Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Hòa Hào Hoa
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CP SỮA
VIỆT NAM - VINAMILK

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
II.PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.
2.
3.

PHÂN TÍCH CƠ CẤU
PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
PHÂN TÍCHDUPONT

III.TỔNGKẾT

2

3

4

5

6

7

8

9

QUY MÔ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG VÀ MỤC TIÊU CÔNG TY ĐẾN NĂM 2017

DOANH THU (2012 - TRIỆU USD)

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2017

1,291
495

3

204

TỶ USD DOANH THU

top50CTY SXSỮA THẾGIỚI

VỐN HÓA T HỊ T RƯỜNG ( 2012 - T RIỆU USD)

4,128

LỢI NHUẬN (2012 - TRIỆU USD)
277

2,500
133
364
Vinamilk

Massan Consumer

Kinh Đô

17
Vinamilk

Massan Consumer

Kinh Đô
10

ii. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT:Triệuđồng

11

ii. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BẢNGBẢNGBÁO CÁO KQKD
ĐVT:Triệuđồng

12

2. PHÂN TÍCH CƠ CẤU
(BẢNG BIẾU CƠ CẤU TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN)

13

1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU
1.1. CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA VINAMILK

1.2 1.2
1

1

0.8 0.8

0.22

0.23
0.57

0.55

0.6

0.2

0.26

0.21
0.56

0.61

0.6 0.6
0.4 0.4
0.2 0.20.43
0

0.78

0.77
0.4

0.8

0.74
0.45

0.39

0
20082008 20092009 20102010 20112011

0.79
0.44

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
Nợ phải trà
Vốn chủ sở hữu

20122012

Cơcấutàisảnvànguồnvốnổnđịnh,ítbiếnđổi.Đặcbiệt,cơcấunguồnvốnvữngchắnvớivốnchủsởhữuluônchiếmtừ77%đến80%,đólàcơsởvữngchắcđểcôngty
đểcôngtythựchiệnchiếnlượcpháttriểndàihạncủamình.

14

1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU
1.2. CƠ CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA VINAMILK

1.2
1

0.1

0.8

0.16

0.6

0.19

0.4
0.2
0

0.53

2008

0.08
0.45

0.04
0.35

0.33
0.08

0.11
0.35

0.19

0.23

0.2

0.25

0.4

0.35

0.31

2009

2010

2011

2012

0.16

Tiền và các khoản t ương
đương tiền
Các khoản đầu tư t ài chính
ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng t ồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

-Tiềnmặt->GửiNHcókỳhạn=>Tănghiệuquả,vẫnđảmtínhthanhkhoản
-CácKPThugiảm=>kiểmsoátphầnvốnbịchiếmdụngtốthơn
-Cáctồnkhoổnđịnh,mặcdùngđangmởrộngKD =>Khaitháctàisảntốt
15

1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU
1.3. CƠ CẤU TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA VINAMILK

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0.77

2008

0.69

2009

0.71

2010

0.82

2011

0.94

Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài
hạn
Lợi thế thương mại
Tài sản dài hạn khác

2012

Tàisảncốđịnhtănglên94% =>Ctysảnxuất,tậptrungnguồnvốnvàoviệcmởrộngquimôsảnxuất,mởrộnghoạtđộngkinhdoanh

16

1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU
1.4. CƠ CẤU NỢ CỦA VINAMILK

1.2
1
0.8
0.36

0.6

0.43

0.4

0.59

0.53

2011

2012

0.59

Vay và nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả ...
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
PHÂN TÍCH
O CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CP SỮA
VIỆT NAM - VINAMILK
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: Hòa Hào Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 637