Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích dự án

Được đăng lên bởi dovandanh07
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH

NG 1

GI I THI U: M T S KHÁI
NI M T NG QUÁT
Nguyễn Hải Ngân Hà
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

1

N i dung
1.1 Các tổ chức kinh doanh
1.2 Mục tiêu của đầu tư

1.3 Các khái niệm về chi phí
1.4 Quá trình phân tích dự án đầu tư

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

2

1.1 Các t chức kinh doanh


Đ n vị kinh doanh (Doanh nghi p):

1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài
sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh
doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích
thực hiện các hoạt động kinh doanh.
2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số
hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản
xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ
trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

(Trích luật doanh nghiệp 2005)
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

3

1.1 Các t chức kinh doanh
Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghi p:

Công ty TNHH
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty tư nhân
....
4

1.1 Các t chức kinh doanh
Căn cứ vƠo chế đ trách nhi m:


Trách nhiệm hữu hạn: CSH chỉ phải chịu trách nhiệm về
mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của DN trong phạm vi
số vốn đã góp (vd: Cty TNHH, Cty CP, DN liên doanh)



Trách nhiệm vô hạn: CSH có nghĩa vụ phải trả nợ thay
cho DN bằng tất cả tài sản của mình, khi DN không đủ tài
sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nó (vd: DNTN
và cty hợp danh)

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

5

1.1 Các t chức kinh doanh


Chức năng của m t Doanh nghi p:
Chức năng tài chính

3 chức
năng

Chức năng đầu
tư

Chức năng sản xuất
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

6

1.2 Mục tiêu đầu t


Mục tiêu của doanh nghi p:
cực đại lợi nhuận, duy trì sự tồn tại của doanh
nghiệp, cực đại giá trị tài sản (lợi nhuận + ổn định)



Mục tiêu xã h i: mục tiêu phát triển quốc gia và
mục tiêu công bằng xã hội …



3 quan điểm khi phân tích kinh tế dự án:
+ Quan điểm cá nhân hoặc chủ đầu tư dự án
+ Quan điểm của tỉnh, địa phương
+ Quan điểm của toàn bộ quốc gia
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

7

1.3 Khái ni m về chi phí


T ng chi phí (Total Cost - TC):
TC = FC + VC
(Fixed Cost): Chi phí cố định, là chi phí không
thay đổi theo sản lượng Q, mà DN phải chi trả
cho dù không sản xuất gì cả.

 FC

(Variable Cost): Chi phí biến đổi, là chi phí
thay đổi theo sản lượng Q.

 VC

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

8

1.3 Khái ni m về chi phí


Chi phí t i hạn (Marginal Cost – MC):
 Lượng chi phí gia tăng để sx thêm 1 đơn vị sp.



Chi phí bình quân (Average Cost – AC):
 Là giá bình quân của 1 đv...
CHNG 1
GII THIU: MT S KHÁI
NIM TNG QUÁT
Nguyễn Hải Ngân
1 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”
Phân tích dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích dự án - Người đăng: dovandanh07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân tích dự án 9 10 728