch định 28% và tổ
hiện các
Chức 36%
chức năng
quản trị

Triển khai các mục
Tiêu chiến lược do cấp
cao đề ra và
Điều khiển hoạt động
trong phạm vi
lãnh đạo của mình

Thi hành những kế
Hoạch hành động do
quản trị viên cấp giữa
soạn thảo. kiểm tra
đôn đốc chịu trách
nhiệm trước kết quả
hằng ngày của nhân
viên
Kỹ năng kỹ thuật đòi
hỏi cao hơn kỹ năng
nhân sự và tư duy

Tập trung vào công tác
điều khiển 36% và tổ
chức 33%

Tập trung thời gian
vào công tác điều
khiển là chủ yếu 51%

Câu 2. Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa trường phái quản
trị khoa học và trường phái quản trị hành chính ?
* Giống nhau :
- Cả 2 trường phái đều quan tâm tới vấn đề năng suất lao động, hiệu quả công việc
- Xác định các chức năng quản trị hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát là
các chức năng chủ yếu
- Có sự phân công lao động hợp lý, chuyên môn hóa cao trong công việc

Trang 1

Câu hỏi ôn tập quản trị

- Cả 2 trường phái đều có hệ thống các nguyên tắc và luôn đảm bảo các nguyên
tắc được thực hiện
* Khaùc nhau :
Tiêu thức
Trường phái quản trị khoa học Trường phái quản trị hành
chánh
1. Tư tưởng

Chú trọng đến hợp lý hóa
công việc và những nhiệm vụ
mà các công nhân phải làm.

Phát triển những nguyên tắc
quản trị chung cho cả một tổ
chức.

2. Nội dung

Đề cao luận điểm “ con người
kinh tế “ mà đánh giá thấp nhu
cầu xã hội và tự thể hiện của
con người

Đề cao nguyên tắc phân công
lao động, thiết lập cơ cấu tổ
chức, qui chế hoạt động cụ thể
rõ rang, yêu cầu nh...
Câu hỏi ôn tập quản trị
Câu 1 : Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa NQT cấp cao với
NQT cấp trung và NQT cấp cơ sở.
* Điểm tương đồng :
- Là người nắm giữ vị trí đặc biệt trong 1 tổ chức, được giao quyền hạn
và trách nhiệm điều khiển và giám sát công việc của ng khác, nhằm
hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
- Đều phải tiến hành các công việc liên quan đến các chức năng của quản
trị : hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát
- Phải có đầy đủ 3 kỹ năng của NQT : kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng tư duy
và kỹ năng nhân sự.
Điểm khác biệt :
Tiêu thức NQT cấp cao NQT cấp trung NQT cấp cơ sở
1.Vị trí
2. Nhiệm vụ
3. Kỹ năng
quản trị
4. Thời gian
cho việc thực
hiện các
chức năng
quản trị
Cấp cao nhất
Là tổng giám đốc,giám
đốc, hay chủ tịch HĐQT
Đưa ra quyết định
chiến lược.
Nghiên cứu môi trường,
xây dựng mục tiêu và lên
kế
hoạch thực hiện mục tiêu
Kỹ năng tư duy chiến
lược đòi hỏi cao hơn kỹ
năng nhân sự và kỹ thuật
Tập trung vào công tác
Hoạch định 28% và tổ
Chức 36%
Ở giữa hệ thống
Là trưởng phòng,
quản đốc
Triển khai các mục
Tiêu chiến lược do cấp
cao đề ra và
Điều khiển hoạt động
trong phạm vi
lãnh đạo của mình
Tập trung vào công tác
điều khiển 36% và tổ
chức 33%
Cấp bậc cuối cùng
Là tổ trưởng, trưởng
nhóm
Thi hành những kế
Hoạch hành động do
quản trị viên cấp giữa
soạn thảo. kiểm tra
đôn đốc chịu trách
nhiệm trước kết quả
hằng ngày của nhân
viên
Kỹ năng kỹ thuật đòi
hỏi cao hơn kỹ năng
nhân sự và tư duy
Tập trung thời gian
vào công tác điều
khiển là chủ yếu 51%
Câu 2. Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa trường phái quản
trị khoa học và trường phái quản trị hành chính ?
* Giống nhau :
- Cả 2 trường phái đều quan tâm tới vấn đề năng suất lao động, hiệu quả công việc
- Xác định các chức năng quản trị hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát là
các chức năng chủ yếu
- Có sự phân công lao động hợp lý, chuyên môn hóa cao trong công việc
Trang 1
Ôn tập quản trị - Trang 2
Ôn tập quản trị - Người đăng: Su Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập quản trị 9 10 822