Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN

Được đăng lên bởi Hiếu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại phát triển và cạnh tranh gay gắt, thế giới dường như nhỏ bé hơn,
các quốc gia cũng gần nhau hơn, thì một doanh nghiệp dù đang trong tình trạng "hoạt
động tốt" không thể đứng mãi ở một vị trí và không tiến lên phía trước. Đây là điều hiển
nhiên áp dụng cho tất cả các loại hình kinh doanh, với rất nhiều trách nhiệm đối với các
bên liên quan như nhân viên, ban lãnh đạo, cổ đông và đối tác hoặc bên có liên quan
khác.Rõ ràng, việc sử dụng hiện quả "các nguồn lực quản lý - Management Resourse" là
một điều bắt buộc đối với một doanh nghiệp. Trong số rất nhiều các nguồn lực như
Nguồn nhân lực, Tài chính, Trang thiết bị và máy móc, Thông tin, Thời gian, và Văn hóa
Công ty... thì nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng vì nguồn nhân lực bao giờ cũng
là một tài sản vô giá của bất kỳ một tổ chức từ cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp tư
nhân, từ một địa phương nhỏ bé đến một quốc gia rộng lớn.
Một doanh nghiệp thành công và hoạt động hiệu quả bao giờ cũng nhờ đến sự
đóng góp của đội ngũ nhân viên giỏi và trung thành. Chính vì vậy, để thu hút và duy
trì nguồn nhân lực các nhà quản lý thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, thay đổi
chính sách lương, thưởng, phúc lợi... qua đó các cá nhân đoàn kết thành một khối
vững chắc nhằm hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Hiện nay, ở Việt Nam vấn đề làm sao giữ chân được nhân viên là một vấn đề đau
đầu cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là sau khi Việt Nam
gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh thì
ngoài việc rất cần nguồn nhân lực có chất lượng cao, thì còn phải biết cách làm thế nào để
giữ chân được những nhân viên có năng lực để tránh việc bị chảy máu chất xám, đây là
vấn đề sống còn của các doanh nghiệp: khách sạn, ngân hàng, dệt may...
Vậy đâu là nguyên nhân khiến nhân viên khách sạn SÀI GÒN MORIN HUẾ
không còn gắn bó nữa ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân
viên đối với khách sạn? Phải chăng chính sách lương, thưởng, phúc lợi, môi trường
làm việc... của khách sạn đã ảnh hưởng đến sự ra đi của họ và nhà lãnh đạo đã thực sự
quan tâm đến quyền lợi của người lao động chưa? Xuất phát từ đó, tôi đã chọn đề tài :
“PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH

CỦA NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN SÀI GÒN MORIN HUẾ ” làm khóa luận
tốt nghiệp.
2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa trên trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung
...
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. L do chn đ ti
Trong thời đại phát triển cạnh tranh gay gắt, thế giới dường như nh hơn,
các quốc gia ng gần nhau n, thì một doanh nghiệp đang trong nh trạng "hoạt
động tốt" không thể đứng mãi ở một vị trí và không tiến lên pa trước. Đây là điều hin
nhn áp dụng cho tất ccác loại hình kinh doanh, với rất nhiều trách nhiệm đối với các
n liên quan như nhân viên, ban lãnh đạo, cổ đông đối tác hoặc n có liên quan
khác.Rõ ràng, việc sử dụng hiện quả "các nguồn lực quản lý - Management Resourse" là
một điu bắt buộc đối với mt doanh nghip. Trong s rất nhiu các nguồn lực n
Nguồn nn lực, Tài chính, Trang thiết bịy móc, Tng tin, Thời gian, và Văn a
ng ty... thì nguồn nhân lực đóng vai trò rt quan trọng vì nguồn nn lực bao giờ cũng
một tài sản vô giá của bất kỳ một tchức từ cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp
nhân, từ một địa phương nhỏ bé đến một quốc gia rng lớn.
Một doanh nghiệp thành công hoạt động hiệu quả bao giờ cũng nhờ đến sự
đóng góp của đội ngũ nhân viên giỏi trung thành. Chính vậy, để thu hút duy
trì nguồn nhân lực c nhà quản thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, thay đổi
chính sách lương, thưởng, phúc lợi... qua đó các nhân đoàn kết thành một khối
vững chắc nhằm hoàn thành mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Hin nay, ở Vit Nam vấn đề làm sao giữ chân đưc nhân vn là một vấn đề đau
đầu cho các nhà quản của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt sau khi Việt Nam
gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mrộng sản xuất kinh doanh thì
ngi việc rt cần nguồn nn lực chất ng cao, thì còn phải biết cách m thế nào đ
gichân được những nhân viênng lực để tránh việc bị chảy máu chất xám, đây là
vấn đề sng còn ca các doanh nghiệp: khách sạn, ngân hàng, dệt may...
Vậy đâu nguyên nhân khiến nhân viên khách sạn SÀI GÒN MORIN HUẾ
không còn gắn nữa ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân
viên đối với khách sạn? Phải chăng chính sách lương, thưởng, phúc lợi, môi trường
làm việc... của khách sạn đã ảnh hưởng đến sự ra đi của họ và nhà lãnh đạo đã thực sự
quan tâm đến quyền lợi của người lao động chưa? Xuất phát từ đó, tôi đã chọn đề tài :
“PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN - Trang 2
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN - Người đăng: Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 9 10 467