Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích điều kiện và lợi thế để phát triển kinh doanh lữ hành nội địa nhận khách của Quảng Bình

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vò Duy Cßng

§Ò ¸n m«n häc

MôC LôC
Lêi Nãi §Çu.
Ch¬ng 1: C¬ Së Lý LuËn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L Hµnh
1.1 :C¸c Kh¸i NiÖm C¬ B¶n.
Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch.
1.2:C¸c §iÒu KiÖn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Ch¬ng 2: C¶m NhËn Tõ Mét ChuyÕn §i Thùc TÕ
2.1: Môc §Ých, ý NghÜa.
2.2: TuyÕn §iÓm §Õn, Thêi Gian, Chi PhÝ. Tæ Chøc Qu¶n Lý §iÒu
Hµnh Cña Ban Chñ NhiÖm Khoa, ThÇy C« Gi¸o, Tinh ThÇn
Cña Sinh Viªn...
2.3: C¶m NhËn Chung VÒ C¸c DÞch Vô, C¸c Gi¸ TrÞ Tµi Nguyªn Du
LÞch N¬i §Õn.
2.4: Lîi ThÕ §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn
Kh¸ch Cña Qu¶ng B×nh.
2.4.1: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Nh©n V¨n.
2.4.2: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Thiªn nhiªn.
2.43: Lîi ThÕ VÒ Giao Th«ng Vµ Lîi ThÕ VÒ Nguån Kh¸ch.
Ch¬ng 3: Mét Sè Suy NghÜ §Ó Ph¸t Huy Lîi ThÕ Cña Qu¶ng
B×nh Trong ViÖc Ph¸t TriÓn Kinh Doanh
L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch
3.1: X¸c §Þnh ThÞ Trêng Kh¸ch.
3.2: KÕt Hîp Vµ §a D¹ng Ho¸ S¶n PhÈm.
3.3: Quan HÖ Víi C¸c Doanh NghiÖp Du LÞch T¹i C¸c N¬i Cã Nguån
Kh¸ch Lín
3.4: T¨ng Cêng Xóc TiÕn Du LÞch.
3.5: Båi Dìng Vµ §µo T¹o §éi Ngò Lao §éng.
KÕt LuËn.
Tµi liÖu Tham Kh¶o.

Lêi nãi ®Çu

1

Vò Duy Cßng

§Ò ¸n m«n häc

Ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn c¬ së khai th¸c cã hiÖu
qu¶ lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn sinh th¸i,truyÒn thèng v¨n ho¸ lÞch sö,huy
®éng tèi ®a nguån lùc trong níc vµ tranh thñ sù hîp t¸c,hç trî quèc tÕ,gãp phÇn
thùc hiÖn CNH-H§H ®Êt níc.Tõng bíc ®a níc ta trë thµnh mét trung t©m du
lÞch cã tÇm cì trong khu vùc,trong giai ®oan hiÖn nay ®ã lµ môc tiªu tæng qu¸t
chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch VN trong giai ®o¹n hiÖn nay.Du lÞch vèn ®îc coi lµ
ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi bëi nã t¹o nguån lùc lín ®Ó t¹o ra thu nhËp quèc
d©n,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,lµ ph¬ng thøc hiÖu qu¶ ®Ó ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a
c¸c quèc gia vµ ®iÒu chØnh c¸n c©n th¬ng m¹i quèc tÕ hoµ tan xu thÕ toµn cÇu
ho¸,héi nhËp vµ ph¸t triÓn,ngµy nay nhu cÇu du lÞch ngµy cµng cao,ngêi ta ®i du
lÞch víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh nghØ ng¬i,gi¶i to¶,tham quan…hay t×m
kiÕm c¬ héi kinh doanh mµ hiÖu qu¶ du lÞch cã thÓ mang l¹i cho nÒn kinh tÕ ®Êt
níc.ViÖt Nam trong giai ®o¹n gÇn ®©y ®· tró träng ph¸t triªbr du lÞch vµ nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch thÝch hîp thóc ®Èy sù ph¸t triÓn du lÞch,®a ®Êt níc
con ngêi VN ra giíi thiÖu víi TG vµ ®a TG ®Õn víi VN.V× vËy du lÞch níc ta
muèn héi nhËp cïng thÕ giíi cÇn nhiÒu yÕu tè trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu yÕu tè
con ngêi,®µo t¹o nh÷ng cö nh©n chuyªn ngµnh du lÞch hìng ...
§Ò ¸n m«n häc Vò Duy Cßng
MôC LôC
Lêi Nãi §Çu.
Ch¬ng 1: C¬ Së Lý LuËn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L Hµnh
1.1 :C¸c Kh¸i NiÖm C¬ B¶n.
Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa.
Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch.
1.2:C¸c §iÒu KiÖn §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh.
Ch¬ng 2: C¶m NhËn Tõ Mét ChuyÕn §i Thùc TÕ
2.1: Môc §Ých, ý NghÜa.
2.2: TuyÕn §iÓm §Õn, Thêi Gian, Chi PhÝ. Tæ Chøc Qu¶n Lý §iÒu
Hµnh Cña Ban Chñ NhiÖm Khoa, ThÇy C« Gi¸o, Tinh ThÇn
Cña Sinh Viªn...
2.3: C¶m NhËn Chung VÒ C¸c DÞch Vô, C¸c Gi¸ TrÞ Tµi Nguyªn Du
LÞch N¬i §Õn.
2.4: Lîi ThÕ §Ó Ph¸t TriÓn Kinh Doanh L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn
Kh¸ch Cña Qu¶ng B×nh.
2.4.1: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Nh©n V¨n.
2.4.2: Lîi ThÕ VÒ Tµi Nguyªn Du LÞch Thiªn nhiªn.
2.43: Lîi ThÕ VÒ Giao Th«ng Vµ Lîi ThÕ VÒ Nguån Kh¸ch.
Ch¬ng 3: Mét Sè Suy NghÜ §Ó Ph¸t Huy Lîi ThÕ Cña Qu¶ng
B×nh Trong ViÖc Ph¸t TriÓn Kinh Doanh
L÷ Hµnh Néi §Þa NhËn Kh¸ch
3.1: X¸c §Þnh ThÞ Trêng Kh¸ch.
3.2: KÕt Hîp Vµ §a D¹ng Ho¸ S¶n PhÈm.
3.3: Quan HÖ Víi C¸c Doanh NghiÖp Du LÞch T¹i C¸c N¬i Cã Nguån
Kh¸ch Lín
3.4: T¨ng Cêng Xóc TiÕn Du LÞch.
3.5: Båi Dìng Vµ §µo T¹o §éi Ngò Lao §éng.
KÕt LuËn.
Tµi liÖu Tham Kh¶o.
Lêi nãi ®Çu
1
Phân tích điều kiện và lợi thế để phát triển kinh doanh lữ hành nội địa nhận khách của Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích điều kiện và lợi thế để phát triển kinh doanh lữ hành nội địa nhận khách của Quảng Bình - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân tích điều kiện và lợi thế để phát triển kinh doanh lữ hành nội địa nhận khách của Quảng Bình 9 10 253