Ktl-icon-tai-lieu

phân tích chất lương nước

Được đăng lên bởi hoang291219995
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Các thông số được sử dụng để tính WQI trong Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07
năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD5,
COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH;
- Số liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các giá trị sai lệch, đạt
yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo và kiểm soát chất lượng số liệu.
Tính toán WQI
a. Tính toán WQI thông số
* WQI thông số (WQISI) được tính toán cho các thông số BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ
đục, Tổng Coliform theo công thức như sau:

Trong đó:
- BPi: Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 1 tương ứng
với mức i
- BPi+1: Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 1 tương
ứng với mức i+1
- qi: Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi
- qi+1: Giá trị WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1
- Cp: Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán.

* Tính giá trị WQI đối với thông số DO (WQIDO): tính toán
thông qua giá trị DO % bão hòa.
Bước 1: Tính toán giá trị DO % bão hòa:
- Tính giá trị DO bão hòa:

T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: 0C).
- Tính giá trị DO % bão hòa:

DO
hòa tan: Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/l)
Bước 2: Tính giá trị WQIDO:

Trong đó:
- Cp: giá trị DO % bão hòa
- BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong
Bảng 2.

Nếu giá trị DO% bão hòa ≤ 20 thì WQIDO bằng 1.
Nếu 20< giá trị DO% bão hòa< 88 thì WQIDO được tính theo công
thức 2 và sử dụng Bảng 2.
Nếu 88≤ giá trị DO% bão hòa≤ 112 thì WQIDO bằng 100.
Nếu 112< giá trị DO% bão hòa< 200 thì WQIDO được tính theo công
thức 1 và sử dụng Bảng 2.
Nếu giá trị DO% bão hòa ≥200 thì WQIDO bằng 1.
* Tính giá trị WQI đối với thông số pH

Nếu giá trị pH≤5.5 thì WQIpH bằng 1.
Nếu 5,5< giá trị pH<6 thì WQIpH được tính theo công thức 2 và sử
dụng bảng 3.
Nếu 6≤ giá trị pH≤8,5 thì WQIpH bằng 100.

Nếu 8.5< giá trị pH< 9 thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử
dụng bảng 3.
Nếu giá trị pH≥9 thì WQIpH bằng 1.
b. Tính toán WQI
Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán
WQI được áp dụng theo công thức sau:

Trong đó:
- WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, BOD5,
COD,N-NH4, P-PO4
- WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục
- WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform
- WQIpH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thô...
- Các thông số được sử dụng để tính WQI trong Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07
năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD5,
COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH;
- Số liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các giá trị sai lệch, đạt
yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo và kiểm soát chất lượng số liệu.
Tính toán WQI
a. Tính toán WQI thông số
* WQI thông số (WQISI) được tính toán cho các thông số BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ
đục, Tổng Coliform theo công thức như sau:
Trong đó:
- BPi: Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 1 tương ứng
với mức i
- BPi+1: Nng đ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 1 tương
ứng với mức i+1
- qi: Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi
- qi+1: Giá trị WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1
- Cp: Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán.
phân tích chất lương nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích chất lương nước - Người đăng: hoang291219995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phân tích chất lương nước 9 10 17