Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi nguyễn thị thu hằng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
1.1. Lịch sử hình thành
1.2. Ngành nghề kinh doanh
1.3. Quy mô kinh doanh công ty
1.4. Các dự án chính công ty đã cung cấp
1.5 Năng lực lao động
1.6. Chiến lược phát triển công ty
1.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung
PHẦN 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH RỦI RO TẠI DOANH NGHIỆP
2.1 Khái niệm và phân loại rủi ro
2.1.1. Khái niệm
2.2. Phân tích rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
2.2.1. Khái niệm

2.1. PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
2.1.1. Tính độ nhạy của đòn bẩy kinh doanh, so sánh với 2 cty cùng ngành, nhận xét
2.1.2. Tính hệ số an toàn của công ty kim khí miền trung, nhận xét
2.1.3. Tính chỉ tiêu độ lệch chuẩn, phương sai, độ biến thiên của doanh thu, lợi nhuận của công
ty. mình và 2 công ty cùng ngành, nhận xét
2.2. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH
2.2.1. Tính khả năng trả nợ lãi vay, nhận xét
2.2.2. Tính đòn bẩy tài chính, nhận xét
2.2.3. Tính tỷ lệ RE và đòn bẩy nợ
2.3.4.Tính chỉ tiêu độ lệch chuẩn, phương sai, độ biến thiên của ROE
2.3. PHÂN TÍCH RỦI RO PHÁ SẢN
2.3.1. Tính khả năng thanh toán hiện tại của công ty, nhận xét
2.3.2. Tính khả năng thanh toán trong tương lai bằng hệ số ZSORE
PHẦN 3: GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM
KHÍ MIỀN TRUNG
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty
Trước đây, Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung - CEVIMETAL là Công ty Kim khí Miền
Trung là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt
Nam (VSC). Công ty có lịch sử hình thành và phát triển như sau :
Năm 1995, Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp Miền Trung được thành lập theo Quyết
định số 1065 QĐ/TCCBĐT ngày 20/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp
nhất Công ty Kim khí Đà Nẵng và Công ty Vật tư thứ liệu Đà Nẵng.
Năm 2004, Công ty được đổi tên thành Công ty Kim khí Miền Trung theo quyết định số
221/QĐ-T-TC ngày 10/02/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam và giữ
nguyên tên gọi này tới thời điểm cổ phần hoá.
Ngày 31 tháng 12 năm 2004, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 3568/QĐ-TCCB về việc cổ
phần hoá Công ty Kim khí Miền Trung.
Ngày 30 tháng 09 năm 2005, Bộ Công nghiệp ra quyết định số: 3088/QĐ-BCN về việc phê
duyệt phương án và chuyển Công ty Kim khí Miền Trung thành Công ty Cổ phần Kim khí Miền
Trung.
Công ty được cổ phần hoá và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần
từ ngày 01/01/2006. Đây là bước ngoặt đánh dấu một mốc chuyển đổi quan...
MỤC LỤC
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
1.1. Lịch sử hình thành
1.2. Ngành nghề kinh doanh
1.3. Quy mô kinh doanh công ty
1.4. Các dự án chính công ty đã cung cấp
1.5 Năng lực lao động
1.6. Chiến lược phát triển công ty
1.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung
PHẦN 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH RỦI RO TẠI DOANH NGHIỆP
2.1 Khái niệm và phân loại rủi ro
2.1.1. Khái niệm
2.2. Phân tích rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
2.2.1. Khái niệm
2.1. PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
2.1.1. Tính độ nhạy của đòn bẩy kinh doanh, so sánh với 2 cty cùng ngành, nhận xét
2.1.2. Tính hệ số an toàn của công ty kim khí miền trung, nhận xét
2.1.3. Tính chỉ tiêu độ lệch chuẩn, phương sai, độ biến thiên của doanh thu, lợi nhuận của công
ty. mình và 2 công ty cùng ngành, nhận xét
2.2. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH
2.2.1. Tính khả năng trả nợ lãi vay, nhận xét
2.2.2. Tính đòn bẩy tài chính, nhận xét
2.2.3. Tính tỷ lệ RE và đòn bẩy nợ
2.3.4.Tính chỉ tiêu độ lệch chuẩn, phương sai, độ biến thiên của ROE
2.3. PHÂN TÍCH RỦI RO PHÁ SẢN
2.3.1. Tính khả năng thanh toán hiện tại của công ty, nhận xét
2.3.2. Tính khả năng thanh toán trong tương lai bằng hệ số ZSORE
PHẦN 3: GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN.
Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: nguyễn thị thu hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 68