Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi cao học Xác suất

Được đăng lên bởi Nh0cLuV
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
OÂN THI CAO HOÏC MOÂN TOAÙN KINH TEÁ
(Bieân soaïn: Traàn Ngoïc Hoäi - 2007)
PHAÀN II: XAÙC SUAÁT
A- CAÙC COÂNG THÖÙC CÔ BAÛN
§1. OÂN VEÀ TOÅ HÔÏP
1.1. Ñònh nghóa: Moät toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû laø moät nhoùm khoâng coù
thöù töï goàm k phaàn töû phaân bieät ñöôïc ruùt ra töø n phaàn töû ñaõ cho.
Ví duï: Caùc toå hôïp chaäp 2 cuûa 3 phaàn töû x, y, z laø:
{x,y}; {x,z}; {y,z}.
1.2. Coâng thöùc tính toå hôïp: Goïi
k
n
C laø soá toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû.
Ta coù coâng thöùc:
()
!
!!
=
k
n
n
C
knk
Ví duï:
6
20
20!
38760.
6!14!
==C
Chuù yù: Treân maùy tính coù phím chöùc naêng nCr, ta tính
6
20
C baèng caùch baám
20 nCr 6 =
1.3. Baøi toùan löïa choïn:
Moät loâ haøng chöùa N saûn phaåm, trong ñoù coù N
A
saûn phaåm loaïi A vaø N- N
A
saûn phaåm
loïai B. Choïn ngaãu nhieân ra n saûn phaåm (0 < n < N). Vôùi moãi soá
nguyeân k thoûa 0 k N
A
, 0 n-k N-N
A
. Tìm soá caùch choïn ra n saûn phaåm,
trong ñoù coù ñuùng k saûn phaåm loaïi A.
Lôøi giaûi
Ñeå choïn ra n saûn phaåm, trong ñoù coù ñuùng k saûn phaåmloaïi A ta tieán haønh
2 böôùc:
Böôùc 1: Choïn k saûn phaåm loaïi A töø N
A
saûn phaåm loaïi A. Soá caùch choïn laø
A
k
N
C .
Böôùc 2: Choïn n-k saûn phaåm loaïi B töø N-N
A
saûn phaåm loaïi B. Soá caùch choïn
laø
A
nk
NN
C .
Ôn thi cao học Xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi cao học Xác suất - Người đăng: Nh0cLuV
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Ôn thi cao học Xác suất 9 10 990