Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược công ty Viacom

Được đăng lên bởi lee_ha_i
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2473 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP NHÓM
MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Phân tích chiến lược công ty

Quản trị chiến lược

MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................2
3.1 Chiến lược công ty:................................................................................................3
3.1.1 Hội nhập dọc thuận chiều:...............................................................................3
3.1.2 Đa dạng hóa liên quan:....................................................................................3
3.1.3 Tái cấu trúc:.....................................................................................................4
3.1Chiến lược toàn cầu................................................................................................5
3.1.1Nhận định thị trường và lựa chọn chiến lược:..................................................5
3.2.2 Thâm nhập thị trường:.....................................................................................7
3.2 Chiến lược chức năng:..........................................................................................8
3.3.1 Marketing:.........................................................................................................8
3.3.2 Quản trị nguồn nhân lực:................................................................................9
3.3.3 Hệ thống thông tin, Internet:..........................................................................10
3.4 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh:.....................................................................11
3.4.1 Nguyên tắc phân chia SBU:..........................................................................11
3.4.2 Đặc điểm nhu cầu của khách hàng của Viacom:..........................................14
3.4.3 Năng lực tạo sự khác biệt:.............................................................................16
3.4.4Lựa chọn chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanh:......................................18

VIACOM

Trang 2

Quản trị chiến lược

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

3.1 Chiến lược công ty:
3.1.1

Hội nhập dọc thuận chiều:

Vào năm 2009, VIACOM liên tục mua lại các nền tảng internet ATOM,
Xfire, mở rộng kênh phân phối sản phẩm qua internet, mạng xã hội.
Kết quả: các hiệu quả của những hành động chiến lược này không mang lại
những thay đổi tăng trưởng rõ rệt, nhưng những tác động của nó là lâu dài. Khi xu
hư...
Đ I H C ĐÀ N NG
TR NG Đ I H C KINH TƯỜ
KHOA QU N TR KINH DOANH
BÀI TẬP NHÓM
MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Phân tích chi n l c công tyế ượ
Phân tích chiến lược công ty Viacom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược công ty Viacom - Người đăng: lee_ha_i
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích chiến lược công ty Viacom 9 10 968