Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi binhminhjs1
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2596 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực

Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần thiết phải biết của mọi quản trị gia trong lĩnh vực quản
trị nguồn nhân lực. Phân tích công việc là cơ sở cho giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản trị
nguồn nhân lực.
Sự cần thiết của phân tích công việc:


Các nhà quản lý nhân sự cần hiểu biết về công việc để có thể tìm người phù hợp với công việc.



Người lao động cần hiểu biết vai trò của họ trong tổ chức trước khi bắt đầu làm việc

Những nội dung cơ bản của phân tích công việc
Khái niệm về phân tích công việc
Trước hết ta cần có khái niệm về công việc. Cũng có nhiều khái niệm khác nhau về công việc. Ta có
thể chấp nhận khái niệm về công việc như sau: “Công việc bao gồm một số công tác cụ thể mà một
tổ chức phải hoàn thành nhằm đạt được mục tiêu của mình”.
Như vậy: “Phân tích công việc là quá trình thu thập các thông tin liên quan đến công việc một cách
có hệ thống”.
Phân tích công việc được tiến hành nhằm để xác định các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc đó và
các kỹ năng, năng lực quyền hạn và trách nhiệm cụ thể cần phải có để thực hiện công việc đó một
cách tốt nhất.
Cụ thể phân tích công việc nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:


Nhân viên thực hiện những công tác gì?



Khi nào công việc được hoàn tất?



Công việc được thực hiện ở đâu?



Nhân viên làm công việc đó như thế nào?



Tại sao phải thực hiện công việc đó?



Để thực hiện công việc đó nhân viên cần hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?

Phân tích công việc cung cấp cho các nhà quản trị một bản tóm tắt các nhiệm vụ và trách nhiệm của
một công việc nào đó , mối tương quan của công việc đó với công việc khác , kiến thức và kỹ năng
cần thiết và các điều kiện làm việc .
Tóm lại Phân tích công việc được tiến hành nhằm:


Xác định các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công việc.



Điều kiện để tiến hành công việc.



Các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hoàn thành công việc.



Mối tương quan của công việc đó với công việc khác.



Các phẩm chất, kỹ năng nhân viên phải có để thực hiện công việc đó.

Mục tiêu cụ thể của phân tích công việc là xây dựng Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn công
việc.

Lợi ích của Phân tích công việc
Lợi ích của phân tích công việc được trình bày như sau :

Có thể nói rằng các thông tin từ bản phân tích công việc được sử dụng để:


Định hướng cho quá trình tuyển dụng và hoàn thiện việc bố trí nhân viên.



Lên kế hoạch bổ nhiệm và thuyên chuyển công tác cho nhân viên.



Xây dựng hệ...
Phân tích công vi c trong qu n tr ngu n nhân l c
Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần thiết phải biết của mọi quản trị gia trong lĩnh vực quản
trị nguồn nhân lực. Phân tích công việc sở cho giải quyết các vấn đ trong lĩnh vực quản trị
nguồn nhân lực.
Sự cần thiết của phân tích công việc:
Các nhà quản lý nhân sự cần hiểu biết về công việc để có thể tìm người phù hợp với công việc.
Người lao động cần hiểu biết vai trò của họ trong tổ chức trước khi bắt đầu làm việc
Nh ng n i dung c b n c a phân tích công vi c ơ
Khái ni m v phân tích công vi c
Trước hết ta cần có khái niệm về công việc. Cũng có nhiều khái niệm khác nhau về công việc. Ta có
thể chấp nhận khái niệm về công việc như sau: “Công việc bao gồm một số công tác cụ thể mà một
tổ chức phải hoàn thành nhằm đạt được mục tiêu của mình”.
Như vậy: “Phân tích công việc quá trình thu thập các thông tin liên quan đến công việc một cách
có hệ thống”.
Phân tích công việc được tiến hành nhằm để xác định các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc đó
các kỹ năng, năng lực quyền hạn trách nhiệm cụ thể cần phải để thực hiện công việc đó một
cách tốt nhất.
Cụ thể phân tích công việc nhằm trả lời các câu hỏi sau đây:
Nhân viên thực hiện những công tác gì?
Khi nào công việc được hoàn tất?
Công việc được thực hiện ở đâu?
Nhân viên làm công việc đó như thế nào?
Tại sao phải thực hiện công việc đó?
Để thực hiện công việc đó nhân viên cần hội đủ những tiêu chuẩn trình độ nào?
Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: binhminhjs1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực 9 10 830