Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cơ cấu vốn CTCP Kinh Đô

Được đăng lên bởi Thoa Hoàng
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 4130 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Nhóm 13

Phân tích cấu trúc tài chính CTCP Kinh Đô 2010-2012

MỤC LỤC
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.1.
Tổng quan về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.1.4. Các lý thuyết về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò, ý nghĩa.
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp

GVHD: Đinh Bảo Ngọc

Trang 1

Nhóm 13

Phân tích cấu trúc tài chính CTCP Kinh Đô 2010-2012

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, sản xuất là khâu trung tâm, quan trọng
nhất của hoạt động kinh tế. Các hoạt động khác như tài chính, phân phối lưu thông,
tiêu thụ chỉ được xem là những chức năng phụ và không được coi trọng. Trong đó, xét
về tài chính được xem là không cần thiết vì kế hoạch bố trí các nguồn vốn cho sản xuất
đã được ấn định từ trên xuống theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chuyển sang nền
kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ về tài chính, tự chủ thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh. Hoạt động tài chính doanh nghiệp đóng vai trò ngày càng
vai trò quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cho
việc đầu tư, sử dụng các nguồn lực tài chính có hiệu quả nhất, cho sự tài trợ các quyết
định đầu tư cũng như mọi hoạt động khác của doanh nghiệp và kiểm soát các hoạt
động của doanh nghiệp.
Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp là việc phân tích tình hình huy động,
sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của
doanh nghiệp. Những thông tin này sẽ là những căn cứ quan trọng để các nhà quản trị
ra quyết định điều chỉnh chính sách huy động và sử dụng vốn của mình, đảm bảo cho
doanh nghiệp có một cấu trúc lành mạnh, hiệu quả, tránh được các rủi ro trong kinh
doanh, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nhằm tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở
hữu.
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bước vào khủng hoảng từ năm 2008, kinh tế
trong nước cũng gặp không ít khó khăn, cộng thêm sự điều hành kinh tế vĩ mô của nhà
nước còn bị động đã tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
trong đó có Công ty cổ phần Kinh Đô. Trong bối cảnh đó, lựa chọn cho bản thân
doanh nghiệp một cấu trúc tài chính hợp ...
Nhóm 13 Phân tích cấu trúc tài chính CTCP Kinh Đô 2010-2012
MỤC LỤC
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.1. Tổng quan về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.1.4. Các lý thuyết về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò, ý nghĩa.
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp
GVHD: Đinh Bảo Ngọc Trang 1
Phân tích cơ cấu vốn CTCP Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích cơ cấu vốn CTCP Kinh Đô - Người đăng: Thoa Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Phân tích cơ cấu vốn CTCP Kinh Đô 9 10 837