Ktl-icon-tai-lieu

phân tích chiến lược kinh doanh của công ty IAI

Được đăng lên bởi Cà Rốt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nhóm 2

GVHD:Nguyễn Bá Huy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
 
PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN:
Tiểu luận môn học

Quản Trị Chiến Lược
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KẾT LUẬN:
Chủ đề:Phân
tích,đánh giá,đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược cho công
ĐIỂM SỐ

ty bảo hiểm ĐIỂM
IAI. CHỮ

Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Bá Huy
Nhóm sinh viên thực hiện:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MÃ SV
0150090004
0150090005
0150090009
0150090177
0150090021
0150090024
0150090042
0150090045
0150090056
0150090044
0150090012

TÊN
Nguyễn Thị Kim Anh
Trần Thị Lan Anh
Trịnh Xuân Danh
Phạm Lê Lệ Hằng
Trần Thị Ngọc Huyền
Lê Thị Minh Loan
Cao Văn Thành
Lê Thị Thanh Thùy
Phạm Trần Trúc Vy
Vũ Phương Thảo
Nguyễn Thị Thúy Hằng

TPHCM,2014

1

LỚP

01-QTKD1

Nhóm 2

2

GVHD:Nguyễn Bá Huy

Nhóm 2

GVHD:Nguyễn Bá Huy

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

PHẦN 1: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI
CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI)
I.Giới thiệu công ty IAI......................................................................................5
1. Quá trình hình thành...................................................................................5
2. Mục tiêu của IAI đến năm 2015 ...............................................................5
II. Tình hình họat động hiện tại của IAI......................................
Nhóm 2 GVHD:Nguyễn Bá Huy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ

Tiểu luận môn học
Quản Trị Chiến Lược
Chủ đề:Phân tích,đánh giá,đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược cho công
ty bảo hiểm IAI.
Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Bá Huy
Nhóm sinh viên thực hiện:
TPHCM,2014
1
PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN:
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ
STT MÃ SV TÊN LỚP
1 0150090004 Nguyễn Thị Kim Anh
01-QTKD1
2 0150090005 Trần Thị Lan Anh
3 0150090009 Trịnh Xuân Danh
4 0150090177 Phạm Lê Lệ Hằng
5 0150090021 Trần Thị Ngọc Huyền
6 0150090024 Lê Thị Minh Loan
7 0150090042 Cao Văn Thành
8 0150090045 Lê Thị Thanh Thùy
9 0150090056 Phạm Trần Trúc Vy
10 0150090044 Vũ Phương Thảo
11 0150090012 Nguyễn Thị Thúy Hằng
phân tích chiến lược kinh doanh của công ty IAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích chiến lược kinh doanh của công ty IAI - Người đăng: Cà Rốt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
phân tích chiến lược kinh doanh của công ty IAI 9 10 798