Ktl-icon-tai-lieu

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5519 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ph©n cÊp qu¶n lý NSNN

Ph©n cÊp lµ g×?
• Néi dung: qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh vµ giao nhiÖm
vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm vµ c¸c ph­¬ng
tiÖn ®Ó thùc hiÖn chóng
• §èi t­îng: c¸c c¬ quan cã thø bËc kh¸c
nhau trong mét hÖ thèng
• Môc tiªu: nh»m ph¸t huy tÝnh tù chñ, n¨ng
®éng cña mçi cÊp ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ ho¹t
®éng cao nhÊt.

Trao cho §P tr¸ch nhiÖm vµ
quyÒn h¹n nhiÒu h¬n vÒ
ng©n s¸ch, bao gåm:
• quyÒn qu¶n lý
• quyÒn quyÕt ®Þnh
Nguån: Michel Bouvier- gi¸o s­ §¹i häc Paris I Pantheon – Sorbonne vÒ tµi chÝnh c«ng

C¸c nguyªn t¾c chung
vÒ ph©n cÊp ng©n s¸ch
Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng vÒ
nguån thu vµ nhiÖm vô chi
2. G¾n nguån lùc víi tr¸ch nhiÖm
3. G¾n tr¸ch nhiÖm víi quyÒn h¹n
4. Ph©n cÊp ng©n s¸ch ph¶i ®i ®«i víi
n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña ®Þa
ph­¬ng
1.

C¸c nguyªn t¾c chung
vÒ ph©n cÊp ng©n s¸ch
Ph©n cÊp NS trªn c¬ së t¨ng c­
êng tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh cña ®Þa
ph­¬ng tr­íc nh©n d©n ®Þa ph­
¬ng
6. Ph©n cÊp NS g¾n víi t¨ng c­êng
tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh cña ®Þa ph­
¬ng ®èi víi quèc gia
5.

- Nh÷ng dÞch vô kh«ng t¸ch
biÖt ®­îc theo yªu cÇu cña
§P
- Nh÷ng dÞch vô cã thÓ ®em l¹i
lîi Ých cho nhiÒu ®¬n vÞ hµnh
chÝnh
Nh÷ng dÞch vô mµ chi phÝ
qu¶n lý hµnh chÝnh ®Þa ph­
¬ng cña chóng lín h¬n nhiÒu
so víi lîi Ých ®Þa ph­¬ng
-

Bao trïm ®­îc toµn bé c¸c
c¬ së thuÕ l­u ®éng
-

Nh¹y c¶m tr­íc nh÷ng thay
®æi cña thu nhËp
-

Bao trïm nh÷ng c¬ së thuÕ
®­îc ph©n phèi kh«ng ngang
b»ng gi÷a c¸c vïng
-

Giao nhiÖm vô chi tiªu
cho cÊp chÝnh quyÒn
nµo c¨n cø vµo viÖc
dÞch vô ®ã chØ ®em l¹i
lîi Ých cho c«ng d©n cña
cÊp ®ã.

- Mét c¬ së thuÕ t­¬ng ®èi kh«ng l­
u ®éng
- Cã kho¶n thu tõ thuÕ tho¶ ®¸ng ®Ó
®¸p øng c¸c nhu cÇu cña §P vµ cã
chiÒu h­íng t¨ng lªn Ýt nhÊt lµ b»ng
tèc ®é t¨ng chi tiªu
- Lµ kho¶n thu æn ®Þnh vµ dù ®o¸n
®­îc theo thêi gian
- Qu¶n lý kh¸ dÔ dµng
- G¸nh nÆng thuÕ kh«ng chuyÓn
cho nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i lµ c­
d©n ë ®Þa ph­¬ng ®ã.

T¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña dÞch
vô vµ phóc lîi kinh tÕ cña
nh©n d©n §P
-

Huy ®éng nguån thu ®­îc
tèt h¬n
-

Ph©n bæ nguån lùc hîp lý
h¬n vµ b¶o ®¶m sù c«ng
b»ng
-

Gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ khi bé
m¸y hµnh chÝnh §P kh«ng ®ñ
n¨ng lùc vµ ®éng c¬.
- Huy ®éng nguån thu yÕu
kÐm khi bé m¸y thu thuÕ
kÐm hiÖu lùc
-

BÊt b×nh ®¼ng khu vùc do
chÝnh s¸ch thuÕ vµ chi tiªu
cña CQ §P kh¸c nhau.
- Ph©n bæ nguån lùc kh«ng
phï hîp do n¨ng lùc qu¶n lý
yÕu
-

- Kho¶ng c¸ch tµi chÝnh
- H¹n chÕ quyÒn lùc cña
trung ­¬ng
- BÊt b×nh ®¼ng tµi chÝnh

Lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc nguy c¬
ph©n ho¸ giòa c¸c §P do ph©n cÊp
¸p dông c¬ chÕ ®iÒu hoµ NS theo 2 hinh thøc:
• Th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 9 10 279