Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT

Được đăng lên bởi lee_ha_i
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 8499 lần   |   Lượt tải: 63 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP NHÓM 8
MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
NÂNG CAO

Đề tài: Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT
Danh sách thành viên:
1. Bùi Tiến Đạt

36K07.3

2. Lê Đình Hải

36K07.3

3. Nguyễn Anh Hùng

36K07.3

4. Trần Huỳnh Nhật
5. Tăng Trung Thành
6. Phạm Ngọc Vĩnh

36K07.3
36K07.3
36K07.3

Môn tài chính doanh nghiệp nâng cao

Nhóm 8

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................4
PHẦN 1: LÝ THUYẾT CHUNG:.....................................................................5
1.3.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động:...................................................................5
1.3.2 Chính sách tiền mặt ổn định:..................................................................................8
1.3.3 Các chính sách khác:...........................................................................................10
1.4.1 Cổ tức trả bằng tiền mặt:......................................................................................11
1.4.2 Cổ tức trả bằng cổ phiếu .....................................................................................14
1.4.3 Cổ tức trả bằng tài sản và cổ phiếu thưởng:........................................................16
1.4.4 Mua lại cổ phần:...................................................................................................18
1.5 Quá trình chi trả cổ tức:..............................................................................................19
1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổ tức trong thực tiễn của doanh
nghiệp:.............................................................................................................................. 20
1.6.1 Chi phí giao dịch:..................................................................................................20
1.6.2 Chi phí phát hành:................................................................................................22
1.6.3 Lạm phát:............................................................................................................. 23
1.6.4 Lãi suất:................................................................................................................ 25
1.6.5 Điều khoản hạn chế:.............................................................................................26
1.6.6 Hạn chế pháp lý:.................................................................
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÀI TẬP NHÓM 8
MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
NÂNG CAO
Đề tài: Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT
Danh sách thành viên:
1. Bùi Tiến Đạt 36K07.3
2. Lê Đình Hải 36K07.3
3. Nguyễn Anh Hùng 36K07.3
4. Trần Huỳnh Nhật 36K07.3
5. Tăng Trung Thành 36K07.3
6. Phạm Ngọc Vĩnh 36K07.3
Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT - Người đăng: lee_ha_i
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT 9 10 438