Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm quản trị nhân lực bằng excel (sưu tầm)

Được đăng lên bởi thaikhanh29-gmail-com
Số trang: 1967 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
34
Boä phaän (Bophan)
Ban toång giaùm ñoác
Ngöôøi nöôùc ngoaøi
Keá toaùn
Roài
Nhaân söï
Chöa
Taïp vuï
Khaùch haøng
Nheï
Mua haøng
Naëng
Baûo trì & HSE
Nhaø maùy saûn xuaát
1 Coù
Kho NVL/Vaên phoøng
0 Khoâng Kho NVL/Toå bôm keo ALKYD
Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SN
Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SD
Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SN
Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SD
Kho NVL/Toå Xe naâng
Toå xuaát haøng thaønh phaåm SN
Toå xuaát haøng thaønh phaåm SD
Xöôûng SN/ Vaên phoøng
Xöôûng SN/ Khuaáy SN
Xöôûng SN/ Letdown SN
Xöôûng SN/ Pha maøu SN
Xöôûng SN/ Ñoùng goùi SN
Xöôûng SN/ Toå xe naâng SN
Xöôûng SN/ Taùi cheá SN
Xöôûng SD/ Vaên phoøng
Xöôûng SD/ Khuaáy SD
Xöôûng SD/ Pha maøu SD
Xöôûng SD/ Ñoùng goùi SD
Xöôûng SD/ Toå xe naâng SD
Xöôûng SD/ Taùi cheá SD
Xöôûng Boät treùt
Phoøng kyõ thuaät
Phoøng KCS (Q.C)
Nam
Nöõ

Maõ BP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc
Vuõ Ngoïc

Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Giaùm Ñoác Nhaø Maùy

32
Chöùc danh
Toång Giaùm Ñoác
Phoù Toång Giaùm Ñoác
Trôï Lyù Toång Giaùm Ñoác
Giaùm Ñoác
Chuyeân Gia
Keá Toaùn Tröôûng
Phoù Giaùm Ñoác
Tröôûng Phoøng
Quaûn Ñoác
Chuyeân Vieân Vi Tính
Phoù Phoøng
Phoù Quaûn Ñoác
Keá Toaùn Toång Hôïp
Tröôûng Boä Phaän
Keá Toaùn Tröôûng Chi Nhaùnh
Tröôûng Khu Vöïc
Phoù Boä Phaän
Keá Toaùn Giaù Thaønh
Thuû Quyõ
Thuû Kho
Toå Tröôûng
Giam Saùt Tieáp Thò
Toå Phoù
Nhaân Vieân Kyõ Thuaät
Coâng Nhaân Kyõ Thuaät
Nhaân Vieân
Taøi Xeá
Coâng Nhaân
Tö Vaán Coâng Trình
Coá Vaán Toång Giaùm Ñoác
Giaùm Saùt
...
34
Boä phaän (Bophan) Maõ BP
Nam Ban toång giaùm ñoác 1 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Nöõ Ngöôøi nöôùc ngoaøi 2 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Keá toaùn 3 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Roài Nhaân söï 4 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Chöa Taïp vuï 5 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Khaùch haøng 6 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Nheï Mua haøng 7 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Naëng Baûo trì & HSE 8 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Nhaø maùy saûn xuaát 9 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
1 Coù Kho NVL/Vaên phoøng 10 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
0 Khoâng Kho NVL/Toå bôm keo ALKYD 11 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SN 12 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Kho NVL/Toå xuaát nhaäp BBì SD 13 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SN 14 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Kho NVL/Toå chuaån bò NVL SD 15 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Kho NVL/Toå Xe naâng 16 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Toå xuaát haøng thaønh phaåm SN 17 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Toå xuaát haøng thaønh phaåm SD 18 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Vaên phoøng 19 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Khuaáy SN 20 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Letdown SN 21 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Pha maøu SN 22 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Ñoùng goùi SN 23 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Toå xe naâng SN 24 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SN/ Taùi cheá SN 25 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SD/ Vaên phoøng 26 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SD/ Khuaáy SD 27 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SD/ Pha maøu SD 28 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SD/ Ñoùng goùi SD 29 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SD/ Toå xe naâng SD 30 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng SD/ Taùi cheá SD 31 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Xöôûng Boät treùt 32 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Phoøng kyõ thuaät 33 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Phoøng KCS (Q.C) 34 Vuõ Ngoïc Giaùm Ñoác Nhaø Maùy
Phần mềm quản trị nhân lực bằng excel (sưu tầm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm quản trị nhân lực bằng excel (sưu tầm) - Người đăng: thaikhanh29-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1967 Vietnamese
Phần mềm quản trị nhân lực bằng excel (sưu tầm) 9 10 630