Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt thu nhập chịu thuế và lợi nhuận

Được đăng lên bởi khanhlinhhumg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN BIỆT THU NHẬP CHỊU THUẾ
& LỢI NHUẬN KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
Ths. Trần Thị Hoà
GV. Bộ môn Tài chính Thống kê
Mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp suy cho cùng là vì mục tiêu
lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp lại có liên quan mật thiết với thuế thu nhập doanh nghiệp,
bởi lẽ sau một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải thực
hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Có những mâu
thuẫn xảy ra trong vấn đề phân phối lợi nhuận: về phía Nhà nước thì muốn thu được càng nhiều
thuế càng tốt, còn về phía doanh nghiệp thì ngược lại. Mặt khác, trong thực tế vẫn tồn tại những
điểm chưa tương đồng giữa chế độ thuế và chuẩn mực kế toán. Có những điểm khác biệt rất lớn
giữa lợi nhuận kế toán (còn gọi là lợi nhuận thực hiện) và lợi nhuận thuế (còn gọi là thu nhập chịu
thuế). Bài báo này nhằm chỉ ra những điểm khác biệt đó.
Thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán có khác nhau hay không là vấn đề đang được nhiều
doanh nghiệp và các nhà quản lý quan tâm. Có hai quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này:
- Quan điểm thứ nhất cho rằng thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán là hai đại lượng phải
thống nhất và giống nhau.
- Quan điểm thứ hai thì cho rằng đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy chúng đều thể
hiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính nhưng có sự khác nhau về bản chất
nên có tên gọi khác nhau.
Thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp đều xác định trên cơ sở doanh thu
trừ chi phí cộng với thu nhập khác. Tuy nhiên, doanh thu tính theo chế độ tài chính, chuẩn mực có
điểm khác với doanh thu theo quy định của chế độ thuế, đó là:
+ Doanh thu : Đối với trường hợp hàng hóa doanh nghiệp bán không nhận tiền ngay:
 Quy định thuế: Doanh nghiệp tính doanh thu theo giá trị ghi trên hóa đơn bán hàng
 Theo chuẩn mực: Doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của
khoản tiền sẽ thu được trong tương lai về giá trị hiện tại tại thời điểm hạch toán doanh thu theo tỷ
lệ lãi suất hiện hành. Tức là giá trị doanh thu tại thời điểm hạch toán sẽ nhỏ hơn giá trị danh nghĩa
sẽ thu được trong tương lai.
+ Chi phí : Chí phí để tính thu nhập chịu thuế và chi phí để tinh lợi nhuận thực hiện trong một
năm tài chính cũng có sự khác nhau. Cụ thể:
Chi phí

Quy định thuế

Theo chuẩn mực

1. Chi phí nguyên liệu, - Tính theo mức tiêu hao - Doanh nghiệp được tính và hạch
vật liệu, nhiên liệu, hợp lý và giá thực tế xuất toán chi phí này theo thực tế...
PHÂN BIỆT THU NHẬP CHỊU THUẾ
& LỢI NHUẬN KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
Ths. Trần Thị Hoà
GV. Bộ môn Tài chính Thống kê
Mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp suy cho cùng mục tiêu
lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp lại liên quan mật thiết với thuế thu nhập doanh nghiệp,
bởi lẽ sau một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải thực
hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. những mâu
thuẫn xảy ra trong vấn đề phân phối lợi nhuận: về phía Nhà nước tmuốn thu được càng nhiều
thuế càng tốt, còn về phía doanh nghiệp thì ngược lại. Mặt khác, trong thực tế vẫn tồn tại những
điểm chưa tương đồng giữa chế độ thuế chuẩn mực kế toán. những điểm khác biệt rất lớn
giữa lợi nhuận kế toán (còn gọilợi nhuận thực hiện) và lợi nhuận thuế (còn gọi là thu nhập chịu
thuế). Bài báo này nhằm chỉ ra những điểm khác biệt đó.
Thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế toán khác nhau hay không là vấn đề đang được nhiều
doanh nghiệp và các nhà quản lý quan tâm. Có hai quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này:
- Quan điểm thứ nhất cho rằng thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế toán hai đại lượng phải
thống nhất và giống nhau.
- Quan điểm thứ hai thì cho rằng đó hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy chúng đều thể
hiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính nhưng có sự khác nhau về bản chất
nên có tên gọi khác nhau.
Thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp đều xác định trên cơ sở doanh thu
trừ chi phí cộng với thu nhập khác. Tuy nhiên, doanh thu tính theo chế độ tài chính, chuẩn mực có
điểm khác với doanh thu theo quy định của chế độ thuế, đó là:
+ Doanh thu : Đối với trường hợp hàng hóa doanh nghiệp bán không nhận tiền ngay:
Quy định thuế: Doanh nghiệp tính doanh thu theo giá trị ghi trên hóa đơn bán hàng
Theo chuẩn mực: Doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của
khoản tiền sẽ thu được trong tương lai về giá trị hiện tại tại thời điểm hạch toán doanh thu theo tỷ
lệ lãi suất hiện hành. Tức là giá trị doanh thu tại thời điểm hạch toán sẽ nhỏ hơn giá trị danh nghĩa
sẽ thu được trong tương lai.
+ Chi phí : Chí phí để tính thu nhập chịu thuế chi phí để tinh lợi nhuận thực hiện trong một
năm tài chính cũng có sự khác nhau. Cụ thể:
Chi phí Quy định thuế Theo chuẩn mực
1. Chi phí nguyên liệu,
vật liệu, nhiên liệu,
hàng hoá được sử
dụng vào SXKD
- Tính theo mức tiêu hao
hợp giá thực tế xuất
kho
- Doanh nghiệp được tính hạch
toán chi phí này theo thực tế sử
dụng và sản xuất kinh doanh
2. Chi phí khấu hao
TSCĐ
- Căn cứ vào quyết định
số 206/2003/QĐ-BTC
- Doanh nghiệp quyền lựa chọn
các phương pháp trích khấu hao &
quyết định mức trích khấu hao đảm
bảo đắp được hao mòn hữu hình
và vô hình của tài sản
3. Chi phí quảng cáo,
tiếp thị, hoa hồng môi
giới, tiếp tân, khánh
tiết
Doanh nghiệp được tính
theo số thực chi nhưng tối
đa không quá 10% chi phí
hợp lý của doanh nghiệp
Doanh nghiệp được tính theo số
thực chi, không quy định mức khống
chế, doanh nghiệp tự quyết định trên
nguyên tắc đảm bảo hiệu quả
+ Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng công
nợ khó đòi, dự phòng trợ cấp mất việc làm:
Phân biệt thu nhập chịu thuế và lợi nhuận - Trang 2
Phân biệt thu nhập chịu thuế và lợi nhuận - Người đăng: khanhlinhhumg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân biệt thu nhập chịu thuế và lợi nhuận 9 10 540