Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi Trần Giang Tú Lâm
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
l

TÔ THỊ MỸ DUNG

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI
HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2006

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
l

TÔ THỊ MỸ DUNG

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI
HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HỒ NGỌC PHƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2006

3

MỤC LỤC
Lời mở đầu........................................................................................................ 01
Chương 1: Thị trường chứng khoán và mô hình các yếu tố chi phối hoạt động
của nhà đầu tư chứng khoán.......................................................................... 08
1.1 Lý thuyết về thị trường chứng khoán ................................................ 08
Khái niệm ......................................................................................... 08
Phân loại........................................................................................... 08
Hàng hoá trên thị trường chứng khoán ............................................ 10
Hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán ................................ 10
Phân nhóm nhà đầu tư dựa trên mục đích đầu tư............................. 12
Vai trò của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.................. 13
1.2 Mô hình các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư chứng khoán 14
Mô hình APT.................................................................................... 15
Ứng dụng mô hình APT ................................................................... 17
1.3 Những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trên thị trường
chứng khoán thế giới ................................................................................ 25
Chương 2: Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị
trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ 2000 – 2006.................................... 31
2.1 Diễn biến hoạt động của các nhà đầu tư............................................ 31
2.2 Những trở ngại đối với hoạt động của các nhà đầu tư........................ 35
2.3 Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư..................... 38
Tỷ suất sinh lợi của chứng khoán..................................................... 38
Rủi ro biến động giá chứng khoán .......................................
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
l
TÔ TH M DUNG
PHÂN TÍCH CÁC YU T CHI PHI
HOT ĐỘNG CA NHÀ ĐẦU TƯ
TRÊN TH TRƯỜNG CHNG KHOÁN
VIT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH – NĂM 2006
Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Người đăng: Trần Giang Tú Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 9 10 603