Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích dự án

Được đăng lên bởi dovandanh07
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CH

NG 4

PHÂN TÍCH PH
NG ÁN
THEO SU T SINH L I N I
T I (IRR)
Nguyễn Hải Ngân Hà
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

1

N i dung
4.1 Định nghĩa suất sinh lợi nội tại (IRR)
4.2 Phương pháp tính IRR

4.3 Nguyên tắc chọn dự án đầu tư theo IRR
4.4 So sánh các phương án theo IRR

4.5 Bản chất của IRR
4.6 So sánh phương pháp PW và IRR
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

2

Ôn l i ch

ng 3

Ví dụ: tính giá trị hiện tại ròng của dự án với
dòng tiền như sau, biết i = 10%
Đv: triệu VND
0

1

2

3

4

5

-100

28

28

28

28

48

Dòng tiền

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

3

Nếu cho giá trị i thay đổi, thì PW(i) = ???
PW(i)

i%

PW (i)

25.00
20.00
15.00
IRR ậ internal
rate of return

10.00
5.00
0.00
(5.00)

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

(10.00)
(15.00)

i%

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

4

4.1 Đ nh nghĩa
Suất sinh lợi nội tại – internal rate of return IRR
Là mức lãi suất mà nếu dùng làm hệ số chiết khấu để
quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị hiện tại ròng
bằng 0 (giá trị hiện tại của thu nhập PWR sẽ cân bằng
với giá trị hiện tại của chi phí PWC)

PWR = PWC hay PWR - PWC = 0

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

5

4.2 Ph
IRR đ

ng pháp tính IRR

c tính nh

thế nƠo ?

CF 1
CF 2
CFn
PW (i )  CF 0 

 ... 
1
2
(1  i )
(1  i )
(1  i ) n

PW = 0

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Tìm IRR

6

4.2 Ph

ng pháp tính IRR

Các cách tính IRR :
 Tính trực tiếp (chỉ áp dụng cho DA có TKPT 2
năm hoặc chỉ xuất hiện dòng tiền trong 2 thời

đoạn)
 Ph

ng pháp n i suy

 Excel

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

7

4.2 Ph

ng pháp tính IRR

Tính trực tiếp:
N

Dự án A

0

-$1,000

1

0

2

0

3

0

4

+ $1,500

Tìm IRR?

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

8

4.2 Ph
Tính trực tiếp:

ng pháp tính IRR
N

Dự án B

0

-$2,000

1

+ $1,300

2

+$1,500

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Tìm IRR?

9

4.2 Ph
Ph

ng pháp tính IRR

ng pháp n i suy:

B1: dự đoán giá trị i1 làm cho PW(i1)<0
B2: dự đoán giá trị i2 làm cho PW(i2) > 0

B3: tính i* gần đúng bằng công thức:

i* = i2 + (i1-i2) x [PW(i2) / (PW(i2) ậ PW(i1))]
B4: thử lại bằng cách thế i* vào phương trình PW(i*)=0
=> i1 và i2 chỉ nên chênh lệch từ 1% - 5% thì kết quả mới
ra gần đúng nhất
Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

10

4.2 Ph
Ph

ng pháp tính IRR

ng pháp n i suy:

Số liệu ban đ u
Chi phí vƠ thu nh p
(triệu đồng)
Đ u t ban đ u
Chi phí hằng năm
Thu nh p hằng năm
Giá tr còn l i (SV)
Tuổi thọ - TT (năm)
Xác đ nh

Dự án A

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

100
22
50
20
5
...
CHNG 4
PHÂN TÍCH PHNG ÁN
THEO SUT SINH LI NI
TI (IRR)
Nguyễn Hải Ngân
1 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”
Phân tích dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích dự án - Người đăng: dovandanh07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phân tích dự án 9 10 473