Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính công ty PVI

Được đăng lên bởi Lưu Khoa
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần
PVI
Hồ Thị Khánh Vân
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phú Giang
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích báo cáo
tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích và đánh giá thực trạng tài
chính tại Công ty cổ phần PVI. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện
thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần PVI.
Keywords: Báo cáo tài chính; Doanh Nghiệp; Kinh tế học tài chính; Công ty cổ phần
PVI

Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng
quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử thách cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó để có thể khẳng định được mình doanh cần nắm vững được tình hình cũng
như kết quả sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến
tình hình tài chính trong doanh nghiệp, vì nó quan hệ trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh và ngược lại.
Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ
quan chủ quan cấp trên thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh
trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân và
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất
kinh doanh cũng như những rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp để họ có thể
đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công
tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tài chính doanh nghiệp vì nó phản
ánh một cách tổng hợp nhất tình hình tài chính tài sản, nguồn vốn các chỉ tiêu về tài chính cũng
-1-

như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà
báo cáo tài chính cung cấp là chưa đủ vì nó không giải thích cho người quan tâm biết rõ về hoạt
động tài chính, những rủi ro, triển vọng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích báo
cáo tài chính sẽ bổ sung những khiếm khuyết này. Phân tích báo cáo tài chính là con đường ngắn
nhất để tiếp cận bức tranh toàn cảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp mình, thấy được cả ưu
và nhược điểm cũng như nguyên nhân của những nhược...
-1-
Phân tích báo cáo tài chính ti Công ty C phn
PVI
H Th Khánh Vân
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã s: 60 34 20
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Phú Giang
m bảo v: 2012
Abstract: H thng nhng vấn đề luận bản v ni dung công tác phân tích báo cáo
tài chính doanh nghip trong nn kinh tế th trường. Phân tích đánh gthực trng tài
chính ti Công ty c phần PVI. Đề xut mt s gii pp kiến ngh nhm hn thin
thc trng tài chính ti Công ty c phn PVI.
Keywords: Báo cáo tài chính; Doanh Nghip; Kinh tế hc tài chính; Công ty c phn
PVI
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hin nay ng vi s đổi mi ca nn kinh tế th trường s cnh tranh ngày càng
quyết lit gia các thành phn kinh tế đã y ra những khó khăn và thử thách cho doanh nghip.
Trong bi cảnh đó để th khẳng định được mình doanh cn nm vững được tình hình cũng
như kết qu sn xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến
tình nh i chính trong doanh nghip, quan h trc tiếp đến kết qu hoạt đng sn xut
kinh doanh và ngược li.
Vic thường xuyên phân tích tình hình tài chính s giúp cho các doanh nghiệp các
quan ch quan cp trên thấy được thc trng hoạt động tài chính, kết qu sn xut kinh doanh
trong k ca doanh nghiệp cũng như c định đưc một cách đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân
mức độ ảnh hưởng ca các nhân t thông tin th đánh giá được tiềm năng, hiệu qu sn xut
kinh doanh cũng như những ri ro và trin vng trong tương lai của doanh nghiệp để h có th
đưa ra những gii pháp hu hiu, nhng quyết định chính c nhm nâng cao chất lưng ng
tác qun tài chính, nâng cao chất lượng hiu qu sn xut kinh doanh trong doanh nghip.
Báo cáo tài chính tài liu ch yếu dùng để phân tích tài chính doanh nghip nó phn
ánh mt cách tng hp nht tình hình tài chính tài sn, ngun vn các ch tiêu v tài chính ng
Phân tích báo cáo tài chính công ty PVI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính công ty PVI - Người đăng: Lưu Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính công ty PVI 9 10 790