Ktl-icon-tai-lieu

phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi yan2512
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân
tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi
phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc
ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của
phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một
nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mưu của một công ty đang được
phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra
quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ
chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp tục kiểu trước đây hay là chuyển sang một quy
trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài chính có chất
lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của phạm vi
phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Chẳng hạn, cả những
người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính
và coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý
chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có thể quan
tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ ngắn hạn và
giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ phần tiềm năng
quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả hai
trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng
chung.
Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng
thời là mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu
của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm
chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương
tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể
đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều
ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của
công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác
là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các
công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm
hướ...
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các m c tiêu phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đ c p t i ngh thu t phân
tích gi i thích các báo cáo tài chính. Đ áp d ng hi u qu ngh thu t này đòi h i
ph i thi t l p m t quy trình h th ng logic, th s d ng làm c s cho vi c ế ơ
ra quy t đ nh. Trong phân tích cu i cùng, vi c ra quy t đ nh m c đích ch y u c aế ế ế
phân tích báo cáo tài chính. cho đó nhà đ u t c ph n v n ti m năng, m t ư
nhà cho vay ti m tàng, hay m t nhà phân tích tham m u c a m t công ty đang đ c ư ượ
phân tích, thì m c tiêu cu i cùng đ u nh nhau - đó cung c p c s cho vi c ra ư ơ
quy t đ nh h p lý. Các quy t đ nh xem nên mua hay bán c ph n, nên cho vay hay tế ế
ch i ho c nên l a ch n gi a cách ti p t c ki u tr c đây hay là chuy n sang m t quy ế ướ
trình m i, t t c s ph n l n s ph thu c vào các k t qu phân tích tài chính có ch t ế
l ng. Lo i nh quy t đ nh đang đ c xem xét s là y u t quan tr ng c a ph m viượ ế ượ ế
phân tích, nh ng m c tiêu ra quy t đ nh không thay đ i. Ch ng h n, c nh ngư ế
ng i mua bán c ph n l n nhà cho vay ngân hàng đ u phân tích các o cáo tài chínhườ
coi đó nh m t công vi c h tr cho vi c ra quy t đ nh, tuy nhiên ph m v chú ýư ế
chính trong nh ng phân tích c a h s khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có th quan
tâm nhi u h n t i kh năng c đ ng chuy n sang ti n m t trong th i kỳ ng n h n ơ ơ
giá tr gi i c a các tài s n tính c đ ng. Còn các nhà đ u t c ph n ti m năng ơ ư
quan tâm h n đ n kh năng sinh l i lâu dài c c u v n. Tuy nhiên, trong c haiơ ế ơ
tr ng h p, s đ nh h ng vào vi c ra quy t đ nh c a công tác phân tích đ c tr ngườ ướ ế ư
chung.
hai m c đích ho c m c tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đ ng
th i m i quan tâm cho m i nhà phân tích thông minh. Th nh t, m c tiêu ban đ u
c a vi c phân tích o cáo tài chính là nh m đ "hi u đ c các con s " ho c đ "n m ượ
ch c các con s ", t c s d ng các công c phân tích tài chính nh m t ph ng ư ươ
ti n h tr đ hi u các s li u tài chính trong báo cáo. Nh v y, ng i ta th ư ườ
đ a ra nhi u bi n pháp phân tích khác nhau nh m đ miêu t nh ng quan h nhi uư
ý nghĩa ch t l c thông tin t các d li u ban đ u. Th hai, do s đ nh h ng c a ướ
công tác phân tích tài chính nh m vào vi c ra quy t đ nh, m t m c tiêu quan tr ng khác ế
nh m đ a ra m t c s h p cho vi c d đoán t ng lai. Trên th c t , t t c các ư ơ ươ ế
công vi c ra quy t đ nh, phân tích tài chính hay t t c nh ng vi c t ng t đ u nh m ế ươ
h ng vào t ng lai. Do đó, ng i ta s d ng các công c thu t phân tích báoướ ươ ườ
cáo tài chính nh m c g ng đ a ra đánh giá căn c v tình hình tài chính t ng lai ư ươ
phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: yan2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
phân tích báo cáo tài chính 9 10 184