Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi minh-hanh-le
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Nội dung của LC và những thông tin cần kiểm tra đối với người xuất khẩu. Một số quy tắc LC
tại Việt Nam?
Trả lời:
Nội dung của LC:
Khái niêm:
LC là sự thỏa thuận mà ngân hàng theo yêu cầu của bên mua cam kết sẽ trả tiền cho bên bán
hoặc cho bất cứ người nào theo lệnh của bên bán khi bên bán xuất trình các chứng từ và thực
hiện đẩy đủ các yêu cầu được quy định trong thư tín dụng.
Nội dung của LC:
-

Loại thư tín dụng
Người hưởng lợi/người yêu cầu mở LC
Trị giá LC, đồng tiền thanh toán
Ngân hàng phát hành, NH thông báo
Phương thức thanh toán
Thời hạn LC
Bộ chứng từ xuất trình thanh toán

Những thông tin cần kiểm tra đối với người xuất khẩu:

Câu 2: nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF. Hàng hóa bị hỏng hóc do chất lượng tàu bảo
quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về ai?
Trả lời:
Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF:
-

Ký kết hợp đồng chuyên chở đường biển để chở hàng đến cảng
Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu nếu cần
Giao hàng lên tàu
Về nghĩa vụ mua bảo hiểm:
• Mua bảo hiểm theo quy định của HĐMB
• Nếu hợp đồng không quy định thì mua bảo hiểm như sau:
Mua tại một công ty bảo hiểm có uy tín
Giá trị bảo hiểm =110% giá CIF
Mua bằng đồng tiền thanh toán của hợp đồng
Mua bảo hiểm theo điều kiện tối thiểu – điều kiện C của Hiệp hội những
người bảo hiểm London

-

Thời hạn bảo hiểm: phải bảo vệ được người mua về mất mát hư hỏng hàng
hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
Giấy chứng nhận bảo hiểm hay bảo hiểm đơn có tính chuyển nhượng
Cung cấp cho người mua hóa đơn, vận đơn hoàn hảo và đơn (hoặc giấy chứng nhận) bảo
hiểm.
Trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu.
Trả tiền chi phí dỡ hàng nếu chi phí này đã nằm trong tiền cước (trường hợp tàu chở hàng
là tàu chợ)

Hàng hóa do chất lượng tàu bảo quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về: người mua do
trong điều kiện CIF người mua phải chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ khi hàng đã
qua hẳn lan can tàu ở cảng bốc hàng.
Câu 3: Phí bảo hiểm theo điều kiện CIF. Điều kiện về giá cả trong CIF:
-

Giá trị bảo hiểm =110% Giá CIF
Điều kiện về giá cả trong CIF

Câu 4: so sánh hình thức nhờ thu và thanh toán bằng LC?
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có nhiều ưu điểm hơn so với phương thức nhờ thu.
Đối với người bán, nó đảm bảo chắc chắn thu được tiền hàng. Đối với người mua, nó đảm bảo
rằng việc trả tiền cho người bán chỉ được thực hiện khi người bán đã xuất trình đầy đủ bộ chứng
từ hợp lệ và ngân hàng đã kiểm tra bộ chứng từ đó.
Câu 5: Nội dung, phân loại, mục đích sử dụng của hó...
1.Ni dung ca LC và nhng thông tin cn kim tra đối vi người xut khu. Mt s quy tc LC
ti Vit Nam?
Tr li:
Ni dung ca LC:
Khái niêm:
LC là s tha thun mà ngân hàng theo yêu cu ca bên mua cam kết s tr tin cho bên bán
hoc cho bt c người nào theo lnh ca bên bán khi bên bán xut trình các chng t và thc
hin đẩy đủ các yêu cu được quy định trong thư tín dng.
Ni dung ca LC:
- Loi thư tín dng
- Người hưởng li/người yêu cu m LC
- Tr giá LC, đồng tin thanh toán
- Ngân hàng phát hành, NH thông báo
- Phương thc thanh toán
- Thi hn LC
- B chng t xut trình thanh toán
Nhng thông tin cn kim tra đối vi người xut khu:
Câu 2: nghĩa v ca người bán trong điu kin CIF. Hàng hóa b hng hóc do cht lượng tàu bo
qun kém thì chi phí và tn tht thuc v ai?
Tr li:
Nghĩa v ca người bán trong điu kin CIF:
- Ký kết hp đồng chuyên ch đường bin để ch hàng đến cng
- Ly giy phép xut khu, np thuế và l phí xut khu nếu cn
- Giao hàng lên tàu
- V nghĩa v mua bo him:
Mua bo him theo quy định ca HĐMB
Nếu hp đồng không quy định thì mua bo him như sau:
Mua ti mt công ty bo him có uy tín
Giá tr bo him =110% giá CIF
Mua bng đồng tin thanh toán ca hp đồng
Mua bo him theo điu kin ti thiu – điu kin C ca Hip hi nhng
người bo him London
Ôn thi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tế - Người đăng: minh-hanh-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ôn thi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tế 9 10 308