Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LỊCH Ở KIÊN GIANG

Được đăng lên bởi nguyenhocsi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Khoa học 2011:19b 85-96

Trường Đại học Cần Thơ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI
LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LỊCH
Ở KIÊN GIANG
Lưu Thanh Đức Hải1 và Nguyễn Hồng Giang2

ABSTRACT
This study aims to analyse factors that affect to tourist’s satisfaction with service quality
in Kien Giang province. The data were collected from 295 respondents. Collected data
were processed in the statistical software SPSS; the consistency coefficient measured with
Cronbach’s Alpha for scaling test and Exploratory Factor Analysis (EFA) were used. The
statistical results indicated important factors affecting level of tourists’ satisfaction with
service quality in Kien Giang including: “well appointed room facility”; “good
transportation facility”; “tourist guide’s behaviour”; “tourist guide’s appearance” and
“tourism infrastructure”.
Keywords: tourists; satisfaction; service quality on tourism
Title: The analysis of factors affecting tourists’ satisfaction with service quality in Kien
Giang Province

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của
du khách về chất lượng dịch vụ du lịch ở Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu
được thu thập từ kết quả khảo sát 295 du khách. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống
kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, mô hình phân tích nhân tố
khám phá (EFA). Kết quả có 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách bao gồm
“sự tiện nghi của cơ sở lưu trú”, “phương tiện vận chuyển tốt”, “thái độ hướng dẫn
viên”, “ngoại hình của hướng dẫn viên” và “hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch”.
Từ khóa: du khách, sự hài lòng, chất lượng dịch vụ du lịch

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ được hiểu là sự thoả mãn
của khách hàng trong khoảng thời gian giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp và có
thể được hiểu là giao dịch với sự có mặt hoặc không có mặt của nhân viên cung
cấp dịch vụ. Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với hai loại dịch vụ
giao dịch kể trên sẽ giúp các tổ chức dịch vụ tìm được chiến lược phục vụ khách
hàng hiệu quả nhất, đồng thời giúp doanh nghiệp thu hút, duy trì và phát triển
lượng khách hàng trung thành, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp cũng như của địa phương.
Như tổng kết của những nhà nghiên cứu, sự hài lòng ngày càng cao của khách
hàng sẽ tạo ra trạng thái tình cảm gắn liền với thương hiệu dịch vụ, chứ không chỉ
tạo yếu tố tâm lý trong quyết định mua hàng của khách hàng. Kết quả là tạo ra sự
chung...
Tp chí Khoa hc 2011:19b 85-96 Trường Đại hc Cn Thơ
85
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯỞNG ĐẾN S HÀI
LÒNG CA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LCH
KIÊN GIANG
Lưu Thanh Đức Hi
1
và Nguyn Hng Giang
2
ABSTRACT
This study aims to analyse factors that affect to tourist’s satisfaction with service quality
in Kien Giang province. The data were collected from 295 respondents. Collected data
were processed in the statistical software SPSS; the consistency coefficient measured with
Cronbach’s Alpha for scaling test and Exploratory Factor Analysis (EFA) were used. The
statistical results indicated important factors affecting level of tourists’ satisfaction with
service quality in Kien Giang including: “well appointed room facility”; “good
transportation facility”; “tourist guide’s behaviour”; “tourist guide’s appearance” and
“tourism infrastructure”.
Keywords: tourists; satisfaction; service quality on tourism
Title: The analysis of factors affecting tourists’ satisfaction with service quality in Kien
Giang Province
TÓM TT
Mc tiêu ca nghiên cu này nhm phân tích các nhân t nh hưởng đến s hài lòng ca
du khách v cht lượng dch v du lch Kiên Giang. S liu s dng trong nghiên cu
được thu thp t kết qu kho sát 295 du khách. S liu được x lý bng phn mm thng
kê SPSS, kim định thang đo bng h s Cronbach Alpha, mô hình phân tích nhân t
khám phá (EFA). Kết qu có 5 nhóm yếu t nh hưở
ng đến s hài lòng du khách bao gm
“s tin nghi ca cơ s lưu trú”, “phương tin vn chuyn tt”, “thái độ hướng dn
viên”, “ngoi hình ca hướng dn viên” và “h tng cơ s phc v du lch”.
T khóa: du khách, s hài lòng, cht lượng dch v du lch
1 ĐẶT VN ĐỀ
S hài lòng ca khách hàng đối vi sn phm dch v được hiu là s tho mãn
ca khách hàng trong khong thi gian giao dch trc tiếp vi doanh nghip và có
th được hiu là giao dch vi s có mt hoc không có mt ca nhân viên cung
cp dch v. Nghiên cu v s hài lòng ca khách hàng đối vi hai loi dch v
giao dch k trên s giúp các t chc dch v tìm được chiến lược phc v khách
hàng hiu qu nht, đồng thi giúp doanh nghip thu hút, duy trì và phát trin
lượng khách hàng trung thành, t đó nâng cao kh năng cnh tranh ca doanh
nghip cũng như ca địa phương.
Như tng kết ca nhng nhà nghiên cu, s hài lòng ngày càng cao ca khách
hàng s to ra trng thái tình cm gn lin vi thương hiu dch v
, ch không ch
to yếu t tâm lý trong quyết định mua hàng ca khách hàng. Kết qu là to ra s
chung thy cao độ ca khách hàng. Phân tích sâu hơn v s hài lòng ca khách
hàng cho thy, bn yếu t cu thành s hài lòng ca khách hàng (D. Randall
1
Khoa Kinh Tế & QTKD Trường Đại Hc Cn Thơ
2
Trường Cao Đẳng Kinh Tế K Thut Kiên Giang
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LỊCH Ở KIÊN GIANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LỊCH Ở KIÊN GIANG - Người đăng: nguyenhocsi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN DU LỊCH Ở KIÊN GIANG 9 10 816