Ktl-icon-tai-lieu

Phan tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Họa Trịnh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2046 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề án môn học

GVHD: Thầy Ngô Hà Tấn

LỜI NÓI ĐẦU
Phân tích hoạt động sản xuất và kinh doanh là một công cụ quan trọng trong
hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Trong tình hình nền kinh tế phát triển nhanh
chóng như hiện nay ( như: nhu cầu quản lý doanh nghiệp và tập đoàn tăng, sự phát
triển của các thị trường Tài chính, các hoạt động tái cơ cấu về mua bán và hối đoái
qua hợp đồng, sự thành lập các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, …) thì phân tích
hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần giúp các doanh nghiệp hoạch định
chiến lược sản xuất và kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động và những rủi ro mà
doanh nghiệp có thể gặp phải khi kinh doanh.
Đặc biệt, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, người quản lý luôn
luôn chú trọng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp mình vì cấu trúc tài chính
là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người
quản lý cũng quan tâm đến những ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đem lại đối với
hiệu quả hoạt động và những rủi ro ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này do đó em đã chọn đề tài:
“Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp”
để tìm hiểu sấu hơn về cấu trúc tài chính , hiệu quả hoạt động và rủi ro mà một
doanh nghiệp cần quan tâm khi hoạt động trên thị trường để phục vụ cho công việc
sau này của mình.

SVTH: Hoàng Lệ Phương
Trang 1

Đề án môn học

GVHD: Thầy Ngô Hà Tấn

NỘI DUNG
I. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
Cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng, phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc
nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp.

2 .Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
2.1.Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản
a. Tỷ trọng Tài sản cố định
Chỉ tiêu về tỷ trọng TSCĐ thể hiện cơ cấu giá trị TSCĐ trong tổng tài sản,
phản ánh mức độ tập trung vốn hoạt động của doanh nghiệp, giá trị của chỉ tiêu này
tùy thuộc vào đặc điểm từng lĩnh vực kinh doanh. Giá trị của chỉ tiêu này được tính
như sau
Giá trị còn lại của TSCĐ
Tỷ trọng TSCĐ =

x 100%
Tổng Tài sản

Tỷ trọng TSCĐ trong doanh nghiệp càng lớn thì quy mô của doanh nghiệp đó càng
lớn, công nghệ dây chuyền sản xuất càng hiện đại. Trong các doanh nghiệp sản
xuất , nhất là ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp nặng (đóng tàu, công nghiệp luyện
gang thép, …) TSCĐ thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu tài sản của doanh
nghiệp. Chỉ tiêu này cũng có giá trị cao đối với nh...
Đề án môn học GVHD: Thầy Ngô Hà Tấn
LỜI NÓI ĐẦU
Phân tích hoạt động sản xuất và kinh doanh là một công cụ quan trọng trong
hệ thống quản của doanh nghiệp. Trong tình hình nền kinh tế phát triển nhanh
chóng như hiện nay ( như: nhu cầu quản lý doanh nghiệp và tập đoàn tăng, sự phát
triển của c thị trường Tài chính, các hoạt động tái cơ cấu về mua bán và hối đoái
qua hợp đồng, sự thành lập các tập đoàn quốc giađa quốc gia, …) thì phân tích
hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần giúp các doanh nghiệp hoạch định
chiến lược sản xuất và kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động và những rủi ro mà
doanh nghiệp có thể gặp phải khi kinh doanh.
Đặc biệt, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, người quản luôn
luôn chú trọng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp mình cấu trúc tài chính
yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người
quản lý cũng quan tâm đến những ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đem lại đối với
hiệu quả hoạt động và những rủi ro ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này do đó em đã chọn đề tài:
“Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với hiệu quả rủi ro ca doanh nghiệp”
để tìm hiểu sấu hơn về cấu trúc tài chính , hiệu quả hoạt động rủi ro một
doanh nghiệp cần quan tâm khi hoạt động trên thị trường để phục vụ cho công việc
sau này của mình.
SVTH: Hoàng Lệ Phương
Trang 1
Phan tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phan tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Họa Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phan tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 9 10 700